Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 12. august 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

130. Godkendelse af anlægsregnskab for udviklingsprojektet for Søby Brunkulsleje

Sagsnr.: 04.00.00-P20-4-15 Sagsbehandler: Mathias Utoft Jørgensen  

Godkendelse af anlægsregnskab for udviklingsprojektet for Søby Brunkulsleje

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

  

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup, Dan Overgaard

Sagsresume

Der er udarbejdet afsluttende anlægsregnskab for projektet Fredningen for Søby Sø og Søby Brunkulslejer

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for stednr. 050095 Fredningen af Søby Sø og Søby Brunkulslejer på Serviceområde 04 Grønne områder.

 

Byrådet bevilgede på møde den 21. juni 2016, pkt. 190 3,188 mio. kr. til helhedsplan for udvikling af Søby Brunkulslejer. På Byrådsmødet den 15. maj 2018, pkt. 120 blev disponeringen af de resterende 750.000 kr. fra den samlede anlægssum grundet den reducerede renovering af Elmers Hus, fastlagt til renovering af toiletbygning ved Søby Sø, yderligere landskabspleje, renovering af afmærkning af stier samt konsulentydelser.  

 

Der blev i 2016 indledt en lodsejerdialog omkring udvikling af en helhedsplan for Søby Sø og Søby Brunkulslejer med udgangspunkt i Fredningen af Søby Sø og Søby Brunkulslejer. Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 30. maj 2016, pkt. 117 helhedsplanen for Søby Brunkulslejer. Helhedsplanen har gennem hele forløbet dannet grundlag for arbejdet:

 

  • Der er foretaget landskabsrydninger langs Brunkulsvej, langs de nye stier og på de tilbageværende åbne ørkenområder. Formålet har været at genskabe indkig til de mange brunkul-søer, og genskabe en åben karakter af området.

 

  • Der er etableret en cykel-gangsti fra Elmers Hus mod nord til Kølkær. Derudover er der etableret vandrestier for at styrke adgangen til området. Der er etableret p-pladser flere steder, så det er muligt at parkere og komme ud og opleve området.

 

  • Renovering af toiletbygningen ved Søby Sø.

 

  • Der er etableret et fugletårn med udsigt ud over Søby Sø. Der er ligeledes etableret et udsigtstårn ved en af stierne, så man kan komme op og få et kig ind over sandtipperne.

 

  • Elmers Hus er renoveret, så det kan bruges som madpakkehus. Der er ligeledes etableret to toiletter i huset.

 

  • Der er udarbejdet et stort antal nye skilte, som samlet set skal styrke formidling og historien om, hvad Søby Brunkulslejer var og er.

 

Der har gennem hele projektet været opretholdt tæt lodsejerdialog og samarbejde med Søby Brunkulsmuseum. 

Der har samtidig gennem hele projektet været et tæt samarbejde med Naturstyrelsen og AFLD, som begge har bidraget med etablering af stier, p-pladser og rydning af arealer. Senest har AFLD opgraderet stien på affaldsbjerget til en hjertesti, for at kunne tiltrække endnu flere besøgende.

 

Per Årsleff, som er grundlægger af virksomheden P. Årsleff, startede ud med brunkulsgravning i Søby Brunkulslejer. Firmaet har, igennem en dialog med Herning Kommune og Søby Brunkulsmuseum, valgt at donere deres gravemaskine, som tidligere stod foran deres hovedkontor i Århus. Gravemaskinen er den samme model, som den Per Årsleff startede med at grave brunkul med i Søby Brunkulslejer. Gravemaskinen står nu ved Søby Brunkulsmuseum og danner en flot velkomst til området.

 

Søby Brunkulsmuseum er derudover ved at renovere Voldsgaard, som er det sted, hvor hele brunkulsgravningen i Søby startede. Dermed har hele Søby Brunkulslejer fået mange nye muligheder for at besøgende kan opleve den spændende historie om Søby Brunkulslejer.

Økonomi

Der foreligger anlægsregnskab for stednr. 050095 Fredningen af Søby Sø og Søby Brunkulslejer.

 

 

 

Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med de samlede årsregnskab for 2019.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.