Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 12. august 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

186. Ansøgning om etablering af klimatilpasningsprojekt i 2014

Sagsnr.: 00.00.00-P19-382-10 Sagsbehandler: Søren Brandt  

Ansøgning om etablering af klimatilpasningsprojekt i 2014

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Anders Debel, Jan Märcher

Sagsresume

Herning Vand A/S og Herning Kommune har i fællesskab lavet ansøgning til et klimatilpasningsprojekt, som er sendt til Forsyningssekretariatet inden frist for ansøgninger til projekter fra 2014 udløb den 1. august 2013. Ansøgningen skal gøre det muligt at sikre Herning Vands finansiering af projektet.

 
Ansøgningen for 2014 er fulgt af en administrativ underskrevet kontrakt mellem Herning Vand og Herning Kommune, som dog er med forbehold for byrådets godkendelse.


Ansøgningerne er i overensstemmelse med budgetforliget for 2013. Af forligsteksten fremgår det, at Herning Kommune i 2013 skal udarbejde en handlingsplan for kommunens klimatilpasning med konkrete klimatilpasningsprojekter, der blandt andet skal omfatte tilbageholdelse af regnvand ved store regnskyl. Investeringen forudsættes gennemført iht. årets økonomiaftale mellem regeringen og KL via Herning Vand.


Forvaltningen anbefaler, at der indgås aftale med Herning Vand om finansiering af klimatilpasningsprojekter udført fra 2014 svarende til 9.984.000 kr.

Sagsfremstilling

Der er vedtaget ny lovgivning, som giver spildevandsselskaberne mulighed for at medfinansiere kommunale og private klimatilpasningsprojekter, som selskaberne efter hidtil gældende regler ikke ville kunne finansiere over spildevandstaksterne. Det følger af reglerne, at spildevandsselskaberne ikke vil kunne påtage sig en større risiko end, hvad det ville have kostet, hvis selskaberne havde valgt at foretage investeringer i klimatilpasning af deres egne anlæg på sædvanlig vis.


Det er et krav, at projektet har til (del)formål at håndtere tag- og overfladevand.   Lovgivningen giver spildevandsselskaberne en unik mulighed for at bidrage med knowhow og ressourcer til at sikre løsninger på de ændrede nedbørsmønstre, som klimaændringerne medfører.

 

Herning Vand og Herning Kommune har derfor lavet et forslag til klimatilpasningsprojekt for 2014: KLIT 4 Herningsholm Å/Gullestrup. Projektet skal fungere som både vandmagasin og natur-område og derved også opfylde bynære rekreative behov for kommunens borgere. Herningsholm Å modtager her store mængder overfladevand fra både Herning og omegnsbyerne og fra et stort landbrugsopland.

 
De seneste års erfaringer med oversvømmelser i Herning indikerer, at der skal gennemføres konkrete tiltag i området. Den igangværende risikokortlægning ser ud til at bekræfte dette.
 
Formålet med projektet er at opmagasinere overfaldevand fra oplandet for at sikre større kapacitet i Herningsholm Å. Ved at opmagasinere overfladevand minimeres risikoen for, at vandløbet går over sine breder og oversvømmer dele af Herning, og landbrugsarealer nedstrøms Herning by. Der er desuden problemer med udløbet fra Herning Centralrenseanlæg, der flere gange har haft svært ved at udlede renset spildevand på grund af for høj vandstand i Herningsholm Å.  Projektet er dimensioneret, så de vil kunne modstå et regnskylsscenarium svarende til 20-årsregn (den største samlede mængde nedbør på ét døgn, som man kan forvente forekommer én gang hvert 20 år).

 

Det er således dette serviceniveau, der er fastsat for projektet.  

Økonomi

§ 2 stk. 1 i lånebekendtgørelsen oplister kommunernes automatiske låneadgang. I dette afsnit er der tilføjet et nyt stk. 19 , hvori det fremgår, at udgifter til håndtering af tag- og overfladevand, som et vandselskab jf. § 2, stk. 1 i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, yder bidrag til i forbindelse med medfinansiering af kommunale anlæg efter regler fastsat i medfør af § 1, stk. 5 i lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv. Til de konkrete projekter vil der være låneadgang.  

Herning Kommune kan således vælge at kontant- eller lånefinansiere anlægsomkostningerne. Anlægsomkostninger inklusive kapitalomkostninger beløber sig til 9.984.000 kr.


Der gøres opmærksom på, at data er ved at blive kvalificeret, og at der kan ske ændringer.

 

I 2013 og 2014, skal Herning Vand A/S dække alle omkostninger i de pågældende projekter. Fra 1. januar 2015 skal projektejer – dvs. Herning Kommune - betale mindst 25% af nye klimatilpasningsprojekter.


Betaling for investeringsomkostninger skal ske ved en betaling over en periode op til 25 år.


Optages der lån, skal perioden svare til afdragsperioden for dette lån. Forvaltningen anbefaler, at udgifterne lånefinansieres, og at afviklingen af lånet sker over 10 år. Når lånet optages skal udgifter til afdrag og renter fuldt ud betales af Herning Vand A/S.   På baggrund af en indhentet låneindikation via KommuneKredit den 15. april 2013, kan der optages et 10 årigt annuitetslån med en fast årlig rente på 1,83 % p.a. og en årlig ydelse på 1.101.665 kr. Hovedstolen er 9.984.000 kr. Den endelige ydelse vil afhænge af lånevilkårene på tidspunktet for hjemtagelse af lånet.

 

Den årlige ydelse kan opkræves fuldt ud hos Herning Vand A/S.

 

Det indstilles, at der fremsendes en særskilt sag når kvalificeringen af data vedrørende projekter i 2013 er tilendebragt, hvori der meddeles de nødvendige tillægsbevillinger til anlægsprojektet og at finansieringen tilvejebringes via låneoptagelse, med henvisning til at udgifterne i 2013 og 2014 kan lånefinansieres, og at afdrag og renter efterfølgende kan opkræves hos Herning Vand A/S. Rådighedsbeløbene vil blive fordelt på 2013 og 2104 vedrørende projekter igangsat i 2013.

 

Vedrørende låneoptagelsen for investeringen i 2013 vil der blive fremsendt særskilt sag i forbindelse med låneoptagelsen.
 
Konsekvenser for takster i Herning Vand A/S
På baggrund af oplysninger fra Herning Vand A/S om en forventet spildevandsmængde på 4,1 mio. m3 i 2013 kan den forventede takststigning som følge af Herning Vands medfinansiering beregnes til 34 øre inkl. moms. Det vil for en gennemsnitsfamilie med et årligt vandforbrug på 170 m3 betyde en udgift til klimatilpasning på 57 kr. inkl. moms. For en enlig med et årligt vandforbrug på 50 m3 vil det tilsvarende beløb være 17 kr. inkl. moms.

 

Klimatilpasningsprojektet, der kan gennemføres fra 2014, ville, hvis den samme mængde regnvand skulle tilbageholdes ved traditionelle foranstaltninger have kostet 40,0 mio. kr. mere opgjort som nutidsværdi i anlæggenes forventede levetid.

 

Forvaltningen bemærker, at byrådet for tre klimatilpasningsprojekter i 2013 ved behandlingen i maj besluttede, at det præciseres overfor Herning Vand A/S med henvisning til ejerstrategiens § 10, stk. 3, at den afledte takststigning på 26 øre inkl. moms pr. m3 ikke måtte medføre prisstigninger overfor forbrugerne men finansieres ved effektiviseringer.

 

Forvaltningen har med de fremsendte ansøgninger til Forsyningssekretariatet på de i alt fire klimatilpasningsprojekter i 2013 og 2014 sikret, at byrådet står frit i forhold til hvor og hvordan det vil udmønte sin beslutning fra budgetforliget om ”…at gøre noget konkret for at forebygge oversvømmelser som følge af klimaforandringerne”. Dels inden for de områder, der er udpeget i kommuneplanen, dels i et andet område, der vurderes at være velegnet til formålet.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der indgås aftale om klimatilpasningsprojektet 2014 mellem Herning Kommune som projektejer og spildevandsselskabet Herning Vand om finansiering af klimatilpasningsprojekter fra 2014 svarende til 9.984.000 kr.,

 

at der fremsendes en særskilt sag, når kvalificeringen af data vedrørende projektet i 2014 er tilendebragt, hvori der meddeles de nødvendige tillægsbevillinger til anlægsprojektet, og at finansieringen tilvejebringes via låneoptagelse, med henvisning til at udgifterne i 2014 kan lånefinansieres, og at afdrag og renter efterfølgende kan opkræves hos Herning Vand A/S. Rådighedsbeløbene vil blive fordelt på 2014 og 2015 vedrørende projekter igangsat i 2014,

 

at der hjemtages et 10 årigt fastforrentet annuitetslån med en hovedstol svarende til de låneberettigede afholdte udgifter i 2014 og 2015, og at udgifterne til afdrag og renter i afviklingsperioden bliver opkrævet hos Herning Vand A/S. Der vil blive fremsendt en særskilt sag herom, når lånet skal hjemtages, og de endelige vilkår er klarlagt,

 

at kommunen finder projektet hensigtsmæssigt og omkostningseffektivt.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.