Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 12. august 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

136. Placering af gyllebeholder i det åbne land ved Remmevej 26, Herning

Sagsnr.: 09.17.00-P19-37-19 Sagsbehandler: Louise Lindegaard Weinreich  

Placering af gyllebeholder i det åbne land ved Remmevej 26, Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Martin Klejs Skøtt

Sagsresume

Ejer af Remmevej 26 har søgt om at bygge en ny gyllebeholder 80 meter fra eksisterende ejendom. Endvidere søges om udvidelse af både kalvestald, kostald og møddingsplads.

 

Ejer har tidligere fået lovliggjort en gyllebeholder i det åbne land cirka 114 meter fra ejendommen.

 

Da den nye gyllebeholder (III) ønskes placeret i det åbne land, og henset til historikken i sagen, anbefaler forvaltningen, at udvalget drøfter den ønskede placering.

Sagsfremstilling

Ejer af Remmevej 26, Remme ved Sinding, har søgt om en §16a miljøgodkendelse marts 2019, hvori der søges om at placere en ny gyllebeholder III på 4000 m3 i et åbne land cirka 80 meter fra staldanlægget. Endvidere ansøges om udvidelse af både kalvestald, kostald og møddingsplads mod øst, jf. billede 2.

 

Placeringen af den eksisterende gyllebeholder II i det åbne land er godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 15. august 2016, pkt. 186, som en lovliggørelses sag.

 

Lovgivning på området

Jævnfør husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §23 så skal ny bebyggelse placeres i tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer. Begrebet hidtidige bebyggelsesarealet forstås som de arealer, hvorpå hovedparten af ejendommens bebyggelse ligger samlet. Gyllebeholdere kan placeres på en af hensyn til markdriften ønsket placering. Det vil sige, hvis ansøger har mange marker langt væk fra ejendommen, er det muligt at søge om at etablere en gyllebeholder beliggende ude ved markerne. Her skal de generelle afstandskrav og landskabelige krav også overholdes for placeringen i det åbne land. Endvidere skal der redegøres for størrelsen af gyllebeholderen i forhold til, hvor meget gylle der er behov for på de ejede marker beliggende tæt på placeringen af den nye gyllebeholder.

 

Ved ansøgte gyllebeholdere beliggende tæt på ejendommen, men i det åbne land, bliver ejer bedt om at trække gyllebeholderen ind til ejendommen, da sådanne placeringer ikke er i overensstemmelse med husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §23, medmindre der foreligger en særlig begrundelse. Der tages udgangspunkt i at gyllebeholdere skal placeres maksimum 20 meter fra det samlede staldanlæg inklusiv gyllebeholdere, jf. den tidligere planlov. Jævnfør Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelser, det tidligere Natur- og Miljøklagenævnet, må fremtidige udvidelser ikke tages med ind i betragtningerne om, hvor nyt byggeri skal lægges, da dette kan ændres.

 

Den ansøgte placering på Remmevej 26

I forbindelse med lovliggørelsen af den eksisterende gyllebeholder II i august 2016, blev der udover afstandskrav og landskabelige hensyn set på ejers fremtidsplaner, jf. billede 1. Teknik- og Miljøudvalget besluttede i forbindelse med lovliggørelsen på mødet den 15. august 2016 følgende:

 

"Teknik- og Miljøudvalget har ud fra en helhedsbetragtning vurderet, at den ansøgte gyllebeholder er placeret hensigtsmæssigt i forhold til ejendommens indretning og drift.

Udvalget vurderer, at der er stor sandsynlighed for, at ejendommen vil blive udvidet som beskrevet, og at ejendommen herefter kommer til at fremstå som en samlet og harmonisk enhed.

Udvalget vurderer desuden, at der ikke er væsentlige hensyn til landskab, natur og miljø samt naboer, der afgørende taler imod den ansøgte placering.

Der meddeles derfor tilladelse til det ansøgte med vilkår om, at gyllebeholderen fjernes, når den ikke længere er nødvendig for driften af ejendommen, og der stilles vilkår om opretholdelse af skærmende beplantning."

 

I den aktuelle ansøgning indsendt marts 2019 søges om at udvide eksisterende staldanlæg mod øst i stedet for at bygge henimod gyllebeholder II mod nord, jf. billede 2. Ejer argumenterer heri med, at "den nye gyllebeholder ønskes placeret sammen med den eksisterende beholder da dette vil give bestemt mening i forhold til logistikken på ejendommen, samt for at bevare mulighederne for på ejendommen at foretage yderligere udvidelser. Det eneste reelle alternativ vil være at placere den alene, nord for den ansøgte tilbygning, da der syd for stalden er en grøft, og placeringen syd eller vest for ejendommen vil samtidig betyde, at en sø med registrerede bilag IV arter kommer meget tættere på, hvilket ikke er ønskeligt."

 

Forvaltningen vurderer i forbindelse med den aktuelle ansøgning, at der er mulighed for at trække den nye gyllebeholder III ind og ligge indenfor 20 meter af ejendommen og stadig overholde de gældende afstandskrav.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billede 1. Ejers fremtidsplaner i 2016:

 

Billede 2. Ansøgte udvidelser i marts 2019:

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller

at placering af den nye ansøgte gyllebeholder i det åbne land ved Remmevej 26 drøftes.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget har ud fra en helhedsbetragtning vurderet, at den ansøgte gyllebeholder er placeret hensigtsmæssigt i forhold til ejendommens indretning og drift.

Udvalget vurderer, at der er stor sandsynlighed for, at ejendommen vil blive udvidet som beskrevet, og at ejendommen herefter kommer til at fremstå som en samlet og harmonisk enhed.

 

Udvalget vurderer desuden, at der ikke er væsentlige hensyn til landskab, natur og miljø samt naboer, der afgørende taler imod den ansøgte placering.

 

Der meddeles derfor tilladelse til det ansøgte med vilkår om, at gyllebeholderen fjernes, når den ikke længere er nødvendig for driften af ejendommen, og der stilles vilkår om opretholdelse af skærmende beplantning.