Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 12. august 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

192. Indvinding af markvand

Sagsnr.: 13.02.01-G01-1-13 Sagsbehandler: Anders Debel  

Indvinding af markvand

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Trine Koch Jacobsen, Hans Eghøj, Lucia Aagaard

Sagsresume

Indvinding af markvand var på Teknik- og Miljøudvalgets dagsorden 24. juni 2013, pkt. 168, hvor udvalget valgte at udsætte punktet til drøftelse i august.
 
Forvaltningen har efterføglende suppleret sagsfremstillingen med "Notat om indberetning og udnyttelse af tilladelser" og en juridisk vurdering i "Notat om vandindvinding til markvanding".

 

Herning Kommune har i lighed med flere andre kommuner en administrationspraksis, hvor tilladelse til indvinding af markvand gives for15 år, hvis det vurderes at det ikke vil påvirke målsætningen for vandløb. Hvis det vurderes, at vandløb er påvirket over målsætningen, gives tilladelse for 6 år - dog højest til 2020. Dermed sikres, at eventuelle krav om målopfyldelse for grundvandsforekomsten inden udgangen af anden vandplanperiode kan efterleves.
 
Der er fra landbrugets side et ønske om, at alle tilladelser gives for en periode for 15 år, som er det maksimale jf. vandforsyningsloven.
 
Forvaltningen anbefaler, at den nuværende administrationspraksis fastholdes.

Sagsfremstilling

I forslaget til vandplanerne konstateres det, at der er oplande, hvor foreløbige beregninger viser, at der er en overpåvirkning af vådområder i forhold til de fastsatte grænser for maksimal påvirkning. Samtidig konstateres, at beregningsmetoderne er usikre og uensartede, og på den baggrund udskydes en indsats til senere planperioder. Der foreligger således ikke et landsdækkende fyldestgørende fagligt grundlag for at vurdere, om indvindinger har givet eller vil give problemer i forhold til påvirkningen af vådområder.  

 

Forvaltningen benytter beregningsprogrammet BEST, som kan beregne vandindvindingers påvirkninger af vandløb og naturområder. Beregningen viser, hvilke områder, der vil blive overpåvirkede af en ansøgt vandindvinding og hvilke områder, der ikke vil.  

 

Hvis beregningen viser, at vandforekomsten vil blive overpåvirket, gives der ved fornyelse af indvindingstilladelser, en tilladelse på 6 år (dog højst til 2020) mod normalt 15 år. Hermed kan tilladelserne revurderes i lyset af det faglige grundlag for næste generation af vandplaner, som løber fra 2015 til 2021. Eventuelle nye tilladelser kan således tage højde for en eventuel indsats i disse planer.

 

Denne administrationspraksis sikrer, at Herning Kommune lever op til en ændring af Vandforsyningsloven, hvor der - netop af hensyn til mål og initiativer i kommende vandplaner - blev indført en bestemmelse, der administrativt forlængede eksisterende vandindvindingstilladelser til ét år efter vedtagelse af en vandhandleplan.


Tilladelser til indvinding af markvand gives med hjemmel i Vandforsyningsloven. I Vandforsyningslovens § 22, stk. 2 står: "Når en vandindvindingstilladelse bortfalder som følge af en tidsbegrænsning, skal en ny tilladelse meddeles i det omfang, der fortsat er behov for vandindvinding, medmindre samfundsmæssige hensyn, jf. §§ 1 og 2, er til hinder herfor."

 

Ifølge § 1 i Vandforsyningsloven er lovens formål at sikre, at udnyttelsen og den dertil knyttede beskyttelse af vandforekomster sker efter en samlet planlægning og efter en samlet vurdering af de hensyn, der er nævnt i § 2.

 

Jf. § 2 skal der ved administrationen af loven lægges vægt på vandforekomsternes omfang, på befolkningens og erhvervslivets behov for en tilstrækkelig og kvalitetsmæssigt tilfredsstillende vandforsyning, på miljøbeskyttelse og naturbeskyttelse, herunder bevarelse af omgivelsernes kvalitet, og på anvendelse af vandforekomsterne.

 

Ifølge § 22 stk. 1 i Vandforsyningsloven, kan tilladelser til vanding af landbrugsafgrøder gives for en periode på højst 15 år. De 15 år er altså et maksimum - ikke et krav.  

 

Kommunens administrationspraksis sikrer, at Vandforsyningsloven overholdes. Det er ikke alle tilladelser, der udnyttes fuldt ud. I et forsøg på fremadrettet, at sikre tilstrækkelig vand til de indvindere, der har det største behov, har forvaltningen tilbudt tilladelser på 15 år i overpåvirkede områder mod en frivillig nedsættelse af den oppumpede vandmængde på 20 %. Håbet er, at påvirkningerne i nogle belastede vandløbsoplande således kan falde til under den maksimale påvirkning. Det fremgår af "Notat om indberetning og udnyttelse af tilladelser", at det i de seneste 5 år kun er ca. 25 % af vandindvindingstilladelserne, der er udnyttet mellem 75 % og 100%.

 

Alternativt kan et virkemiddel i næste vandplan blive en generel nedsættelse af alle tilladelser i områder, hvor påvirkningen af vådområder er større end målsætningen.  

 

Forvaltningen har sammenlignet kommunens administrationspraksis med administrationspraksis i Lemvig, Struer, Holstebro, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern, Skive og Viborg kommuner. Med en enkelt undtagelse har disse kommuner en administrationspraksis, der ligger tæt op ad Herning Kommunes. I påvirkede oplande gives tilladelser således for mellem tre og seks år - typisk for fem år.  

 

Landbruget ønsker, at alle tilladelser gives for en periode for 15 år, som er det maksimale jf. vandforsyningsloven. Landbruget begrunder deres ønske med større sikkerhed for investering i vandingsudstyr og større udbytter som følge at bedre vandingsmulighed. 

 

Med bedre vandingsmuligheder sikres planterne et bedre næringsoptag. Herved tabes færre næringsstoffer, hvilket er en positiv miljøeffekt af markvanding.

Forvaltningen har forelagt landbrugets ønske om generelt at give tilladelser for 15 år for miljøadvokat, Mads Kobberø. Det er advokatens vurdering, at det kan være et problem, hvis kommunen som en helt generel praksis lægger sig på 15 år, dvs. ikke foretager en konkret vurdering af om det er forventeligt at tilladelsen bliver problematisk i forhold til fx kommende vandplaner.

De juridiske aspekter er yderligere belyst i "Notat om vandindvinding til markvanding".

 

I 2012 er der meddelt 46 fornyelser af markvandingstilladelser heraf 23 for 6 år. I 2013 er der indtil dato meddelt 23 fornyelser – heraf 14 for 6 år. I løbet af de kommende 2 år udløber 123 markvandingstilladelser. Tilladelserne er lovmæssigt forlænget til 1 år efter vedtagelsen af de kommunale handleplaner. For at undgå en større sagspukkel får ejere brev om (når udløbsdato i tidligere tilladelse er nået), at de kan søge fornyelse, men ikke er forpligtet til det. Det gør en mindre del af ejerne – skønsmæssigt højst halvdelen. Det svarer til at ca. 40 anlæg i de kommende to år kun vil få fornyet deres tilladelser for 6 år. Disse har ved tilladelsens udløb - i lighed med tilladelser, der meddeles for 15 år - krav på en ny tilladelse, hvis der stadig er et vandingsbehov, og der ikke er samfundsmæssige hensyn, der hindrer det.
 
Det er forvaltningens samlede vurdering, at der med den nuværende administrationspraksis tegnes de relevante og nødvendige hensyn, dels til grundvand og overfladevand dels til landbrugets grundlæggende behov for sikring af større udbytter gennem markvanding.
 
Kort der viser målsætninger for vandløb og påvirkninger af vandløbsoplande er vedlagt som bilag.

Økonomi

De administrative ressourcer, der er forbundet med at behandle en ansøgning om tilladelse til vandindvinding, vil være mindre, hvis alle tilladelser meddeles for 15 år, da det på sigt vil give færre ansøgninger om fornyelser. Men det vurderes at være marginalt.
 
For landbruget betyder den nuværende praksis, at sikkerheden for den nødvendige investering bliver mindre for de landmænd, der ikke opnår en tilladelse i 15 år. Udbytterne vil blive mindre, hvis landmænd med et stort vandingsbehov ikke kan få dette opfyldt som følge af den samlede tilladte vandingsmængdes påvirkning af grund- og overfladevand.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at den nuværende administrationspraksis fastholdes med tilladelse til indvinding af markvand for 15 år, når det vurderes, at det ikke vil påvirke målsætningen for vandløb. Vurderes det, at vandløb er påvirket af målsætningen, gives tilladelse for 6 år - dog højst til 2020.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Udsat.

Bilag

  • Dagsorden-kortbilag
  • Notat om tilladelse til vandindvinding til markvanding
  • Notat om indberetning og udnyttelse af tilladelser til markvanding i Herning Kommune