Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 12. august 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

187. Orientering: Proces vedrørende høring af forslag til vandplaner

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1645-07 Sagsbehandler: Søren Brandt  

Orientering: Proces vedrørende høring af forslag til vandplaner

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Anders Debel, Erik Skibsted

Sagsresume

De statslige vandplaner er sendt i ny høring frem til den 23. december 2013 - http://www.naturstyrelsen.dk/Vandet/Vandplaner/Offentlig_hoering/.

Sagsfremstilling

Herefter behandles høringssvarene. De nye planer er med enkelte undtagelser identiske med de planer Teknik- og Miljøudvalget tidligere har forholdt sig til. I forhold til de tidligere vandplaner, har staten således justeret de nye forslag til vandplaner, så en del af de øvre ender af ca. 10 km vandløb i Herning Kommune er fjernet fra vandplanen.

 

Når høringsperioden er afsluttet ser den efterfølgende proces således ud:

  • Vandplanen forventes vedtaget og offentliggjort i første halvår af 2014

  • Kommunen udarbejder forslag til vandhandleplan senest 6 måneder efter vandplanens offentliggørelse. Vandhandleplanen sendes i offentlig høring i mindst otte uger. Vandhandleplanen prioriterer indsatserne fra vandplanen, men vandhandleplanen må ikke indeholde specifik projektering af indsatserne

  • Vandhandleplanen vedtages senest et år efter vandplanens offentliggørelse - dvs. senest i første halvår af 2015

  • Kommunen skal herefter udarbejde konkrete projekter, som grundlag for en gennemførelse af indsatsen. Her indgår dialog med de berørte lodsejere, konsekvensvurderinger mv. Herefter følger den fysiske udførelse.

 

Forvaltningen indsamler nu data om de vandløb, der stadig er udpeget til indsatsen ”ændret vedligeholdelse” i de nye forslag til vandplaner (ca. 154 km). Disse data skal bruges til at give kommunens faglige vurdering af, om det er muligt med det valgte virkemiddel at forbedre tilstanden i de enkelte vandløb. Vurderer kommunen, at det er muligt, er det op til staten at tage stilling til størrelsen af de økonomiske konsekvenser på baggrund af et konsekvenskort. Konsekvenskortet viser, hvor store arealer der vil blive berørt af den ændrede vedligeholdelse.
 
For at fremskynde indsatserne: Restaurering med gydegrus, fjernelse af spærringer og fjernelse af rørlægninger har staten bedt kommunerne om at gå i gang med disse indsatser. Forvaltningen er derfor i gang med at søge om støtte til en række forundersøgelser i de vandløb, der er udpeget til indsatserne. Disse indsatser er alle 100 % finansieret af staten. Indsatserne skal gennemføres via den sædvanlige myndighedsbehandling med offentlighedsfaser.
 
Det er vigtigt at fremhæve, at kommunen til en hver tid har mulighed for at afvise en indsats, hvis det kan dokumenteres, at det ikke vil føre til en forbedret tilstand. Afvisningen skal dog accepteres af staten. Det er derfor ikke problematisk, hvis vi ikke når at indsamle den nødvendige dokumentation for samtlige vandløb inden høringsfristens udløb den 23. december 2013.

 

Det forventes, at kommunens forslag til høringssvar behandles på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 25. november 2013. Høringssvaret tager udgangspunkt i et fælles udspil til høringssvar fra Limfjordsrådet på forhold af generel karakter suppleret med forhold af mere lokal karakter.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

  • TMUbilaghandleplan