Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 11. maj 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

89. Frigivelse af anlægsbevilling til vending af trafik i Bredgade vest

Sagsnr.: 05.00.00-G01-2-15 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Frigivelse af anlægsbevilling til vending af trafik i Bredgade vest

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

Byrådet ønsker at vende trafikken i Bredgade vest, for at skabe mere liv i midtbyen og øget omsætning for de erhvervsdrivende. Der er i 2015 afsat 611.000 kr. i investeringsoversigten til ombygning af krydset Møllegade/Vestergade, så biltrafikken i Bredgade vest, kan forløbe fra vest mod øst.

 

Forvaltningen anbefaler, at skitseprojektet godkendes og sendes i høring, og der søges frigivelse af rådighedsbeløb på 611.000 kr. under forudsætning af at færdselspolitiet giver tilladelse til at vende ensretningen i gaden.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet et skitseforslag for ombygning af krydset Møllegade/Vestergade samt den første del af Bredgade vest. Skitsen omfatter ligeledes de nødvendige trafiksikkerhedstiltag i Bredgade. Tiltagene skal medvirke til at få hastigheden fra 50 km/t ned til 15 km/t, som er krævet i et gademiljø, hvor fodgængere, cyklister og bilister skal færdes sikkert på et fælles areal.

 

Projektet etableres med følgende elementer:

- Træbevokset midterhelle i Møllegade fjernes et stykke for at lave en venstresvingsbane. Dette gøres for at hindre opstuvning for lige ud gående trafik

- Trafiksignalet i krydset skal omprogrammeres og nogle master omplaceres

- Der laves et reelt fodgængerfelt på tværs af Bredgade

- Kryds og cykelbaner stribes/males

- Decelerationsbanen mærkes op og ender i en hævet flade dimensioneret til 15 km/t

- Cykelbanen på begge sider af indkørselsområdet til gaden opløses umiddelbart efter en hævet flade, hvorefter der er fri cykling i gaden i begge retninger

- Grundet vending af kørselsretning flyttes p-båse til gadens sydlige side

 

Som udgangspunkt bliver antallet af parkeringspladser i sivegaden reduceret fra 10 pladser til 8 pladser grundet decelerationsarealet, der har til formål at få nedbragt hastigheden til 15 km/t.

Der vil, i arbejdet med indretningen af gadens byrum, blive søgt løsninger på ekstra p-pladser i gaden. Cykelbanen langs arealet skal friholdes for parkeringssøgende trafik.

 

Yderligere skal parkeringspladserne flyttes til sydsiden af gaden, for at føreren af bilen har optimalt udsyn til cyklende og gående i venstre side inden man kører ud i sivegaden fra en p-plads.

 

Hvorvidt det er trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt at placere p-pladser i begge sider af gaden, for at opretholde det nuværende antal p-pladser i gaden, skal afklares i dialog med politiet. Det skal bemærkes, at eventuel udeserveringsareal/salgsareal i givet fald vil fragå til parkeringsarealer.

 

I forbindelse med evaluering af den nuværende trafikale situation med ejere og lejere i gaden på orienteringsmøde på Rådhuset den 18. marts, blev der nedsat en arbejdsgruppe. Gruppen har afholdt de første møder og arbejder videre med tiltag til forbedring af by- og handelsmiljøet i gaden og består af ejere, lejere og cityforeningen samt en medarbejder fra hhv. By, Erhverv og Kultur og Teknik og Miljø.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at skitseprojektet godkendes og sendes i høring i 3 uger,
at anlægsudgiften på 611.00 kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2015 på Serviceområde 09 Trafik, sted nr. 223066, under forudsætning af, at færdselspolitiet giver tilladelse til at vende ensretningen i gaden.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen udsat.

Politiet har tilkendegivet, at der skal foretages trafiksikkerhedsmæssige tilpasninger for at projektet kan godkendes.

 

Forvaltningen udarbejder til førstkommende møde et revideret skitseprojekt med tilhørende økonomi.

Bilag

  • Bredgade vest vending af trafik udkast