Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 12. august 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

182. Høringssvar vedr. Midttrafiks oplæg til budget 2014

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1304-07 Sagsbehandler: Edith Blynning  

Høringssvar vedr. Midttrafiks oplæg til budget 2014

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Steen Brokær, Jan Märcher

Sagsresume

Midttrafik har 24. juni sendt forslag til budget 2014 i politisk høring hos bestillerne, efter at Midttrafiks bestyrelse 21. juni 2013 godkendte at udsende budgetforslaget i politisk høring.


Bemærkninger til forslaget skal fremsendes til Midttrafik senest 23. august 2013. Midttrafik udarbejder herefter det endelige budgetforslag for 2014 til endelig godkendelse i Midttrafiks bestyrelse 13. september 2013.


Forvaltningen anbefaler, at forslag til høringssvar til Midttrafik godkendes.

Sagsfremstilling

På baggrund af de politiske høringssvar bestillerne indsender, behandles et endeligt
budget for 2014 i Midttrafiks bestyrelse 13. september 2013, idet budgettet efter lovgivningen skal være vedtaget inden 15. september 2013.


De interne kommunale budgetter er først endelig på plads i løbet af oktober, hvorfor der
kan komme ændringer, som kan påvirke Midttrafiks budget 2014, og det kan blive nødvendigt efterfølgende at justere dette.

 

Da økonomiaftalen mellem regeringen og KL lige er indgået, kan der ske ændringer som følge af indgåelse af aftalen. Disse ændringer indarbejder Midttrafik inden den endelige vedtagelse af budgettet. 

 

Forudsætningsændringer:

Midttrafik har ikke medtaget eventuelle korrektioner for køreplan 2014 fra Herning Kommune i budgetforslaget.

 

Midttrafik kompenseres for indtægtstab for de nye rettigheder for Ungdomskort: Alle 16 - 19 årige med ungdomskort til videregående uddannelser, har ret til ubegrænsede rejser med bus og tog i hele det takstområde, den studerende bor i. Kompensationen fra Trafikstyrelsen til trafikselskaberne i 2014 kendes ikke, derfor har Midttrafik i budgetforslaget skønnet en indtægt.

 

Indførelse af Rejsekortet hos DSB og Arriva tog har betydning for midttrafiks indtægter i takstsamarbejdet med DSB og Arriva tog i 2014. Midttrafik har i budgetforslaget skønnet en indtægt, som kan være meget usikker, da den beror på kundernes valg af anvendelse af rejsekortet på togrejser.

Økonomi

Med udgangspunkt i ovenstående forudsætninger ser økonomien for kollektiv trafik ud som følger:

 

[image]

 

Herning Kommunes budgetramme på 36.745 er ikke prisfremskrevet. 

 

Til ovenstående skal tillægges udgift til rejsekortet. I 2014 er den estimerede udgift til rejsekortet på 2,150 mio. kr. Dette skal ses i lyset af, at Midttrafik oprindeligt har estimeret udgiften til rejsekortet i 2013 til 1,324 mio. kr. og udgiften i 2014 til 0,998 mio. I det fremsendte høringsudkast har Midttrafik estimeret udgiften i 2013 til 0 kr., hvorved der i 2014 betales for både 2013 og 2014. I 2013 forventer forvaltningen at de ca. 1,2 mio. kr. til dækning af udgift til rejsekortet kan afholdes indenfor rammen på serviceområde 09 Trafik. I forbindelse med overførselsadgangen fra 2013 til 2014 bør beløbet på 1,2 mio. kr. overføres, hvorved udgiften ikke belaster den samlede økonomi yderligere i forhold til tidligere behandlede Business Case fra Midttrafik på rejsekortet.


I oversigten er ikke medtaget budgettet for handicapkørsel, der netto er opgjort til 1.504 mio. kr. til kørsel og 0,534 mio. kr. til Trafikselskab/administration.
 
I indtægterne på 17,322 mio. kr. indgår ca. 3,9 mio. kr. til  skoleårskort. Denne indtægt skal udligne skoleafdelingens omkostning til køb af disse kort hos Midttrafik. Dette tal er der i ovenstående korrigeret for.
 
I oversigten indgår et regionalt tilskud på 5.000 kr. til dækning af studerendes hjemkørsel i Karstoft området, hvilket sker med en udvidelse på en lokal rute. Udvidelsen er finansieret af Regionen.
 
Konklusion:
På baggrund af den viden forvaltningen har på nuværende tidspunkt, forventes det samlede resultat af de ovennævnte budgetmæssige usikkerheder at kunne holdes indenfor de nuværende økonomiske rammer.
 
Forvaltningen har på baggrund af ovenstående vurdering udarbejdet vedlagte forslag til høringssvar.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forslag til høringssvar godkendes og fremsendes til Midttrafik.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Bilag, Forslag til høringssvar