Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 12. august 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

193. Orientering: Etablering af løbegård til økologiske slagtesvin på Klejnstrupvej 1, Sørvad

Sagsnr.: 09.17.00-P19-132-12 Sagsbehandler: Kirsten Marie Brødbæk  

Orientering: Etablering af løbegård til økologiske slagtesvin på Klejnstrupvej 1, Sørvad

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø, Anders Debel

Sagsresume

Inger og Poul Flemming Pedersen har en tilladelse til produktion af årssøer og smågrise på friland. De startede en omlægning til økologi og etablerede i den forbindelse en løbegård til smågrisene, idet alle grise skal have adgang til det fri. De etablerede udearealet/løbegården uden at søge om godkendelse efter husdyrloven eller byggetilladelse efter byggeloven, i det de forventede, at der ville komme en anmeldeordning, så svinebrug kunne omlægge til økologi uden at skulle have en miljøgodkendelse efter husdyrloven.

Sagsfremstilling

Inger og Poul Flemming Pedersen indsender i december 2012 en anmeldelse efter Husdyrloven til at ændre sammensætningen af dyreholdet på ejendommen Klejnstrupvej 1, 7550 Sørvad. Der er tilladelse til 315 årssøer, 4.000 smågrise og 180 polte. Dette ønskes ændret til 315 årssøer og 4.500 smågrise. I forbindelse med behandling af sagen konstaterer administrationen, at der indgår et udeareal/løbegård til smågrisene, som der ikke er tilladelse til. Ved anmeldelse om skift i dyretype, er én af forudsætningerne, at der ikke samtidig udføres ændring af staldanlæg, der kræver godkendelse efter Husdyrloven.

 

Herning Kommune foretager herefter en vurdering af den etablerede løbegård. I henhold til Miljøbeskyttelsesloven og Husdyrloven, skal tilsynsmyndigheden foranledige et ulovlig forhold lovliggjort, med mindre forholdet er af underordnet betydning.

 

Ethvert byggeri, der har betydning for husdyrproduktionen på en ejendom, er omfattet af Husdyrloven. Det betyder, at f. eks. byggeri til dyr (stalde, løbegårde mm), foder (ensilagepladser, foderlagre, kornlagre og halmlader), maskiner (maskinhal og malkestalde) og husdyrgødning (møddingspladser og gyllebeholdere) er omfattet af Husdyrloven.

 

En løbegård er et staldanlæg, og er derfor omfattet af Husdyrloven, og kan dermed ikke være et forhold af underordnet betydning.

 

Anmeldeordningerne er lavet, så sagsbehandlingen er simpel. Der er helt klare afstandskrav til bl.a. naboer og natur. Enten kan landbruget overholde disse krav og dermed opnå ret til ændringen på ejendommen, eller afstandskravene kan ikke overholdes, og dermed skal landbruget have en godkendelse/tilladelse efter Husdyrloven, hvis ændringen fortsat ønskes etableret. Kravene i anmeldeordningen kan ikke fortolkes udvidende. Alle kravene skal overholdes.

 

Miljøstyrelsen har lavet en anmeldeordning for omlægning til økologi og herunder etablering af de nødvendig ændringer af staldanlæg. Afstandskravene i denne anmeldeordning kan ikke overholdes hos Inger og Poul Flemming Pedersen. Derfor kan kommunen ikke meddele tilladelse til udearealet efter anmeldeordningerne.

 

Kommunen skal jvf Miljøbeskyttelsesloven og Husdyrloven foranledige det ulovlige forhold lovliggjort. Udearealet/løbegården kan lovliggøres retligt eller fysisk. Hvis forholdet skal lovliggøres retligt, skal der indsendes ansøgning om godkendelse efter § 11 i Husdyrloven. Fysisk lovliggørelse sker ved, at udearealet fjernes.

 

Herning Kommune vil derfor meddele påbud om retlig eller fysisk lovliggørelse indenfor en rimelig frist.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Det helt særlige forhold i sagen gør, at udvalget ønsker en henvendelse til Miljøministeren med henblik på at finde en løsning på forholdene på ejendommen Klejnstrupvej 1.

 

Påbudsproceduren i denne sag udsættes indtil svar fra ministeren foreligger.