Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 12. marts 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

55. Orientering: Status for byggesagsområdet 2011

Sagsnr.: 02.00.00-P19-70-08 Sagsbehandler: Hans Eghøj  

Orientering: Status for byggesagsområdet 2011

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
      x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Forvaltningen fremlægger hvert år efter årsskiftet status på ansøgninger om byggetilladelser i Herning Kommune, hvilket giver udvalget mulighed for at forholde sig til udviklingen på området og herunder evt. forslag til ændringer.
Herudover fremlægges en præsentation af evt. lovændringer inden for sagsområdet.


Forvaltningen anbefaler, at status for året 2011 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Redegørelse for status og statistik på byggesagsområdet

I et år præget af en landsdækkende stagnation og generel afmatning på byggeområdet, har situationen i 2011 til gengæld været præget af et relativt højt byggeniveau i Herning Kommune, som imidlertid ligger ca 11 % under antallet af behandlede byggesager i 2010, men til gengæld 11 % over niveauet i 2009.


2011 har for landet som helhed ikke været af præget af den optimisme og høje bygge- og anlægsaktivitet, som har været gældende for 3-4 år tilbage, men det er vurderingen, at byggeaktiviteten i Herning Kommune som helhed har været relativ stabil.


Årsagen kan også henvises til, at Herning Kommune fortsat er i en god og sund udvikling, og at der på forskellige områder arbejdes massivt på at skabe vækst i området. Flere store erhvervsprojekter, som gennemføres over flere år, har desuden været medvirkende til at fastholde en høj beskæftigelse og tilgang af nye ordrer til virksomheder i området.

 

I 2011 er der givet byggetilladelse til i alt 1361 ansøgninger mod 1569 ansøgninger i 2010 og 1195 ansøgninger i 2009.

  

Fordeling af byggesagstyper 2009 - 2011: Se bilag: Opgørelse sagstyper 2009-1.

 

Det har stort set været muligt at opfylde det generelle servicemål, som er 3-4 uger, i hele 2011, på nær nogle få måneder i højsæsonen, hvor sagsbehandlingstiden i perioder har været på i 6-8 uger.


Et resultat der først og fremmest kan henvises til de forskellige initiativer, der sikrer og målretter driften i spidsbelastninger.
Herunder LEAN-processer og lukkedage i forbindelse med bunkeafvikling.

 

I forhold til ovennævnte opgørelser kan der peges på mange tendenser, men det kan bl.a. fremhæves, at antal m2 landsbrugsbyggeri i Herning Kommune er tredoblet i 2011 i forhold til årene 2009 og 2010.

 

Bygningsreglement 2010 og fremtiden for Byggesagområdet
Bygningsreglement BR10 er fra 1. januar 2011 administrationsgrundlag for alle byggeansøgninger modtaget efter denne dato.

 

Der er bl.a. blevet indført en række afbureaukratiseringstiltag på området, hvor f.eks. småbygninger under 35 m2 kan opføres uden byggetilladelse.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at status for byggesagsområdet og den nye byggelovgivning (BR10) tages til efterretning.


Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

  • Opgørelse sagstyper 2009-11