Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 12. august 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

196. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 for Teknik og Miljø

Sagsnr.: 00.30.14-Ø00-1-13 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 for Teknik og Miljø

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen

Sagsresume

Forvaltningen har foretaget budgetopfølgning på grundlag af det konstaterede forbrug pr. 30. juni 2013.

 

Sammenfattende viser opfølgningen, at Teknik og Miljø området samlet set forventer en overskridelse af driftsbudgettet på 9,9 mio. kr. Overskridelsen skyldes primært et forventet merforbrug på vintertjenesten på 4,3 mio. kr. samt et forventet merforbrug på vejbelysningen på 3,5 mio. kr.  

 

På anlæg forventes samlet set et mindreforbrug på 12,1 mio. kr.

Sagsfremstilling

Opfølgningen er opdelt i tre hovedområder: Drift, anlæg og budgetomplaceringer.

 

Drift:

Det forventede driftsregnskab for 2013 sammenholdt med det korrigerede budget fremgår af nedenstående skema:

 

[image]

 

Som det fremgår af ovenstående tabel, forventes samlet set et merforbrug på 9,9 mio. kr.

 

De væsentligste afvigelser skyldes følgende:

 

Serviceområde 01 Byggemodning.

Der forventes et merforbrug på 1,3 mio. kr., som skyldes øgede ejendomsskatter på landbrugsområder, som er lokalplanlagte til boligformål. 

 

Kompenserende handlinger.

Forvaltningen arbejder på om arealerne i Holing, som er lokalplanlagte til boligformål, evt. skal ændres til landzone, og dermed sænkes ejendomsskatterne igen. Alternativt kan det overvejes om arealerne bør sælges. Det kan imidlertid også blive nødvendigt, at finde alternative besparelser på driftsbudgettet for at overholde den samlede ramme.

 

Serviceområde 03 Kommunale ejendomme.

Der forventes en negativ afvigelse på 1,6 mio. kr.

 

På funktion 002513 Andre faste ejendomme forventes et merforbrug på 1,0 mio. kr., som hovedsageligt skyldes:

 

Ekstra udgifter til varmepriser.
Faldende indtægter på grund af manglende huslejeindtægter i forbindelse med salg og nedrivning af ejendomme.
Stigende ejendomsskatter i lokalplanområdet Holing.
Manglende lejeindtægt i forbindelse med opsigelse af 22 p-pladser i Dalgashus 108.000 kr./år. Der forventes yderligere opsigelser af p-pladser.
5 års efterregulering af el i p-kælderen, Dalgashus på grund af at målerne ikke var korrekt opdelt 150.000 kr.

 

Herudover forventes et merforbrug på 750.000 kr. på funktion 032201 Folkeskoler. Merforbruget skyldes blandt andet 3 store ekstraordinære skader på følgende områder:

 

Vand i tagkonstruktion på Vestervangskolen. Risiko for rust i jernarmering. Fjernelse af vand og nyt tag 1,7 mio. kr.
Rotter i kloaksystemet på Hammerum Skole. Udskiftning/omlægning af kloakledninger 250.000 kr.
Nedbrud på mobilvæg i idrætshal på Holtbjerg Skole. Nødvendig reparation for at der kan foregå undervisning af flere klasser samtidigt i hallen 160.000 kr.

 

Kompenserende handlinger

Forvaltningen arbejder i øjeblikket på at få tilpasset kommunens ejendomsportefølje, således der indenfor serviceområdet kan findes en løsning på en del af ubalancen.

Derudover anbefaler forvaltningen, at merforbruget på funktion 032201 Folkeskoler på 750.000 kr. overføres til budget 2014.

Det kan imidlertid også blive nødvendigt, at finde alternative besparelser på driftsbudgettet for at overholde den samlede ramme.

 

Serviceområde 05 Miljøforanstaltninger

Der forventes et merforbrug under funktion 005285 Bærbare batterier på 336.000 kr. Heraf vedrører 227.000 kr. en negativ overførsel fra 2011 og 2012. Det resterende merforbrug på 109.000 kr. skyldes, at området ikke er dækket ind fuldt ud via DUT. Området genforhandles i 2013-2014, hvorefter den endelige kompensation fastsættes på baggrund af en opgørelse af kommunernes udgifter i perioden 2009-2011.

 

Serviceområde 09 Trafik

Der forventes et samlet merforbrug på 7,8 mio. kr. Heraf vedrører 4,3 mio. kr et forventet merforbrug på vintertjenesten. De resterende 3,5 mio. kr. vedrører vejbelysningen, hvor forvaltningen pr. 31. december 2012 har flyttet indtægten for salg af gade belysning fra drift til anlæg. I forbindelse med kommunalreformen blev den nuværende procedure besluttet, dvs. når kommunen byggemodner et nyt område og der i den forbindelse etableres gadebelysning, sælges anlægget efterfølgende til EnergiMidt. Indtægten fra salget er indtil nu blevet konteret på driftsregnskabet, men burde være konteret på byggemodningsregnskabet. Indtægten vil fra og med 1. januar 2013 blive konteret på byggemodningsregnskabet, og dermed opstår der en udfordring på driftsbudgettet for vejbelysningen på ca. 3,5 mio. kr.

 

Kompenserende handlinger:

Forvaltningen arbejder i øjeblikket på at finde en løsning på det forventede merforbrug på vejbelysningen i 2013. Derudover samarbejder forvaltningen også med EnergiMidt om at effektivisere gadebelysningen, således den samlede udgift til gadebelysning kan reduceres, f.eks. via nye løsninger og alternative lyskilder. Det kan imidlertid også blive nødvendigt, at finde alternative besparelser på driftsbudgettet for at overholde den samlede ramme.

 

Anlæg:
Det forventede anlægsregnskab for 2013 sammenholdt med det korrigerede budget fremgår af nedenstående skema:

[image]

 

Som det fremgår af ovenstående tabel, forventes samlet set et mindreforbrug på 12,1 mio. kr.

 

De væsentligste ændringer skyldes følgende: 

 

01 Byggemodning

Det anbefales, at byggemodningsprojekter for 10 mio. kr. afventer igangsættelse.

 

07 Renovation

Der forventes et merforbrug på 0,7 mio. kr. vedr. omlastestationen. Anlægsregnskabet behandles under andet punkt på dette møde.

 

[image]

 

På jordforsyningsområdet forventes det at realisere indtægter svarende til det vedtagne budget på -32,923 mio. kr. i 2013 samt 6 mio. kr. af overførte mindreindtægter fra 2012 på 14,351 mio. kr., dvs. i alt 38,923 mio. kr. Den resterende mindreindtægt på 8,351 mio. kr. forventes ikke at kunne realiseres i 2013 og forventes overført til 2014. 


Forventet regnskab 2013 for byggemodningsudgifter (ØKE + TMU) udgør i alt 51,232 mio. kr. Byrådet har den 6. marts 2012 samt 16. april 2013 besluttet, at byggemodningsprojekter for 10,0 mio. kr. afventer igangsættelse og rådighedsbeløb til udgifter hertil er derfor ikke frigivet. Beløbet forventes overført til 2014.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at budgetopfølgningen i øvrigt tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, som behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den  9. september 2013 og i Byrådet den 17. september 2013.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Udvalget finder, at merforbruget vedrørende vejbelysning og ejendomsskatter (Holing området) skal søges løst i budgetlægningen for 2014.

 

Indstillingen iøvrigt tiltrådt.

Bilag

  • Budgetopfølgning pr. 300613, ANLÆG
  • Budgetopfølgning pr. 300613, DRIFT