Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 12. januar 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

1. DNV-Gødstrup: Mageskifte mellem Region Midtjylland og Herning Kommune til vejanlæg

Sagsnr.: 05.01.00-G01-4-13 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

DNV-Gødstrup: Mageskifte mellem Region Midtjylland og Herning Kommune til vejanlæg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Martin Skøtt, Steen Dahl Pedersen

Sagsresume

I forbindelse med etablering af kommunalt vejanlæg ved hospitalet er det nødvendigt at foretage nogle mindre matrikulære tilpasninger mellem Region Midtjylland og Herning Kommune.

Tilpasningen tænkes gennemført som et mageskifte.

 

Forvaltningen anbefaler, at der sker et mageskifte mellem Region Midtjylland og Herning Kommune.

Sagsfremstilling

I forbindelse med anlæg af Vesterholmvejs forlængelse, udvidelse af Gødstrupvej/ fordelingsvej og stationsforplads er det nødvendigt at foretage nogle mindre matrikulære tilpasninger mellem Region Midtjylland og Herning Kommune.

 

Regionen har behandlet punktet på møde den 17. december 2014, og har godkendt mageskiftet i henhold til nedenstående oversigtskort, samt godkendt at arealerne overdrages til markedsprisen svarende til 14,00 kr./m2, med henvisning til Finanstilsynets seneste værdiansættelse af landbrugsjord i midtjylland. 

De røde arealer på ca. 11.796 m2 er ejet af Regionen og overdrages til Herning Kommune til vejanlæg.

De grønne arealer på ca. 11.286 m2 er ejet af Herning Kommune og overdrages til Regionen til friarealer omkring DNV-Gødstrup.

 

De præcise arealstørrelser kan først beregnes i forbindelse med den endelige udstykning.

 

[image] 

Desuden er der på ovenstående oversigtkort med blåt angivet arealer, som Herning Kommune eksproprierer med henblik på at få flyttet fordelingsvejen udenfor hospitalsgrunden. Det lyseblå område angiver stationsforpladsens placering. 

Erhvervelse af jord til anlæggelse af den nye cykelsti langs banen mellem Gødstrup og Skibbild-Nøvling afklares senere i forbindelse med den nærmere planlægning og projektering af stien.  

Økonomi

Da arealerne næsten udligner hinanden, er det økonomiske mellemværende af yderst beskeden størrelse. 

 

Den forventede udgift afholdes indenfor det til formålet afsatte anlægsbudget på serviceområde 09 Trafik.

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der mageskiftes et mindre antal arealer mellem Herning Kommune og Region Midtjylland til etablering af kommunale vejanlæg og friarealer omkring hospitalet,

 

at arealerne overdrages til markedspris svarende til 14,00 kr./m2 med henvisning til Finanstilsynets seneste værdiansættelse af landbrugsjord i Midtjylland,

 

at de respektive arealer ifølge foreløbig skitse udgør henholdsvis ca. 11.796 m2, som Region Midtjylland overdrager til Herning Kommune, mod ca. 11.286 m2, som Herning Kommune overdrager til Region Midtjylland.  
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.