Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 12. august 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

133. Træaffald fra Vestjysk Træemballage

Sagsnr.: 09.00.00-K08-31-19 Sagsbehandler: Monica Klitgaard Hansen  

Træaffald fra Vestjysk Træemballage

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Martin Klejs Skøtt, Lene Kimø

Sagsresume

Vestjysk Træemballage ønsker at etablere en virksomhed i Herning Kommune, som udover fremstillingen af ny træemballage ønsker at indsamle og forarbejde kasseret træemballage (fx brugte paller), herunder at bortskaffe træaffaldet som biomasseaffald.

 

Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager stilling til, hvilken model for regulering af virksomheden forvaltningen skal arbejde videre med.

Sagsfremstilling

 

Træaffald fra Vestjysk Træemballage

Vestjysk Træemballage ønsker at etablere en virksomhed i Herning Kommune. Virksomheden skal dels fremstille ny træemballage og dels indsamle kasseret træemballage, herunder træpaller, med henblik på videresalg til genbrug evt. efter ombygning og reparation. Det er virksomhedens hensigt, at træafskær samt træemballage, der ikke kan sælges eller repareres, skal omdannes til træflis og sælges som brændsel.

 

Den del af Vestjysk Træemballage, som fremstiller træemballage af nyt, rent træ er en træforarbejdende virksomhed, som kan etableres uden miljøgodkendelse fra kommunen, og hvor træaffaldet kan betragtes som biomasseaffald, der kan anvendes uden anvisning fra kommunen.

 

Den del af virksomheden, som indsamler og nyttiggør træemballage er en affaldsvirksomhed. Etablering og drift af denne virksomhedstype kræver en miljøgodkendelse fra kommunen. Virksomheden ønsker, at træaffaldet fra denne del af virksomheden - efter frasortering af træemballage tydeligt forurenet med fx olie eller maling samt fjernelse af søm og skruer - også kan bortskaffes som biomasseaffald, jf. biomasseaffaldsbekendtgørelsen.

 

Derved opnår virksomheden en række fordele. Biomasseaffald skal ikke anvises af kommunen. Det betragtes som rent, og kan således afsættes til fx biomassefyrede varmeværker eller til fremstilling af træpiller til brændeovne eller grillbriketter.

 

Træaffald, som ikke er biomasseaffald, skal genanvendes til fx spånpladefremstilling, hvis det er muligt. Hvis det ikke er muligt, skal det brændes på affaldsforbrændingsanlæg. Ved afbrænding på affaldsforbrændingsanlæg sikres den nødvendige rensning af forbrændingsluften inden udledning til det fri. Dvs. virksomheden kan ikke sælge træflisen som biomasse, men skal betale for at aflevere det til et forbrændingsanlæg. Træaffald kan dog ligesom biomasseaffald fritages for afgift, når det anvendes til produktion af varme.  

 

Det afgørende er således, om Herning Kommune kan klassificere det indsamlede, kasserede emballagetræ som biomasseaffald.

 

Biomassebekendtgørelsen
Biomasseaffaldsbekendtgørelsen omfatter jf. § 2 affald fra ”
skovbrug, haver, parker og andre træ- og buskbevoksede arealer, træforarbejdende virksomheder, landbrug og virksomheder, der forarbejder landbrugsprodukter, samt brændselspiller og brændselsbriketter fremstillet heraf”.

 

Derudover skal affaldet være angivet på bekendtgørelsens bilag 1, hvor der står følgende punkter om træ:

 

1. Råtræ, herunder grene, stød, rødder og andet rent vedmateriale, bark, skovflis og ubehandlet savværksflis.

 

2. Rent træ (herunder spåner og savsmuld) uden indhold af lim, lak, imprægnering, maling (ud over evt. savværksstempler o.l.), folie, laminat, søm, skruer, beslag etc.

 

3. Træaffald fra produktion og bearbejdning af rent, limet træ, med et indhold af lim (fenol-resorcinol-lim, polyvinylacetat-lim, urea-formaldehyd-lim, polyurethan-lim og melamin-urea-formaldehyd-lim), der ikke overstiger 1%, målt som vægtprocent af tørstof.

 

Biomassebekendtgørelsen gælder således umiddelbart for den del af virksomheden, som fremstiller ny træemballage, mens den ikke umiddelbart gælder for den del af virksomheden, som indsamler kasseret træemballage.

 

Det forudsættes derudover i biomassebekendtgørelsen, at biomassen stammer fra råtræ, rent træ eller en bestemte typer limet træ. 

 

Både ny og brugt træemballage vil normalt indeholde noget, der binder træet sammen (lim, skruer eller lignende), og noget træemballage kan være imprægneret. Derudover kan emballage være forurenet under brug, fx ved spild af olie og kemikalier.

 

I en domstolsafgørelse fra 2006, fastslår dommen, at et genvindingsselskab med modtageplads for træaffald ikke er omfattet af biomassebekendtgørelsen. Selskabet var anklaget for at have afsat affaldstræ til træpilleproduktion. Selvom biomassebekendtgørelsen formelt var overtrådt, da selskabet ikke var omfattet af bekendtgørelsens anvendelsesområde, blev selskabet frifundet, da det afsatte træ var rent, og bekendtgørelsens bestemmelser dermed ikke var overtrådet, og der således ikke var foretaget noget strafbart.

 

Teknik- og Miljøudvalget har ikke tidligere behandlet det konkrete spørgsmål, men har på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 28. november 2016, pkt. 264 vedtaget regler for fyring med fast brændsel. Af reglerne fremgår, at "træpaller, inkl. engangspaller" og "emballagetræ" er defineret som affaldstræ (§ 3), og der ikke må fyres med affaldstræ i fastbrændselsovne (§ 4).

 

Det fremgår af biomassebekendtgørelsens § 5, at kommunalbestyrelsen i tvivlstilfælde træffer afgørelse om, hvorvidt affald er omfattet af bekendtgørelsens bilag, herunder råtræ, rent træ eller bestemte typer limet træ.

 

Dokumentation for træaffaldet

Virksomheden har undersøgt mulighederne for at dokumentere, at træemballagen består af rent træ.

 

Virksomheden oplyser, at det nok vil være muligt, at skaffe udtalelser fra større kunders emballageproducenter, om renheden af træet, men at det ikke vil være muligt, at skaffe dokumentation fra alle eventuelt aktuelle producenter.

 

Det har ikke på nuværende tidspunkt været muligt at finde en mærkning af emballagen, som kan dokumentere renheden.

 

Tilsyn

Såfremt der træffes afgørelse om, at træaffaldet kan betragtes som rent træ og dermed biomasse, skal der stilles krav til virksomheden om dokumentation for renheden, herunder omfang og hyppighed. Det skal blandt andet vurderes om der eventuelt er behov for analyser. Hertil kommer krav til ekstra registreringer af affaldsstrømme og mængder samt eventuelt indberetninger til Herning Kommune.

 

Endvidere kan der blive behov for ekstra miljøtilsyn på virksomheden og dermed øget brugerbetaling for tilsyn.

 

Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager stilling til, hvilken af følgende modeller forvaltningen skal arbejde videre med:

     a. Kun affaldstræ af nyt træ fra fremstilling af ny træemballage kan betragtes

         som biomasseaffald

     b. Ud over pkt. a kan indsamlet affaldstræ, som kan dokumenteres rent,

         betragtes som biomasseaffald. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at Teknik- og Miljøudvalget tager stilling til, hvilken model for regulering af virksomheden, forvaltningen skal arbejde videre med.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Udvalget besluttede, at forvaltningen skal arbejde videre med model b for regulering af virksomheden, således at affaldstræ af nyt træ fra fremstilling af ny emballage og indsamlet affaldstræ, som kan dokumenteres rent, betragtes som biomasseaffald.