Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 12. august 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

138. Fagudvalgsbehandling af Planstrategi 2019 og Agenda 21-strategi

Sagsnr.: 01.02.03-P22-1-17 Sagsbehandler: Tanja Andreasen  

Fagudvalgsbehandling af Planstrategi 2019 og Agenda 21-strategi

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 (x)

 (x)

 (x)

 (x)

 (x)

 (x)

 x

  (x)

 (x)

 

Øvrige sagsbehandlere: Jacob Philipsen, Lene Kimø

Sagsresume

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 14. januar 2019, at der skal laves en fuld revision af kommuneplanen, og at strategi for Lokal Agenda 21 skal indgå i Planstrategi 2019, herunder at FN's verdensmål indgår som en del af Agenda 21, hvor det er relevant. I samme omgang blev det besluttet, at der skal ske en kondensering af den nuværende vision, så den bliver kortere og skarpere.

 

Hermed fremsendes forslag til Planstrategi 2019 og Agenda 21-strategi til drøftelse og kommentering forud for foreløbig vedtagelse. 

Sagsfremstilling

I henhold til planloven skal Byrådet inden udgangen af 2019 have offentliggjort en strategi for kommuneplanlægningen samt for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede, en såkaldt lokal Agenda 21.

 

Formålet med udarbejdelse af Planstrategi 2019 er at give en samlet præsentation af strategien for henholdsvis en ny kommuneplans udarbejdelse og indhold samt for arbejdet med en bæredygtig udvikling (lokal Agenda 21).

 

Disse to strategier er lovpligtige efter planloven og skal offentliggøres til høring blandt borgerne i minimum 8 uger.

 

Fotos indsættes først i publikationen til den foreløbige vedtagelse, det er derfor tekstgrundlaget, der er til drøftelse og kommentering under denne fagudvalgsbehandling. Da planstrategien er Byrådets strategi for kommunens udvikling, er den skrevet med Herning Kommune som afsender. Sprogformen er samtidig med til at gøre publikationen mere nærværende for kommunens borgere.

 

Planstrategi 2019 er disponeret i 5 hoveddele:

1. Revision af kommuneplanen

2. Kerne- og visionsfortælling: Herning nu og i fremtiden

3. Udviklingstemaer – til debat

4. Strategi for bæredygtig udvikling – lokal Agenda 21 – til debat

5. Godt på vej

 

Dertil kommer et bilagsafsnit med redegørelse for den udførte planlægning siden vedtagelsen af kommuneplanen og en oversigt over FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.  

 

Ad 1. Revision af kommuneplanen

Der er lagt op til en fuld revision af kommuneplanen, da det giver størst frihed til at tilføje ændringer. Planperioden forlænges til 2032.

 

Ændringerne omhandler i hovedtræk:

-    Byudviklingen og boligudbygningen revideres, og mulighed for nye boformer

     undersøges

-    De nye politikker/planer og strategier indarbejdes

-    Eksisterende visioner erstattes af ny visionsfortælling

-    Grønt Danmarkskort indarbejdes

-    Kommuneplanens hovedstruktur og retningslinjer revideres og forenkles

-    Oversvømmelsestruede arealer udpeges og retningslinjerne ajourføres

-    Rammebestemmelserne servicetjekkes for eventuelle mangler

-    Retningslinjer for og udpegning af konsekvenszoner om produktionserhverv

     opdateres. 

 

Ad 2. Kerne- og visionsfortælling: Herning nu og i fremtiden

Kernefortællingen er den korte historie om Herning Kommune nu, som blev vedtaget i 2017, mens visionsfortællingen er historien om, hvordan Herning Kommune gerne vil være i fremtiden. Det betyder ikke, at vi ikke allerede rummer visionsfortællingen i dag, men den kan realiseres endnu mere og bliver endnu tydeligere – på samme måde som kernefortællingen heller ikke rummer alt, hvad vi gør og er. Fundamentet for visionsfortællingen er fortsat ”Her er alle muligheder åbne”. Visionsfortællingen favner bredden og de fælles ambitioner for Herning Kommune. Den nye visionsfortælling er et operationelt værktøj, der både samler fokusområder, forholdet til kernefortællingen og sammenhængen til det politiske arbejdsgrundlag og budgetlægningen i kommunen. Visionsfortællingen vil være paraplyen over al den planlægning, der igangsættes i alle dele af organisationen. Byplanudvalget behandlede oplægget til visionsfortælling på deres møde den 27. maj 2019, pkt. 97, med anbefaling om godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget. 

 

Ad 3. Udviklingstemaer (debatafsnit)

Udviklingstemaerne er udsprunget fra arbejdet med visionen. Da Herning Kommune lægger meget vægt på tværfagligt samarbejde, vil der være en del overlap imellem de forskellige udviklingstemaer, også selvom det ikke er nævnt konkret alle steder. De fem udviklingstemaer er:

-    Spændende uddannelsesby

-    Klima

-    Fremtidens erhverv

-    Det gode liv

-    Fremtidens ældre

 

Hvert udviklingstema tager afsæt i den nye visionsfortælling og omhandler forskellige problemstillinger, hvor mulige løsninger skal undersøges og integreres i den kommende planperiode. Af samme grund indeholder de forskellige udviklingstemaer konkrete spørgsmål, som relaterer sig til temaet og lægger op til den offentlige debat. Temaerne er ligeledes suppleret med enkelte konkrete indsatser, der udpeger en retning for vores måde at arbejde på, og afsluttes med en lille reference til FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling. Der er dog ikke taget stilling til, i hvilket omfang verdensmålene kommer til at indgå i arbejdet med de forskellige udviklingstemaer.

 

Teknik og Miljø området fylder særligt meget i planstrategien. Som et eksempel tager udviklingstemaet ”Klima” afsæt i energistrategien og klimatilpasningsplanen. Det fremhæves, at Herning Kommune vil komme udfordringerne i møde og indtænke klimatilpasning, hvor det er nødvendigt i landområderne samt i forbindelse med eksisterende og fremtidige byudviklingsområder, og så det bidrager til andre formål herunder natur og/eller friluftsliv. Derudover vil kommunen blandt andet arbejde med energioptimering, reducere udledningen af CO2 og være uafhængige af fossile brændsler i 2050. Blandt referencerne til nyere initiativer på området nævner planstrategien projektet ”Landsbyenergi Herning”, som også styrker kommunens arbejde med frivillighed og borgerengagement. Planstrategien fremhæver ligeledes, at Herning Kommune vil arbejde med effektiv og bæredygtig transport, sortering af affald samt skabe rammerne for og inspirere til en grøn omstilling.

 

Herning Kommune skal udpege konsekvensafstande om de eksisterende produktionserhverv ud fra virksomhedernes miljøgodkendelser og overveje, hvor det strategisk giver mening at udvide eller afvikle eksisterende produktionserhverv, og i højere grad klassificere, hvilke typer af produktionserhverv, der skal være i et givent område.

 

Herning Kommune skal i forbindelse med kommuneplanrevisionen kortlægge områder, hvor der er risiko for oversvømmelse, og om der er tilstrækkelige arealer til forsinkelse af større regnmængder. Det har betydning for kommunens arealudlæg til boliger, erhverv og offentlige formål, og det stiller krav til en prioritering af vores natur- og landområder samt øvrige interesseområder.

 

Derudover skal der i forbindelse med kommuneplanrevisionen ske en udpegning og opdeling af landskabet i funktioner blandt andet i forhold til, hvor der skal være produktionslandskab, byudvikling samt natur- og rekreative arealer, som en del af arbejdet med Grønt Danmarkskort. Det bliver derfor særligt vigtigt, at der på teknik- og miljøområdet arbejdes med at prioritere de forskellige indsatser i forhold til den ønskede udvikling af kommunen. Dertil kan begrebet multifunktionel jordfordeling være et hjælpemiddel. 

 

Ad 4. Strategi for bæredygtig udvikling – lokal Agenda 21 (debatafsnit)

Herning Kommunes lokale Agenda 21-strategi omhandler indsatser og vigtige redskaber til at fremme bæredygtighed både for Herning Kommune som virksomhed og for den samlede kommune, og den viser på hvilken måde Herning Kommune lever op til planlovens fem retningslinjer for en Agenda 21-strategi:

-    Mindskelse af miljøbelastning og ressourceforbrug,

-    Fremme af bæredygtig byudvikling og byomdannelse,

-    Fremme af biologisk mangfoldighed,

-    Borgerinddragelse i det lokale Agenda 21-arbejde,

-    Fremme af et samspil mellem beslutningerne vedrørende miljømæssige, trafikale,

     erhvervsmæssige, sociale, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige, kulturelle

     og økonomiske forhold.

 

Der er i forbindelse med strategien indsamlet input på tværs af forvaltningerne om indsatser og mål, der understøtter FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling for at synliggøres eksisterende tiltag. Derudover lægges der op til, at Herning Kommune i en kommende proces vil undersøge, hvordan og i hvilket omfang, det giver mening at arbejde med verdensmålene i en kommunal kontekst. 

 

Ad 5. Godt på vej

Visionen fastlægger, hvordan Herning Kommune vil prioritere i fremtiden. En lang række initiativer peger dog allerede i den rigtige retning. Godt på vej indeholder billeder for nogle af disse initiativer. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at Teknik- og Miljøudvalget som fagudvalg kommenterer på forslag til Planstrategi 2019 og Agenda 21-strategi.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Udvalgets kommentarer vil indgå i det videre arbejde med forslag til Planstrategi 2019 og Agenda 21-strategi. 

Bilag

  • Planstrategi 2019 og Agenda 21-strategi_ juli - fagudvalg