Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 11. maj 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

94. Foldagervej 10, Sinding - stuehus inden for åbeskyttelseslinje

Sagsnr.: 01.05.00-P00-39-15 Sagsbehandler: Erik Skibsted  

Foldagervej 10, Sinding - stuehus inden for åbeskyttelseslinje

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Forvaltningen har modtaget ansøgning om nedrivning og nyopførelse af bygningerne på ejendommen Foldagervej 10, Ørre. Det ansøgte kræver en dispensation fra åbeskyttelseslinjen og skovbyggelinjen, da ejendommen er placeret nærmere åen end 150 meter og 300 meter fra skoven. Da der kun er tale om en mindre overskridelse af grænsen for det samlede boligareal, jfr. planlovens landzonebestemmelser, vurderes det, at der ikke er behov for en særskilt tilladelse til det ansøgte.

 

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget i dette særlige tilfælde og ud fra en samlet vurdering, herunder alternative placeringsmuligheder, hvor der er lagt særligt vægt på de landskabelige hensyn, meddeler dispensation fra åbeskyttelseslinjen og skovbyggelinjen på betingelse af, at driftsbygningen flyttes, så bygningsmassen fremstår som en mere samlet enhed.

Sagsfremstilling

Der er søgt om opførelse af et nyt stuehus på 260 m2, hvortil det bygges en garage på 63 m2. Derudover søges der om en driftsbygning på 300 m2. Placeringen af byggeriet fremgår af nedenstående kortbilag. De nye bygninger ønskes opført, så de passer ind i landskabet. Det er oplyst, at materialer og udformning vil blive valgt med respekt for omgivelserne. Stuehuset med den integrerede garage opføres i ét plan med en taghældning på 300-350. Ydervæggene opmures i teglstensfacader med tungt tag. Driftsbygningen ønskes opført med en facadehøjde tilpasset stuehuset samt en passende taghældning i forhold til den samlede højde på bygningen. Facaderne beklædes med lette materialer, og tagbeklædningen bliver ligeledes lette materialer.

 

 

De nuværende bygninger samt placering af det ansøgte byggeri.

På skitsen er også vist foreslået placering af ny driftsbygning.

 

Det er forvaltningens vurdering, at den ansøgte driftsbygning skønnes nødvendig for ejendommens drift som landbrug, da der på ejendommen er meddelt tilladelse til mindre dyrehold. Beboelsesarealet overstiger i i planlovens landzonebestemmelser anbefalede max-areal på 250 m2 med ca. 10 m2. Dette skønnes at være inden for bagatelgrænsen og er sammenlignelig med øvrige sager, hvorfor forvaltningen vurderer, at byggeriet ikke kræver nogen særskilt landzonetilladelse. Se også bilag - notat med vurdering i forhold til landzonebestemmelserne.

 

Ejendommen ligger inden for åbeskyttelseslinjen og skovbyggelinjen, hvorfor det kræver en dispensation. Det er forvaltningens vurdering, at det ansøgte er i strid med bestemmelserne i naturbeskyttelsesloven og almindelig administrationspraksis, hvorfor sagen fremlægges til vurdering og beslutning i Teknik- og Miljøudvalget. Se vedlagte bilag med notat om redegørelser for bestemmelserne og det ansøgte vedr. beskyttelseslinjer.

 

Det vil være muligt at placere hele byggeriet uden for å-beskyttelslinjen på 150 meter fra Løven Å, som det fremgår af notatet. I en samlet vurdering skal der lægges vægt på, at å-beskyttelseslinjen administreres restriktivt, når der er tale om en forholdsvis uberørt ådal. Af hensyn til nationale interesser, der er knyttet til landskabet omkring vandløbene, dispenseres der kun, når det ansøgte ikke strider imod formål med beskyttelsen, og når dispensationen vil være uden konsekvenser for den fremtidige administration af åbeskyttelseslinjen.

 

I det ansøgte lægges ny driftsbygning uden for den eksisterende bygningsmasse. Ved den ansøgte placering vil en nyopført bygning landskabeligt blive mere synlig og opleves mere fragmenteret i landskabet. Som det fremgår af vedlagte notat vedrørende åbeskyttelseslinjen, er der en mulighed for at flytte den samlede bygningsmasse uden for åbeskyttelseslinjen. Selv om hensynene i naturbeskyttelsesloven tilgodeses ved en sådan løsning, vurderes byggeriet samlet at blive mere markant og synligt i landskabet.

 

Det anbefales derfor, at der i dette helt særlige tilfælde og ud fra en samlet landskabelig vurdering gives tilladelse til det ansøgte med dispensation fra åbeskyttelseslinjen og skovbyggelinjen på vilkår, at bygningerne samlet placeres inden for en afgrænset ramme, som gør, at bygningsmassen vurderes som en mere samlet enhed/bebyggelse, som vist på ovenstående skitse. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles dispensation fra naturbeskyttelsesloven åbeskyttelseslinje og skovbyggelinje til det ansøgte i dette særlige tilfælde, da der i en samlet vurdering er lagt særlig vægt på de landskabelige hensyn og indpasningen i landskabet som helhed. Tilladelsen meddeles på vilkår, at bygningsmassen samles til en mere samlet enhed, og driftsbygningens placering, flyttes i forhold til det ansøgte.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Udvalget meddeler dispensation fra naturbeskyttelsesloven åbeskyttelseslinje og skovbyggelinje til det ansøgte i dette særlige tilfælde, da der i en samlet vurdering er lagt særlig vægt på de landskabelige hensyn og indpasningen i landskabet som helhed. Tilladelsen meddeles på vilkår, at bygningsmassen samles til en mere samlet enhed, og driftsbygningens placering i samarbejde med ansøger flyttes nærmere den nye bolig med placering i eksisterende have, hvor afstand til boligen bliver 15-18 meter.

 

Bilag

  • Notat - vurdering af landzonebestemmelserne jfr. planloven
  • Vurdering af genopførsel og udvidelse af bolig inden for åbeskyttelsen på Foldagervej 10 3
  • Vedr. Foldagervej 10, Ørre