Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 11. maj 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

95. Orientering af lodsejere som har registreret beskyttet natur på deres ejendom

Sagsnr.: 01.05.00-P00-14-14 Sagsbehandler: Iben Sophie Jakobsen  

Orientering af lodsejere som har registreret beskyttet natur på deres ejendom

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

Forvaltningen har tidligere sendt orienteringsbrev ud til lodsejere, hvor der var sket væsentlige ændringer af registreringen af beskyttet natur på deres ejendom. Oplevelsen har været, at brevet har haft stor positiv værdi formidlingsmæssigt, og forvaltningen anbefaler, at der sendes orienteringsbrev til alle lodsejere, der har registreret beskyttet natur på deres ejendom.

Sagsfremstilling

Herning Kommune sendte 30. oktober 2014 et brev til de lodsejere med beskyttet natur på deres ejendom. Brevet blev sendt til lodsejere, der havde fået registreret ny eller overset natur eller væsentlige tekniske tilpasninger. Der blev i dette brev henvist til Naturstyrelsens folder omkring beskyttet natur, og der blev linket til kortet på Danmarks Arealinformation. Der blev sendt ca. 1325 breve og kommunen har ultimo april modtaget knap 200 henvendelser.

 

Tilbagemeldingen har generelt været positiv. Brevet havde desuden stor formidlingsmæssig værdi.

 

Der er i Herning Kommune ca. 2775 lodsejere, der har vejledende registreret natur på deres ejendom. Forvaltningen skønner, at det formidlingsmæssigt vil have stor værdi at sende orienteringsbrev til de lodsejere, der har registreret natur på deres ejendom. Da Danmarks Arealinformation indeholder mange oplysninger, kan det være en fordel at oprette et kort tilpasset beskyttet natur på kommunens egen hjemmeside. 

 

Informationsbrevet vil blive udarbejdet i samarbejde med Heden & Fjordens konsulenter.

 

Som bilag er vedhæftet det informationsbrev som blev udsendt i første orienteringsrunde.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der sendes orienteringsbrev til alle lodsejere, som har registreret beskyttet natur på deres ejendom
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt. Udvalgets bemærkninger indarbejdes i lodsejerformationsbrevet.

Bilag

  • § 3 lodsejerinformationsbrev - uden firmanavn