Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 12. januar 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

11. Orientering: Endelig vedtagelse af tillæg nr. 23 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for placering af store hus-dyrbrug

Sagsnr.: 01.02.15-P16-7-14 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Orientering: Endelig vedtagelse af tillæg nr. 23 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for placering af store hus-dyrbrug

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Byrådet har på møde den 23. juni 2014, pkt. 214, foreløbig vedtaget tillæg nr. 23 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for placering af store husdyrbrug.

 

Byplanudvalget har på møde 5. januar 2015, pkt. 5 indstillet tillæg nr. 23 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for placering af store husdyrbrug til endelig vedtagelse.
 
Ved udpegningen af områder til store husdyrbrug er der taget udgangspunkt i de prioriteringer, beskyttelsesområder med videre der allerede er vedtaget gennem Herning Kommuneplan 2013-2024, herunder arealer til byudvikling.
 
Planforslaget har været i offentlig høring fra den 13. august til den 8. oktober 2014.
 
Der er i perioden kommet én bemærkning fra Energinet.dk og én indsigelse fra Naturstyrelsen.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i Herning Kommuneplan 2013-2014 er følgende lagt til grund for en udpegning af områder til store husdyrbrug:

 • A-, B- og C-målsatte naturområder

 • Grundvandsindsatsplanområder

 • Områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD)

 • Nitratfølsomt indvindingsopland

 • Områder der anvendes til råstofindvinding

 • Hygiejnisk zone til vandværksboringer

 • Oplande til vandområder hvor målsætning ikke er opfyldt som følge af tilførslen af næringsstoffer (fosfor)

 • § 3 arealer efter Naturbeskyttelsesloven

 • Potential natur

 • Natura2000

 • Spredningskorridorer

 • De kommunale handleplaner for de statslige Vand- og Naturplaner

 • Kirkebyggelinjer

 • Fredninger

 • Særligt værdifulde landskaber

 • Skov, sø og å-beskyttelseslinjer

 • Fredskov

 • 500 m til bebyggelse og 1000 m til centerbyer

 
Bemærkning fra Energinet.dk
Energinet anbefaler, at eksisterende og planlagte lednings- og kabelanlæg for højspænding vises i kommuneplantillæggets kortbilag.
 
Forvaltningens vurdering
Planlagte lednings- og kabelanlæg er allerede indarbejdet i Herning Kommuneplan 2013-2024, og Herning Kommune vil ved næste kommuneplanrevision, eller når det er aktuelt, opdatere kortgrundlaget gennem kommuneplantillæg.
 
Bemærkningen giver således ikke anledning til at ændre kommuneplantillægget.
 
Indsigelse fra Naturstyrelsen
Naturstyrelsen gør indsigelse mod kommuneplantillægget på baggrund af, at Herning Kommune har udpeget områder til placering af store husdyrbrug inden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og nitratfølsomme indvindingsoplande (NFI). Derudover at indvindingsoplande skal betragtes som nitratfølsomme.
 
Forvaltningens vurdering
På baggrund af at Staten løbende fornyer grundvandkortlægningen, er der udpegninger, som tillæg nr. 23 ikke har medtaget, fordi kortlægningen er blevet færdig efter kommuneplantillægget er sendt til politisk behandling og kommet i offentlig høring. Den statslige grundvandskortlægning er primært sket i 2014.
 
Udpegningen af områder til placering af store husdyrbrug, foretaget med kommuneplantillæg nr. 23, er baseret på, at der ikke sker udpegninger i OSD og NFI (se kommuneplantillæggets redegørelse), hvorfor det er naturligt at rette udpegningen i overensstemmelse med den nye viden.
 
Naturstyrelsens indsigelse efterkommes således. Se bilag A for hvilke ændringer der foretages til kommuneplantillæg nr. 23.
 
Den statslige kortlægning er endnu ikke færdig for Herning Kommune, hvorfor det må forventes at udpegningen skal revideres igen med den kommende kommuneplanrevision.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

 • Bilag A - Ændringer i OSD, NFI og indvindingsoplande