Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 12. august 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

190. Foreløbig vedtagelse af tillæg 18 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-20.

Sagsnr.: 06.00.05-P16-1-12 Sagsbehandler: Lene Hahn  

Foreløbig vedtagelse af tillæg 18 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-20.

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Tillæg 18 omhandler ændring af den gældende plan for spildevandshåndteringen i Herning Nord. Baggrunden herfor er økonomiske-, tekniske- og miljømæssige hensyn samt hensynet til kravene i de statslige vandplaner, som i juni 2013 er udsendt i offentlig høring i 6 måneder.

Forvaltningen anbefaler, at tillæg nr. 18 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 foreløbig vedtages.

Sagsfremstilling

Baggrund
Herning Vand A/S ønsker, med Tillæg 18 til Spildevandsplan 2009 – 2020, at ændre på den gældende plan for spildevandshåndteringen i Herning Nord.

For Herning Nord omfatter den gældende spildevandsplan nedlæggelse af 6 renseanlæg, centralisering af spildevandsrensningen på i første omgang Aulum og Hodsager Renseanlæg og senere på ét renseanlæg (Herning Renseanlæg) samt kloaksanering og -separering i et antal byområder.

 

Tillæggets indhold
Tillæg 18 dækker planperioden 2013 – 2032. Det omfatter en ændret centraliseringsstrategi for spildevandsrensningen samt supplerende forsinkelse og decentralisering af regnvand (udledning lokalt).

Renseanlæggene i Hodsager og Aulum opgraderes og bibeholdes frem til minimum 2032 sammen med Herning Renseanlæg. Desuden suppleres antallet af områder, der planlægges saneret og separeret, med dele af 12 byområder i Herning Nord.

Dette tillæg udgør, sammen med de netop vedtagne tillæg for Feldborg, Sørvad og Haderup, det samlede plangrundlag for overpumpning og separatkloakering i den nordlige del af Herning Kommune.

Nedenstående figur viser takten i hhv. etablering af overpumpningsanlægget og separering af afløbssystemerne.

[image]


Separering af spildevandsrensningen i Tillæg 18 sammenholdt med den eksisterende spildevandsplan 2009-2020 (skitsen nederst til højre).   

Berørte renseanlæg og byområder
Forud for udarbejdelsen af Tillæg 18 gennemførte Herning Vand i 2012 en teknisk og økonomisk analyse af den eksisterende spildevandsstruktur i Herning Nord.
 
Analysen, som er en del af grundlaget for Tillæg 18, viste at der vil være økonomiske og især tekniske fordele forbundet med at opgradere og bevare renseanlæggene i Aulum og Hodsager i ca. 20 år. Dertil kommer, at bibeholdelse af 3 anlæg til mindst 2032 bevarer fleksibiliteten for så vidt angår valgmuligheder og fremtidige tekniske-, miljømæssige- og økonomiske strategier for spildevandshåndteringen i Herning Kommune.
 
Opgradering sikrer rensegrader tilsvarende- eller bedre end de, der kan opnås på Herning Renseanlæg.

 

Herudover rummer Tillæg 18 små justeringer i nedlæggelsestakten af de øvrige anlæg. De små renseanlæg i Sørvad, Haderup og Feldborg er teknisk og økonomisk mindre effektive og udledningerne herfra belaster miljøet, hvorfor de fortsat ønskes nedlagt når de igangværende separeringer i oplandene er gennemførte (vedrører allerede vedtagne tillæg 4, 5 og 6). Sunds Renseanlæg opgraderes i nogen grad og bevares frem til 2021.
 
Sideløbende med centraliseringen af spildevandsrensningen, finder en løbende decentralisering af regnvandshåndteringen sted. Spildevand og regnvand separeres i følgende 12 byområder i oplandene til de berørte renseanlæg: Aulum, Gødstrup, Hodsager, Sinding, Skibbild-Nøvling, Sunds, Timring, Tjørring, Vildbjerg, Vind, Ørnhøj, Ørre.
 
Separeringerne planlægges tidsmæssigt så de i det omfang det er muligt, kan finde sted forud for nedlæggelse af renseanlæggene. Herved skal spildevandssystemet ikke dimensioneres til regnvandshåndtering og regnvand bliver ikke unødigt ledt til rensning på renseanlæggene. Overløbsbygværkerne nedlægges, når der er separeret. Regnvandet forsinkes og renses i eksisterende og nye bassiner.
 
I planlægning og prioritering af separeringerne er der taget hensyn til nedslidningsgrad, indsivning af grundvand, miljøforhold og det gældende plangrundlag, som udgøres af kommuneplanen og Regionplan 2005 (erstattes af Vandplanerne efter vedtagelsen).
 
Desuden er der taget hensyn til ejerstrategien for Herning Vand A/S som blev vedtaget i foråret 2013:

 • Separering af spildevand og overfladevand er hovedlinjen i håndteringen af spildevand og regnvand.

 • Separering kan planlægges og gennemføres i oplande, hvor det er miljømæssigt og økonomisk begrundet.

 • Berørte grundejere orienteres normalt 5 år før separeringen skal være gennemført.

 
Berørte borgere

Samlet vil Tillæg 18 medføre, at spildevand og regnvand skal separeres på ca. 2700 ejendomme i planperioden. De planlagte frister for de enkelte områder fremgår af oversigten herunder:

 

By
Frist
Antal ejendomme (ca.-tal)
  Anlægsstart – offentlig separering
Anlægsstart private ejendomme
Begrundelser for igangsættelse i 2018. separering
Aulum
5 år
167
2014
2018
Vandplan, miljøtilstand, centraliseringsprojekt, økonomi
Aulum
5 år
521
>2018
>2018
 
Gødstrup
5 år
13
> 2018
> 2018
 
Hodsager
5 år
200
> 2018
> 2018
 
Nøvling
5 år
29
> 2018
> 2018
 
Sinding
5 år
63
> 2018
> 2018
 
Skibbild
5 år
99
> 2018
> 2018
 
Sunds
5 år
520
2015
2018
Indsivning, nedslidning
Sunds
5 år
Max. 100
2015
2018
Kraftig indsivning, nedslidning
Timring
5 år
291
> 2018
> 2018
 
Tjørring
5 år
322
> 2018
> 2018
 
Tjørring
5 år
40
2015
2018
Koordinering med allerede planlagte asfaltarbejder
Vildbjerg
5 år
451
 2018
> 2018
 
Vildbjerg
5 år
32
2014
2018
Vandplan, våde haver, miljøtilstand
Vind
5 år
53
2015
2018
Kraftig indsivning, nedslidning
Ørnhøj
5 år
270
> 2018
> 2018
 
Ørre
5 år
44
> 2018
> 2018
 
Ørre
5 år
6
2015
2018
Driftsproblemer, nedslidning
 
 
 
 
 
 
I alt
 
3200
 
 
 

 

I henhold til gældende lovgivning, har ejendommenes ejere pligt til at betale for den del af separeringen der skal finde sted indenfor ejendommens skelgrænser.
 
Som det fremgår, igangsættes separering på offentlige arealer tidligt i Aulum, Sunds, Tjørring, Vildbjerg og Ørre; mens borgerne ingen steder skal gennemføre separering på egen grund med en kortere frist end 5 år fra vedtagelsen af Tillæg 18.

 

Borgerne kan dog frivilligt igangsætte tidligere separering og det er muligt at få skattemæssigt fradrag for håndværkerudgifter (håndværkerfradraget på arbejdsløn) til separering på egen grund på op til kr. 15.000,- pr voksen i en husstand i 2013 og 2014.
 
Det vil være økonomisk, miljømæssigt og planmæssigt fordelagtigt, hvis borgerne i de ca. 13 % af de berørte ejendomme i oplanene, hvor det offentlige system separeres indenfor 5 års fristen, lader deres ejendomme separere før eller samtidigt hermed.
 
For så vidt angår centralisering af renseanlæggene, vil tillægget medføre etablering af samlet set 37 km overpumpningsledning fra de nedlagte anlæg til de bibeholdte anlæg.
 
Ledningen nedgraves og etableres i videst mulige omfang på offentlige arealer og langs eksisterende veje og stier således, at der sker mindst muligt indgreb i private arealer, beskyttet natur, fortidsminder mv. Hvor private arealer skal krydses, vil der skulle tinglyses servitut herom; men arealerne eksproprieres som hovedregel ikke.

 

Implementering af Tillæg 18  
De planlagte aktiviteter i Tillæg 18 igangsættes umiddelbart efter vedtagelsen og ca. 13 % af de berørte ejendomme vil opleve, at det offentlige system bliver separeret indenfor 5 år jf. tabellen ovenfor. I disse områder vil det være fordelagtigt hvis ejendommen ligeledes separeres tidligt.
 
Årsagerne hertil er økonomiske, tekniske, klimamæssige, miljømæssige og planmæssige.
 
For så vidt angår udkastet til vandplanerne, er ét af virkemidlerne til målopfyldelse  nedlæggelse af 4 specificerede overløbsbygværker i hhv. Aulum (3 i Lundby Bæk, hvoraf ét allerede er nedlagt, uden at oplandet dog er separeret) og Vildbjerg (1 i Tranholm Bæk) i indeværende planperiode - dvs. inden udgangen af 2015. Dertil kommer krav om nedlæggelse af ét bygværk i Aulum (Lundby Bæk) i næste planperiode - dvs. inden udgangen af 2021.

 

Målene i vandplanerne er bindende for kommunen, hvilket ikke er tilfældet med de gældende regionplaner fra 2005. 

 
Hvis de private ejendomme ikke separeres, kan overløbsbygværkerne kun nedlægges, hvis der etableres alternative løsninger til opbevaring af de forekommende vandmængder, der afledes når det regner. Dette vil eksempelvis være følgende løsninger - enkeltvis eller i kombination :

 

 • Etablering af midlertidige, underjordiske sparebassiner (tank til forsinkelse og opbevaring af spildevand).

 • Overdimensionering af ledningerne i spildevandssystemet

 • Øget tilbageholdelse på private ejendomme medførende hyppigere opstuvninger til terræn/oversvømmelse af kældre med opspædet spildevand under regn

 • Mulighed for at aflede opspædet spildevand til de nyetablerede regnvandsbassiner fra private ejndomme når det regner

 

Der er økonomiske, tekniske og miljømæssige omkostninger forbundet med alle de midlertidige løsninger. Disse præsenteres på mødet.

 

Det videre forløb
Tillæg 18 med tilhørende miljøvurdering skal, efter foreløbig vedtagelse, offentliggøres på kommunens hjemmeside. Samtidig sendes dokumenterne i høring hos Naturstyrelsen Vestjylland (myndighed for Regionplan/Vandplanerne) samt hos de berørte nabokommuner.
 
Den offentlige høring varer minimum 8 uger. Herefter samles de indkomne bemærkninger og tillægget tilpasses eventuelt indholdet i bemærkningerne. Herefter kan det vedtages endeligt.
 
De enkelte projekter, som tillægget dækker, kan først gennemføres når der foreligger detailprojekter og disse, på baggrund af konkrete ansøgninger, har opnået de lovpligtige myndighedsgodkendelser/-tilladelser/-dispensationer efter gældende lov.  

 

Foruden bilag 1-17 til tillæg nr. 18 er der til orientering vedlagt bilag 18 (notat fra Herning Vand A/S; "information af kunder/borgere, når der skal separeres på privat ejendom") samt bilag 19 (Oversigt over byområder i og tillæg til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-20_Juni 2013).

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forslag til tillæg nr. 18 til Herning Kommunes spildevandsplan 2009 - 2020 foreløbig vedtages og offentliggøres i 8 uger .
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Der er fejl i sagsfremstillingen vedrørende opgørelse af antal ejendomme i Aulum, der skal separeres i planperioden. Der står ca. 167 ejendomme - det korrekte tal er 688 ejendomme i Aulum.

 

Rettelsen betyder, at der samlet set er ca. 3.200 ejendomme i Herning Nord, der skal separeres i hele planperioden.

 

Dette rettes i sagsfremstillingen inden fremsendelse til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Anne Marie Søe Nørgaard deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

 • Bilag 1_ Tillæg 18_endeligt
 • Bilag 2.1_Oversigtskort_overpumpningsledninger
 • Bilag 2.2_Oversigtskort_Renseanlæg
 • Bilag 2.3_ Hodsager-Aulum
 • Bilag 2.4_Haderup-Feldborg
 • Bilag 2.5_Feldborg-Hodsager
 • Bilag 2.6_Sørvad-Aulum
 • Bilag 2.7 Sunds - Gullestrup
 • bilag 3 læsevejledning til kort
 • Bilag 3.1 Oplandsskema Ørre
 • Bilag 3 Oplandskort Ørre inkl. læsevejledning til kort
 • Bilag 3.2 Udløbsskema Ørre
 • Bilag 4 Oplandskort Aulum
 • Bilag 4.1 Oplandsskema Aulum
 • Bilag 4.2 Udløbsskema Aulum
 • Bilag 5 Oplandskort Gødstrup
 • Bilag 5.1 Oplandsskema Gødstrup
 • Bilag 5.2 Udløbsskema Gødstrup
 • Bilag 6 Oplandskort Hodsager
 • Bilag 6.1 Oplandsskema Hodsager
 • Bilag 6.2 Udløbsskema Hodsager
 • Bilag 7 Oplandskort Sinding
 • Bilag 7.1 Oplandsskema Sinding
 • Bilag 7.2 Udløbsskema Sinding
 • Bilag 8 Oplandskort Skibbild-Nøvling
 • Bilag 8.1 Oplandsskema Nøvling
 • Bilag 8.2 Oplandsskema Skibbild
 • Bilag 8.3 Udløbsskema Nøvling
 • Bilag 8.4 Udløbsskema Skibbild
 • Bilag 9 Oplandskort Sunds
 • Bilag 9.1 Oplandsskema Sunds
 • Bilag 9.2 Udløbsskema Sunds
 • Bilag 10 Oplandskort Timring
 • Bilag 10.1 Oplandsskema Timring
 • Bilag 10.2 Udløbsskema Timring
 • Bilag 11 Oplandskort Tjørring
 • Bilag 11.1 Oplandsskema Tjørring
 • Bilag 11.2 Udløbsskema Tjørring
 • Bilag 12 Oplandskort Vildbjerg
 • Bilag 12.1 Oplandsskema Vildbjerg
 • Bilag 12.2 Udløbsskema Vildbjerg
 • Bilag 13 Oplandskort Vind
 • Bilag 13.1 Oplandsskema Vind
 • Bilag 13.2 Udløbsskema Vind
 • Bilag 14 Oplandskort Ørnhøj
 • Bilag 14.1 Oplandsskema Ørnhøj
 • Bilag 14.2 Udløbsskema Ørnhøj
 • Bilag 15_læsevejledning_skemaer
 • Bilag 16_Tidsfølge_økonomi
 • Bilag 17 Miljøvurdering_inkl_bilag 1
 • Bilag 18 Information af kunder_borgere, når der skal separeres på privat ejendom_ Herning Vands notat maj 2013
 • Bilag 19 Oversigt over byområder i og tillæg til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-20_Juni 2013