Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 12. januar 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

7. Dispensation til at placere gyllebeholder indenfor 100 meter af sø større end 100 m2, Smækbjergvej 17, Vildbjerg

Sagsnr.: 09.17.00-P19-103-14 Sagsbehandler: Christina Thorslev Petersen  

Dispensation til at placere gyllebeholder indenfor 100 meter af sø større end 100 m2, Smækbjergvej 17, Vildbjerg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Anders Kragsig Andersen, Smækbjergvej 17, Vildbjerg  ønsker at etablere en ny gyllebeholder i det åbne land. Gyllebeholderen ønskes placeret indenfor 100 meter af en sø større end 100 m2. Ansøgning kræver derfor dispensation fra husdyrloven.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles dispensation.

Sagsfremstilling

Anders Kragsig Andersen har mange udspredningsarealer, der ikke ligger umiddelbart omkring ejendommen. Derfor ønsker han at køre gylle til en decentral gylletank i løbet af vinterhalvåret og derved spare noget trafik om sommeren. Dette kan tillades jf. husdyrloven, idet der ikke er væsentlige hensyn til landskab, natur og miljø samt naboer, der taler afgørende imod placeringen.

 

Gyllebeholderen ønskes placeret indenfor 100 meter af en sø, der er større end 100 m2, derfor kræves en dispensation fra husdyrloven. I husdyrloven er der mulighed for dispensation fra afstandskravet til en sø større end 100 m2,  hvis der fastsættes vilkår som sikrer, at der ikke opstår forurening og væsentlige gener.

 

Der stilles vilkår om, at der etableres en vold, der kan rumme beholderens indhold, og dermed sikre, at gyllen ikke kan løbe til søer eller vandløb, at der etableres beplantning rundt om gyllebeholderen, og at gyllebeholderen skal fjernes ved ophør af drift.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles dispensation til etablering af gyllebeholder på den ansøgte placering under de beskrevne vilkår.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.