Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 12. august 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

131. Klimatilpasningsprojekt ved Spinkebjerg, Gjellerup

Sagsnr.: 06.02.03-P00-1-19 Sagsbehandler: Søren Brandt  

Klimatilpasningsprojekt ved Spinkebjerg, Gjellerup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Dan Overgaard

Sagsresume

Teknik- og Miljøudvalget behandlede et forslag om et klimatilpasningsprojekt i Spinkebjerg på mødet den 11. marts 2019 (pkt. 41). Der er lavet et skitseprojekt til klimabassin, som blev fremlagt på mødet. For at lave bassinet skal en stor del af områdets grønne bevoksning fjernes for at minimere risikoen for oversvømmelser i forbindelse med et skybrud.

 

Der har været afholdt møde med grundejerforeningen, hvorefter der er udarbejdet et alternativt forslag til udformning af klimabassin, i et forsøg på at bevare mere af den omkringliggende bevoksning.

 

Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager stilling til om forvaltningen skal arbejde videre med det planlagte klimabassin, eller om der skal arbejdes videremed det alternative forslag.

Sagsfremstilling

Baggrunden for udarbejdelse af ny lokalplan for området er, at Gjellerup Skole skal flyttes. Det pågældende areal, som omfatter den grønne bevoksning, har været anvendt som sportsbane til Gjellerup Skole. Idet skolen flyttes til et andet sted, mister sportsbanen sin funktion i området. For at imødekomme efterspørgsel på nye boliger i Gjellerup, blev der igangsat ny planlægning til boligformål på arealet. Det er også lokalplanens formål, at sikre området til rekreative formål og muliggøre etablering af regnvandsbassiner og anlæg til klimatilpasning. Lokalplanen er vedtaget uden indsigelser vedrørende beplantning.

 

I den pågældende lokalplan nr. 32 B6.1 står der: 

Bevoksningen i delområde II består af en gammel, træbevokset mergelgrav med fugtig jordbund og gamle løvtræer. Udvidelse af eksisterende regnvandsbassin samt etablering af nye bassiner / klimatilpasningstiltag skal udformes med hensyn til områdets flora og fauna, herunder de eksisterende træer.

 

9.3 Lokalplanens delområde II med regnvandsbassin/klimatilpasningstiltag skal anlægges som et naturpræget rekreativt område. De eksisterende træer omfattet af den grønne bevoksning inden for delområde II skal beskyttes i videst muligt omfang.

 

 

På et møde med grundejerforeningerne blev det anført, at det planlagte bassin ikke er i overensstemmelse med lokalplanen, og man ønskede ikke, at bevoksningen blev fældet.

 

Udformningen af det planlagte klimabassin fremstår tilpasset naturligt ind i området, men vil betyde, at en stor del af områdets bevoksning fjernes. Bassinet vil kunne håndtere en 50 års hændelse.

 

Den alternative løsning vil fremstå som et mere teknisk anlæg med volde/skrænter på 2 sider. Til gengæld vil en større andel af bevoksningen kunne bevares. Det alternative bassin vil ligeledes kunne håndtere en 50 års hændelse. 

 

Det alternative forslag til udformning af klimabassin vil blive præsenteret for grundejerforeningerne i uge 32. ( Se skitseforslag i bilag)

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at udvalget tager stilling til, om forvaltningen skal arbejde videre med det planlagte bassin, eller om der skal arbejdes videre med det alternative forslag.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Udvalget besluttede, at der skal arbejdes videre med det alternative forslag, hvor en større andel af bevoksningen omkring bassinet bevares.

Bilag

  • BilagKLIT7Spinkebjerg
  • alternativt forslag - regnvandsbassin Spinkebjerg