Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 12. august 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

135. Endelig vedtagelse af Tillæg 23 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 for Gødstrup

Sagsnr.: 06.00.00-P16-2-18 Sagsbehandler: Tove Hovgaard Jakobsen  

Endelig vedtagelse af Tillæg 23 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 for Gødstrup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Martin Klejs Skøtt

Sagsresume

Tillæg 23 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015 - 2025 for Gødstrup udarbejdes, da der er behov for tilretning af spildevandsplanen i forbindelse med en større byudvikling i Gødstrups sydlige bydel. I tillægget medtages en række mindre ændringer af planen for Gødstrup.

 

Tillægget er foreløbig vedtaget af Byrådet på møde den 5. marts 2019.

Forslag til tillægget har været i offentlig høring i perioden 11. marts - 6. maj 2019. Der er ikke indkommet bemærkninger til forslaget.

Forvaltningen anbefaler, at tillæg 23 til Herning Kommunes spildevandsplan 2015 - 2025 endelig vedtages.

 

Idet udløb F03RUL1 var forkert navngivet i den første behandling af tillægget, skal navn for udløb F03RUL1 ændres til F01RUL1. Navneændringen for udløbet ændrer ikke i tillæggets indhold.

 

Udnyttelse af tillægget må dog først ske efter vedtagelse af tilhørende kommuneplantillæg og lokalplaner, som forventes at ske på Byrådets møde den 27. august 2019. 

Sagsfremstilling

 

Baggrund for tillægget 

Tillæg 23 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015 - 2025 for Gødstrup udarbejdes, da der er behov for tilretning af spildevandsplanen i forbindelse med en større byudvikling i Gødstrups sydlige bydel. For at sikre muligheden for klimatilpasning af området, giver både spildevandsplan og den øvrige fysiske planlægning af området (kommuneplantillæg og lokalplaner), mulighed for at håndtere områdets ekstremregn på hensigtsmæssig måde med fokus på begrænsning af oversvømmelse og udnyttelse af vandets rekreative værdi.

 

Bydelen er omfattet af Herning Kommunes Kommuneplan 2017-2028, herunder tillæg 54 til kommuneplanen vedr. Gødstrup, der sammen med lokalplanerne 54.C1.1 og 54.E3.1 ligeledes pt. er under vedtagelse. Endvidere tilrettes planen iht. lokalplan 59.E2.2 og tillæg 43 til kommuneplan 2017-2028 for byens østlige del, som blev vedtaget i efteråret 2018. I tillægget medtages mindre tilretninger af planen for Gødstrup i øvrigt.

 

Tillæggets indhold 

For at spildevandsplanen stemmer overens med kommuneplanen (inkl. kommuneplantillæg 43 og 54), tilføjes 6 nye planoplande. Oversigt over de nye oplande og ændring af navn for en del af opland fremgår af fig. 1.

 

Med dette tillæg vil spildevandsplanen komme til at dække hele den aktuelle kommuneplanramme (inkl. de 2 nye kommuneplantillæg) for Gødstrup.

  

 

Fig. 1 Oversigt over af nye planoplande i Gødstrup med tillæg 23.

 

Til afvanding af den nye bydel planlægges der nye udløb via regnvandsbassiner flere steder i forbindelse med byudviklingen. Placering af udløb og bassiner er angivet i figur 2. Bassinerne skal sikre, at regnvand fra planoplandene renses og neddrosles tilstrækkeligt inden udløb til recipient.

 

Fig. 2. Plan for etablering af regnvandsbassiner til neddrosling af regnvand fra de nye planoplande i Gødstrup inden udløb til recipient med angivelse af de vandløb som skal modtage vandet.

 

Renseanlæg for spildevand 

Afledning af spildevand fra planoplandene skal ske til Herning Renseanlæg.  

 

Vurdering af mulighed for nedsivning af overfladevand 

Strategien i Herning Kommunes spildevandsplan 2015-2025 er, at så meget overfladevand som muligt skal håndteres lokalt.

 

De nye planoplande i Gødstrup ligger i områder, der ikke vurderes nedsivningsegnede, jf. Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025

 

Nedsivningsegnetheden og grundvandsstanden i områderne er efterfølgende undersøgt konkret. Resultaterne viste, at nedsivningsegnethed og grundvandsstand i enkelte områder af byudviklingen tillader nedsivning af overfladevand. Resultaterne vurderes dog ikke tilstrækkelige til at udlægge hele oplande til nedsivning af overfladevand. Derfor udlægges der med dette tillæg ikke yderligere oplande til nedsivning af overfladevand i Gødstrup.  

 

Recipient for overfladevand mod øst (Gl. Herningsholm Å) 

Udledning af overfladevand fra den østlige bydel vil ske til Gl. Herningsholm Å, via regnvandsbassin, der bliver indrettet som vådt bassin med den nødvendige rensning efter retningslinjer for regnvandsbassiner i Herning Kommunes Spildevandsplan. Afløbsvandføring neddrosles svarende til vandløbets hydrauliske kapacitet.

 

Gl. Herningsholm Å har iht. vandområdeplanerne ingen miljømålsætning og tilstanden er ukendt. Vandløbet kan bedst karakteriseres som en kanal med stillestående vand.

 

Det vurderes, at udledningen til Gl. Herningsholm Å, med forøget tilførsel af næringsstoffer eller andre miljøskadelige stoffer, er af så begrænset omfang, at den i sig selv ikke vil kunne forværre forholdene i nærrecipienten til Gl. Herningsholm Å eller Gødstrup Sø.

 

Udløbene forventes derfor ikke at forhindre, at målsætningen i vandområdeplanerne kan opfyldes.

 

Recipient for overfladevand mod vest (Hundkær Bæk)

Udledningen af overfladevand fra den vestlige bydel vil ske til Hundkær Bæk via regnvandsbassiner, der bliver indrettet som våde bassiner efter retningslinjer for regnvandsbassiner i Herning Kommunes Spildevandsplan. Afløbsvandføring neddrosles svarende til vandløbets hydrauliske kapacitet. For at sikre afvanding af byen, skal Hundkær Bæk forlænges mod syd/øst.

 

Idet udledningen af overfladevand sker via bassiner, med den nødvendige rensning, forventes tilførsel af næringsstoffer eller andre miljøskadelige stoffer, ikke at give anledning til at vandløbenes tilstand forringes. Det vurderes dog, at udledningen til Hundkær Bæk med forøget hydraulisk belastning, kan forværre forholdene og give anledning til oversvømmelse af Hundkær Bæk eller nedstrøms vandløb.

 

Miljørapport, udarbejdet i forbindelse med forslag til lokalplan nr. 54.C1.1, lokalplan 54.E3.1 samt tillæg nr. 54 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028, der blev offentliggjort i forbindelse med førstebehandling af disse planer ved Byrådsmødet den 5. marts 2019 under punkt 44, omfatter miljøvurdering i forhold til bydelenes overfladevand.

 

Umiddelbart vurderes det, at rørlægningen af den nedre del af Hundkær Bæk ikke er i stand til at modtage den øgede mængde overfladevand ved ekstremregn, uden at det giver anledning til oversvømmelse af vandløbet og evt. nedstrøms vandløb. Derfor er det nødvendigt at etablere et vådområde eller lign., som vandløbet kan brede sig ud over, når det regner meget. I forbindelse med de nødvendige tilladelser vil det blive vurderet, hvad der er aktuelt at etablere, for at undgå at udløbene medfører oversvømmelse af Hundkær Bæk og hindrer opfyldelse af målsætning i vandområdeplanerne nedstrøms Hundkær Bæk kan opfyldes.

 

Samtænkning af håndtering af hverdagsregn og ekstremregn for den nye bydel 

Med dette tillæg til spildevandsplanen er håndteringen af hverdagsregn koordineret med håndtering af bydelens ekstremregn, bl.a. med fælles bassiner for hverdags- og ekstremregn, med fokus på hvor vandet løber og på den rekreative udnyttelse af vandet i byen.  

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Tillæg nr. 23 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015 - 2025 endelig vedtages. 

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.