Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 12. august 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

137. Ophævelse af vilkår i miljøgodkendelse Trælundvej 20, Herning

Sagsnr.: 09.17.00-P19-50-19 Sagsbehandler: Christina Thorslev Petersen  

Ophævelse af vilkår i miljøgodkendelse Trælundvej 20, Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: Martin Skøtt

Sagsresume

Husdyrbruget på Trælundvej 20, Herning har forespurgt om muligheden for ophævelse af vilkår om forsuring af gyllen. Ændringen vil medføre overskridelse af BAT (bedste tilgængelige teknik) i forhold til emissionen af ammoniak.

 

Forespørgslen blev behandlet på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 13. juni 2019, pkt. 122, hvor beslutningen blev udskudt, da mulige løsningsforslag skulle undersøges yderligere.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles afslag på det ansøgte.

Sagsfremstilling

Husdyrbruget blev miljøgodkendt den 30. august 2010. En af de grundlæggende betingelser i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen er, at ansøgere om miljøgodkendelser af husdyrbrug med en ammoniakemission højere end 750 kg NH3-N pr. år, har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse ammoniakforureningen ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT). Ved fastsættelsen af emissionsgrænseværdier kan kommunen ikke stille krav om, at ansøger anvender en bestemt teknik eller teknologi.

 

Ejer af husdyrbruget valgte i forbindelse med den nuværende godkendelse at etablere et forsuringsanlæg for overholdelse af det generelle reduktionskrav for ammoniak. Forsuring blev på den baggrund fastsat som et vilkår i den oprindelige miljøgodkendelse.

 

Ejer ønsker nu at levere gylle til biogasanlæg, og biogasanlægget ønsker ikke at modtage forsuret gylle. Ejer har derfor forespurgt til muligheden for ophævelse af vilkår om forsuring. Til begrænsning af ammoniakemissionen har ejer i stedet foreslået overdækning af begge gyllebeholdere. Ammoniakemissionen kan med de foreslåede ændringer beregnes til 2.809 kg NH3-N/år, mens kravet er beregnet til 2.741 kg NH3-N/år. Emissionen er dermed overskredet med 68 kg, dvs. 2,5 % ift. emissionen ved anvendelsen af BAT.

 

I henhold til husdyrgødningsbekendtgørelsen (§ 25, stk. 3) skal BAT-kravet til enhver tid være overholdt. Kommunen kan dog i særlige tilfælde fravige kravet, hvis ansøger kan godtgøre, at kravet konkret ikke vil være proportionalt som følge af den eksisterende indretning og drift (§ 25, stk.5).

 

Det er en integreret del af BAT, at der i forbindelse med fastlæggelsen heraf skal foretages en vurdering af, hvad der i almindelighed er økonomisk og teknisk muligt for den enkelte branche som sådan. Dermed er det branchens generelle økonomiske formåen - og ikke den enkelte landmands egen økonomi - som er afgørende for kommunens vurdering.

Hertil kommer, at de økonomiske omkostninger skal stå i et rimeligt forhold til miljøeffekten, dvs. der er krav om proportionalitet.

 

Det forekommer jævnligt, at forvaltningen foretager proportionalitetsvurderinger, og at overskridelser af emissionsgrænsen dermed accepteres. Hvis det foreslåede i den aktuelle sag vedrørte en ny godkendelse, og ikke en ændring af eksisterende forhold, kunne det formentlig godkendes på baggrund af en proportionalitetsvurdering. Men da sagen vedrører eksisterende forhold, hvor BAT allerede overholdes, og der ikke er behov for nye investeringer for overholdelse af BAT, vurderer forvaltningen, at lovgivningen ikke giver mulighed for at anvende proportionalitetsbetragtningerne.

 

Ved fremsendelse af en ansøgning og ved meddelelse af et egentligt afslag, har husdyrbruget mulighed for at påklage afgørelsen, og dermed få den prøvet i Miljø- og Fødevareklagenævnet.

 

 

Følgende forslag er blevet undersøgt efter Teknik- og Miljøudvalgets møde den 13. juni 2019:

 

Forvaltningen har i samarbejde med konsulenten undersøgt løsningsforslagene:

 

Ad 1.

Det fremgår af Miljøstyrelsens teknologiblad, at der ved tilsætning af svovlsyre til gylle kan opnåes en ammoniakreduktion på 50 %, hvis pH sænkes til 5,5. Teknologibladet stiller vilkår om, at styringen af svovlsyrebehandlingsanlægget skal indstilles til at behandle gyllen til pH-værdi 5,5. Det er derfor ikke en mulighed at justere ammoniakreduktionen.

 

Ad 2.

Konsulenten har undersøgt muligheden for at levere forsuret gylle til biogasanlæg:

"Vi har lavet en rundspørge hos Herning Bioenergi A/S (Studsgård og Sinding Biogas), Nature Energy Biogas (Videbæk Biogas) samt hos Niels Østergaard fra SEGES. Alle tre svar er vedhæftet som bilag. Samlet set vurderer alle 3 adspurgte, at biogasanlæggene i dag ikke kan/vil modtage forsuret gylle pga. den betragtelige meromkostning til at rense gassen for svovl".

 

Konsulentens rundspørge fremgår af bilagene. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles afslag på det ansøgte.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Udvalget har ud fra en helhedsbetragtning, herunder miljøgevinsten ved at få gyllen afgasset i biogasanlæg, vurderet, at vilkår om gylleforsuring ophæves på betingelse af, at der etableres overdækning af begge gyllebeholdere.

 

Dermed vil ændring af betingelser for et eksisterende landbrug blive stillet lige med en eventuel ny godkendelse af et tilsvarende landbrug, hvor kommunen i særlige tilfælde kan anvende proportionalitet i forhold til BAT-krav.

Bilag

  • Svar til Herning Kommune
  • Biogas og forsuring SEGES
  • Biogas og forsuring Nature Energy
  • Vedr forsuring af gylle til biogasanlæg