Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 11. maj 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

111. Nye administrative retningslinjer for tilladelser til markvanding

Sagsnr.: 13.02.01-G01-1-13 Sagsbehandler: Trine Koch Jakobsen  

Nye administrative retningslinjer for tilladelser til markvanding

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

På baggrund af tidligere temadrøftelse på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 9. marts 2015, har det været udvalgets ønske at få genoptaget administrationsgrundlaget for indvinding af grundvand til markvanding bl.a. på baggrund af vedtagelse af de statslige vandplaner 2009-2015, men også for at sikre en bedre fordeling af de tilgængelige vandmængder i forhold til de landbrug, der har et stort vandingsbehov og de landbrug der ikke har så stort et behov.

 

Forvaltningen anbefaler, at de reviderede administrative retningslinjer vedtages.

 

Sagsfremstilling

Der er med vedtagelse af Vandplaner 2009-2015 ændret lidt i målsætningen for den maksimale påvirkning af vandløb fra indvindingsboringen. Der er ikke tale om væsentlige ændringer i forhold til tidligere, hvor målsætningen var angivet i regionplanen, men der er ikke længere mulighed for at beregne indvindingen over 3 år.

 

Forvaltningen har desuden undersøgt mulighederne for at indføre en gennemsnitlig beregning af forbruget. Afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet påpeger, at vurdering af om indvindingens påvirkning skal ske ud fra værst tænkelige tilfælde. Det betyder, at mængderne på eksisterende tilladelser generelt skal sættes op ved beregning af påvirkningen. Dermed vil den samlede belastning stige betydeligt og langt flere oplande vil blive overpåvirket i beregningen, men måske uden reelt at være det. Det vil derfor gøre det vanskeligt, at lave konkrete vurderinger af påvirkningen af natur og vandløb. Forvaltningen foreslår i stedet for muligheden for, at mængden sættes op alene for de ejendomme, der dokumenterer et konkret behov.

 

Retningslinjerne er udformet, så fordelingen af vandmængder i højere grad tilpasses det konkrete behov.

 

Forslag til nye administrative retningslinjer:

 

  • Varigheden af forlængelse af eksisterende tilladelser vurderes i forhold til indvindingens påvirkning af natur, vandløb og grundvandsressourcen.
  • Mængden i forlængelser af eksisterende tilladelser, vurderes i forhold til tidligere udnyttelse.
  • Der kan gives tilladelser til mængder over 1.200 m3/ha/år, hvis der dokumenteres et behov gennem mark- og gødningsplaner, sammenholdt med markernes jordtype.
  • Tilladelser der ikke har været udnyttet i sammenhængende periode på over 5 år trækkes tilbage, jf. lovgrundlaget.

 

Den årlige indberetning af vandmængder er en væsentlig forudsætning for gennemførelse af retningslinjerne. Derfor er det nødvendigt ved eventuel manglende indberetninger, at disse indhentes via almindelig procedure for indskærpelser, der i yderste tilfælde kan ende med en politianmeldelse.

 

Baggrunden for de enkelte retningslinjer er gennemgået i vedlagte notat.  

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at de administrative retningslinjer vedtages.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Udvalget godkender principperne i de administrative retningslinjer for markvandingstilladelser.

Forvaltningen laver en gennemskrivning af retningslinjerne sammen med Heden og Fjorden.

Bilag

  • Baggrund for nyt administrationsgrundlag