Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 12. august 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

191. Endelig vedtagelse af tillæg 22 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020

Sagsnr.: 06.00.05-P16-1-12 Sagsbehandler: Trine Grud Fisker  

Endelig vedtagelse af tillæg 22 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Tillæg 22 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 omhandler kloakering af et område ved Åbrinken i Sørvad. Området ønskes byggemodnet inden udgangen af 2013.  

Sagsfremstilling

Området består for nuværende af matrikel 3 ht, Sdr. Lund, Vinding. Den østlige del grænser op til det grønne areal langs Vegen Å. Området er i lokalplan nr. 53 fra 1987 udlagt til boligområde ved Åbrinken i Sørvad.
 
Området udgør ca. 4,90 ha og heraf befæstes maksimalt 50 % (dvs. 2,45 ha).
 
Området er allerede optaget i Spildevandsplanen som planopland S18S.P, hvor forventningen var, at regnvand skulle nedsives. Det har imidlertid vist sig, at området er uegnet til nedsivning, og det bliver derfor nødvendigt at aflede alt regnvand til åen.
 
Inden for lokalplanområdet etableres der et regnvandsbassin til opsamling, forsinkelse og rensning af regnvandet. Bassinet indtænkes som en del af de ubebyggede fællesarealer. Grunden til at bassinet placeres inde i området er, at der udenfor området alene er § 3 arealer. Fra bassinet etableres ét udløb til åen. Med dette tillæg til spildevandsplanen sikres det planmæssige grundlag for at anlægge bassin og etablere udløb til åen.
 
Spildevand fra boligerne i området vil blive ledt til Sørvad Renseanlæg.
 
Oplandsnavnet ændres fra S18S.P til S19S.P.
 
Forslag til tillæg nr. 22 har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger i perioden 16. maj til 11. juli 2013. Der er ikke indkommet bemærkninger til forslaget i høringsperioden.Direktøren for Teknik og Miljø indstiller, 19. august 2013, pkt. 294:

at tillæg nr. 22 til Herning Kommunes Spildevandsplan vedtages.Økonomi- og Erhvervsudvalget, 19. august 2013, pkt. 294:

Indstillingen tiltrådt.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at tillæg nr. 22 til Herning Kommunes Spildevandsplan vedtages.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Bilag 1 Oplandskort Sørvad 21-03-2013