Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 13. marts 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

65. Forslag til indsatsplan til beskyttelse af grundvand i Herning Kommunes nord-vestlige del

Sagsnr.: 09.08.24-P15-1-13 Sagsbehandler: Trine Koch Jakobsen  

Forslag til indsatsplan til beskyttelse af grundvand i Herning Kommunes nord-vestlige del

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Forvaltningen har udarbejdet forslag til Indsatsplan for beskyttelse af grundvand i Herning Kommunes nordvestlige del. Planområdet dækker den nordvestlige del af kommunen fra Ørnhøj-området til Aulum-området.

 

Formålet med indsatsplanen er at sikre, at der også fremover er godt og rigeligt drikkevand til borgerne i Herning Kommune. Indsatsplanen er lavet i samarbejde med de berørte vandværker, lodsejere, Region Midtjylland og Grundvandsrådet i Herning Kommune.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til indsatsplan for beskyttelse af grundvandet i Herning Kommunes nordvestlige del godkendes og sendes i offentlig høring. 

Sagsfremstilling

Udkast til indsatsplanen er lavet på baggrund af en kortlægning af området udført af Staten. Kortlægningen fortæller om de geologiske undersøgelser af området og sammenholder undersøgelserne med kvaliteten af grundvandet og anvendelsen af arealerne. Staten har i en bekendtgørelse udpeget nogle områder, som er særligt sårbare overfor aktiviteter på overfladen. Indenfor disse områder har Staten udpeget arealer, hvor kommunen skal vurdere de nødvendige indsatser for at beskytte grundvandet mod forurening.

 

Planen dækker en del af et meget stort Område med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD). Området går ind i både Ringkøbing-Skjern og Holstebro Kommuner. Forslaget til indsatsplanen dækker området i Herning Kommune. 5 vandværker i Herning Kommune trækker vand fra området. Det vil sige, at deres indvindingsoplande ligger helt eller delvist i området.

 

Forvaltningen har i juni 2015 holdt et møde, hvor alle berørte lodsejere var inviteret. På mødet blev mulige indsatser diskuteret. Desuden er der afholdt møder med de berørte vandværker. Forslaget har været fremlagt for Herning Kommunes Grundvandsråd i november 2016. Det fremlagte forslag er således afstemt med alle interessenter.

 

Gennemgang af geologi og udvikling i vandkvaliteten viser, at der ikke i øjeblikket er behov og grundlag for, at lave ændringer i anvendelse af arealer i indsatsområdet.

 

Indsatserne består derfor hovedsageligt af overvågning af vandkvaliteten. Vandværkerne skal dels tage ekstra prøver af egne boringer og dels tage prøver af grundvandet fra udvalgte boringer i området. Overvågningen har fokus på nitrat, sulfat, pesticider og perflourede stoffer.

Desuden skal der informeres om brug af pesticider i byområder gennem grundvandsfilmen om "Fumle".

 

Indsatsplaner efter vandforsyningsloven skal sendes i høring i 12 uger.

 

Forslag til planen er vedlagt. Planen har 7 bilag. Bilag 1 til 4 handler om de enkelte vandværker i området. Bilag 5 til 7 er uddybende information, og planen kan læses uden de sidste 3 bilag.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forslaget til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Herning Kommunes nordvestlige del kommenteres,

 

at forslaget med kommentarer godkendes til at blive sendt i offentlig høring.

 

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Udvalgets ønske om præcisering af pkt. 2.2 i indsatsplanen indarbejdes inden offentlig høring.

Bilag

  • Forslag til indsatsplan - Herning Kommune nordvestlige del
  • Forslag til bilag 1-4 til indsatsplan nordvest