Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 11. maj 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

87. Orientering om Årsrapport 2014 for Teknik og Miljø - DRIFT

88. Høring om kunderettede forbedringer i Flextur og Teletaxa

89. Frigivelse af anlægsbevilling til vending af trafik i Bredgade vest

90. Politisk behandling af strategipapir fra Limfjordsrådet

91. Høring af forslag til vandområdeplanerne 2015-2021

92. Høring af reguleringsprojekt i Sunds Nørreå ved Nr. Aagaard Dambrug

93. Frigivelse af anlægsbevilling til klimatilpasningsprojekt KLIT 3

94. Foldagervej 10, Sinding - stuehus inden for åbeskyttelseslinje

95. Orientering af lodsejere som har registreret beskyttet natur på deres ejendom

96. Orientering om møde i Grønt Råd

97. Orientering om regulering af råge-bestande

98. Grønt regnskab 2014

99. Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 30 til spildevandsplanen for boligområde Snejbjerg Gl. Skole

100. Endelig vedtagelse af tillæg 23 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 for to boligområder i Lind

101. Endelig vedtagelse af tillæg 28 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009 - 2020 - nyt lokalplanområde i Gjellerup

102. Endelig vedtagelse af tillæg 29 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009 - 2020 - erhvervsområde ved Fastrupvej i Hammerum, nyt transportcenter ALPI

103. Dispensation for dyrehold på Baunevej 3, Sørvad

104. Orientering om tilsynsberetning for 2014 for landbrug og virksomheder

105. Fastrupvej 15, Herning - landzonetilladelse til nyt stuehus

106. Bassumgårdvej 6, Herning - landzonetilladelse til enfamiliehus

107. Sofiedalvej 27, Vildbjerg - landzonetilladelse til nyt stuehus

108. Lind Hovedgade 14-16 - dispensation til overskridelse af byggefelt

109. Velhustedparken, Kibæk - dispensation fra lokalplan

110. Ejsingkjærvej 1, Vildbjerg - etablering af egen vandindvinding til landbrugsdrift

111. Nye administrative retningslinjer for tilladelser til markvanding

112. Orientering om afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet om etablering af boring til hobbylandbrug

113. Orientering om afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet vedr. tandlægeklinik

114. Orientering om drikkevandsposte i bymidten

115. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015

116. Køb af areal

117. Meddelelser