Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 11. maj 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

92. Høring af reguleringsprojekt i Sunds Nørreå ved Nr. Aagaard Dambrug

Sagsnr.: 06.02.03-P20-10-15 Sagsbehandler: Winnie Liza Post  

Høring af reguleringsprojekt i Sunds Nørreå ved Nr. Aagaard Dambrug

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

I forbindelse med at Nr. Aagaard Dambrug i 2008 fik en ny miljøgodkendelse, blev vandindtaget til dambruget reduceret. Resultatet af dette er, at størstedelen af den fulde vandføring i Sunds Nørreå nu føres uden om dambruget og løber i selve vandløbet, der ikke er stort nok til at aflede den større vandmængde.

 

Forvaltningen vurderer, at der er behov for at udvide profilet i vandløbet, og anbefaler, at reguleringsprojektet for Sunds Nørreå godkendes og sendes i høring hos relevante parter.

Sagsfremstilling

Forvaltningen vurderer, at der er behov for at udvide profilet i vandløbet på den smallere strækning, således at strækningen får samme bredde som vandløbet nedenfor vandindtaget og ovenfor udløbet fra dambruget.

 

Projektet ligger i et område, hvor vandløbet er naturligt slynget. En del af projektet bliver derfor også at udlægge gydebanker og skjulesten, for at forbedre de fysiske forhold for fisk og fauna på strækningen. Projektet forventes at sænke vandspejlet ovenfor vandindtaget, så også de afvandingsmæsssige forhold på vandløbsnære arealer ovenfor forbedres.

Økonomi

Forvaltningen anslår, at den samlede udgift for realisering af projektet udgør 80.000 kr.

Projektet finansieres indenfor den ordinære driftsrammen SO 04, vandløbskonto nr. 071-00-512-08 til realisering af vandløbsprojekter.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at reguleringsprojektet for Sunds Nørreå godkendes og sendes i høring hos relevante parter,
at forvaltningen kan arbejde videre med realisering af projektet, så vidt der ikke indkommer væsentlige bemærkninger i høringsfasen.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Forslag til reguleringsprojekt i Sunds Nørreå ved Nr. Aagaard Dambrug