Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 12. august 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

188. Anlægsregnskab for etablering af ny omlastestation Mørupvej i Herning

Sagsnr.: 07.00.00-S00-1-13 Sagsbehandler: Gitte Østergaard  

Anlægsregnskab for etablering af ny omlastestation Mørupvej i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Birger Strandby Ernst, Niels Frede Kargaard Madsen

Sagsresume

Anlægsregnskab for etablering af ny omlastestation.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Byrådet har den 23. august 2011 bevilget 9,8 mio. kr., og den 19. juni 2012 forhøjet denne bevilling med 7,3 mio. kr. til i alt 17,1 mio. kr. til opførelse af omlastestation.

 

Etableringen af omlastestationen er gennemført som planlagt, med indvielse i januar 2013.

[image]

 

Bemærkninger:

 

Anlægsregnskabet udviser et forbrug på 17.813.213 kr., og dermed et merforbrug på 713.213 kr.
 

Merforbruget skyldes følgende:
 
Undervejs i projektet fremkommer entreprenøren med et alternativt tilbud på belysningen i hallerne til LED belysning. Tilbuddet er 139.355 kr. større end det oprindelige tilbud, men ved det forventede energiforbrug vil der kunne opnås en årlig besparelse på ca. 25.000 kr., dvs. en tilbagebetalingstid på ca. 6 år. Det besluttes, at acceptere det alternative tilbud.
 
I forbindelse med tagdækningen sætter vinteren for alvor ind med snefald, hvorfor der må bruges megen tid på snerydning af tagfladerne, således at påsvejsning af tagpap kan foregå. I perioden er der megen frost, som bevirker, at en del frosne materialer må afgraves og udskiftes med nyt sand.
Alt i alt betyder vintervejrliget en merudgift på 231.900 kr.
 
Under projektets udførelse gennemføres der nogle projektændringer, som optimerer den fremtidige drift af omlastestationen, herunder en nødvendig udbygning af pladsen til omlastning af containere, der skal fragtes videre til forbrændingsanlæg. Disse ændringer andrager en udgift på 341.958 kr.

Økonomi

Merforbruget på 713.213 kr. indgår i mellemregningen med renovationsområdet og nedbringer således tilgodehavendet til Renovationsområdet, Serviceområde 07, Renovation.

 

Idet bruttoudgifterne er over 2 mio. kr., fremsendes anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger til særskilt godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.