Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 11. maj 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

98. Grønt regnskab 2014

Sagsnr.: 09.00.00-G01-3-14 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Grønt regnskab 2014

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lotta Sandsgaard

TMU den 11. maj.

Sagsresume

Herning Kommune udarbejder årligt Grønt Regnskab, som består af flere temarapporter og af ”Grønt Overblik”, der er en udvalgt sammenfatning af årets resultater og aktiviteter.

Regnskabet omfatter kommunens egne aktiviteter og andre aktiviteter i kommunen, der berører borgere og virksomheder.

 

Direktionen har på møde 16. april 2015 evalueret ”Grønt Overblik” og indstiller det til godkendelse i alle fagudvalg inden behandling i Byrådet 22. juni 2015.

 

Sagsfremstilling

Om Grønt Regnskab

Grønt Overblik fortæller de gode historier om grønne aktiviteter og projekter, og hvordan en bæredygtig udvikling kan gå hånd i hånd med sundhed og det gode liv, økonomisk sund fornuft og erhvervsfremme. Desuden viser regnskabet udviklingen i forhold til de grønne mål, som Byrådet har vedtaget, ligesom det viser, at Herning lever op til den grønne profil, der har været kendetegnende for Herning Kommune gennem årene.

 

Regnskabet er også et styringsredskab, som giver overblik over, hvor der er behov for indsats og et godt grundlag for at vurdere, hvor vi får mest miljø for pengene.

 

Endelig er regnskabet en af kommunens forpligtelser, som medlem af miljøsamarbejdet Green Cities og dokumentation for vores indsats i forhold til Partnerskab for offentlige grønne indkøb, Klimakommuneaftalen og den Europæiske borgmesterpagt, som Byrådet har tilsluttet sig.

 

At skabe og fastholde en grøn profil lykkes kun, hvis der er et fælles engagement på tværs af fagområder og forvaltninger. Derfor samarbejdes der på tværs af forvaltningerne for grøn udvikling og opfyldelse af mål, og derfor bliver Grønt Regnskab behandlet i alle fagudvalg.

 

Væsentlige temaer fra Grønt regnskab 2014:

Temarapporter vil være at finde på kommunens Intranet fra 1. maj under: På Tværs, Grøn Kommune: http://intranet.herning.dk/Koncern?item=895

Temarapporterne er først offentligt tilgængelige efter endelig politisk vedtagelse.

 

Klima og energi

Udledningen af CO2 falder både fra kommunale aktiviteter og fra hele kommunen - borgere og virksomheder.  Det sker blandt andet fordi der kommer mere og mere vedvarende energi ind i el- og varmeproduktionen i Herning Kommune. I 2014 er der fx etableret 20.000 m2 solvarmeanlæg i Vildbjerg og påbegyndt etablering af i alt godt 20.000 m2 sol-varmeanlæg i Aulum og Haderup. Reduktionen har dog samlet set ikke været helt stor nok til, at vi når Green Cities-målet om 25 % CO2-reduktion i 2015.

 

Nedenfor ses fordelingen af CO2-udlending fra de forskellige sektorer i kommunen som geografisk område. Tallene viser et fald fra de fleste sektorer undtagen transport, der udgør 38 % af den samlede udledning.

 

 

Nedenstående figur viser hvordan CO2-udledningen fra kommunen som virksomhed fordeler sig på aktivitetsområder:

 

 

Energiforbrug og CO2 i kommunale bygninger

Takket være øget vedvarende energi i energiforsyningen, sammen med energibesparelser og strukturændringer, er CO2-udledningen fra kommunens bygninger faldet med 6% fra 2013 til 2014. Målet er 3,5% reduktion om året hvert år fra 2007 – 2015. Den gennemsnitlige reduktion har i hele perioden er 2.7 %. CO2-udledning fra el- og varmeforbrug i kommunale ejendomme udgør 64 % af kommunens samlede udledning.

 

CO2-udledning fra el- og varmeforbrug i kommunale bygninger

I 2014 har kommunen haft fokus på energiforbrug på flere områder, blandt andet LED, som er en ny belysningsteknologi med flere fordele: Stor energieffektivitet, lang holdbar-hed, færre miljøskadelige stoffer, og belysningsmæssige fordele. I Herning Kommune vælger vi i højere og højere grad LED. I 2014 har vi valgt LED i blandt andet demensaf-snittet på det nye Fuglsangsø Plejecenter, hvor lyset indstilles til at følge solens dagsrytme. Det er forventningen, at det kan have en sundhedsmæssig effekt, og samtidig er det den mest miljøvenlige belysning. Også i det nye bibliotek i Herning by er der valgt LED- belysning.

 

Projektet ”Energitjekket” er en anden indsats, der er igangsat i daginstitutionerne i 2014. Her finder man, sammen med børnene, energibesparelser ved at ændre vaner i det daglige. Indsatsen er blandt andet igangsat for at nå kommunens mål om at reducere CO2- udledningen.   

 

Transport

En væsentlig årsag til at CO2 reduktionen ikke falder hurtigere end den gør, er transporten. Antal kørte km i kommunen som geografisk område er steget 6,2 % fra 2013 til 2014.

At gøre noget ved den øgede biltrafik, kræver en indsats fra både staten, trafikselskaberne, kommunen, borgerne og virksomhederne.

Kommunen kan dog sagtens gøre noget for at trække i den rigtige retning: Trafikplanlægning, cykelfremme gennem projekt ”Herning Cykler” og forbedring af kollektiv trafik, er nogle af de redskaber kommunen har til rådighed. I 2014 har kommunen fx indgået en incitamentsaftale med busselskabet ”Midttrafik”. Aftalen betyder, at der udbetales bonus til Midttrafik ved flere passagerer i bybusserne.

 

For kommunale aktiviteter er det ligeledes transporten sammen med vejbelysning, der bestemmer, hvor hurtigt CO2-udledningen falder. I de senere år har udledningen fra kommunal transport været stigende. I 2014 er den dog faldet med 1%. Det skyldes optimering af den taxakørsel kommunen afholder for borgerne, og det viser, at redskaber som optimering af kørsel, flådestyring af kommunens bilpark mv. kan være med til at nedbringe CO2-udlednigen og samtidig give økonomiske fordele.

 

 

 

Genbrug og affald

I Herning Kommune er der i 2014 udarbejdet et forslag til en ny affaldshåndteringsplan. Den beskriver bl.a., hvordan vi kan nå fra de nuværende 34 % genanvendelse her i kommunen, til de 50 % i 2022, som er regeringens krav i ressourcestrategi ”Danmark uden affald I”. Planen forelægges Teknik- og Miljøudvalget medio 2015.

 

Grønt regnskab 2014 viser at vi i Herning Kommune genanvender 33,6 % af hushold-ningsaffaldet i 2014. Det er et fald på 0,8 % i forhold til 2013.

 

I forhold til de nye krav til genanvendelse i ressourcestrategien, følges udviklingen på flg. fraktioner, der viser, at genanvendelsen trods et samlet fald er steget på 3 ud af fire fraktioner. (Bemærk at mængden af byggeaffald ofte er meget svingende fra år til år):

 

• Batterier - stigning på 2,5 tons

• Beton og tegl (byggeaffald) – fald på 5.569 tons

• Elektronik – stigning på 25 tons

• Haveaffald – stigning på 1.233 tons

 

Nogle af de indsatser der arbejdes med i Genbrug og Affald, for at få en højere genanvendelsesprocent, er kampagne og fokusuge for at få borgerne til at sortere rigtigt blandt andet på genbrugspladsen. Også børnene involveres gennem besøg på genbrugspladsen og i  2015 igangsættes projektet ”Skraldiaden” med leg, læring og teater om at skrald er en ressource – for 1000 børn i kommunen, i et samarbejde mellem Genbrug og Affald og Børn og Unge forvaltningen.

 

DRIFT – Drift af vej og park

DRIFT arbejder efter miljøledelse og er miljøcertificeret under ISO 14001. Det betyder, at de holder nøje øje med miljøbelastningen i forbindelse med de opgaver, der udføres, og hele tiden forsøger at forbedre sig.

 

DRIFT står for den største andel af den kommunale transport og blandt andet derfor arbejdes der på at nedbringe CO2-udledningen herfra. Der omstilles materiel som reducerer miljøbelastningen blandt andet flere store maskiner. I 2014 er der fx sparet 5.100 liter diesel ved at købe en ny gummiged med lavere brændstofforbrug. Et andet eksempel er en ny traktor med AdBlue teknologi, som omdanner de forurenende NOx fra udstødningsgassen til rent kvælstof og vand. Traktoren bruger samtidig 10-20 liter diesel mindre på en 8 timers arbejdsdag. 

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at Grønt Overblik 2014 godkendes.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt. Forvaltningen udarbejder et revideret forslag til fremtidig proces for den politiske behandling af Grønt regnskab med øget fokus på indsatser og potentialer for det enkelte udvalg.

Bilag

  • GrøntOverblik_2014 Final