Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 11. maj 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

88. Høring om kunderettede forbedringer i Flextur og Teletaxa

Sagsnr.: 13.05.00-Ø40-1-12 Sagsbehandler: Edith Blynning  

Høring om kunderettede forbedringer i Flextur og Teletaxa

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

Midttrafiks bestyrelse har på møde den 6. februar 2015 besluttet at sende kunderettede forbedringer i Flextur og Teletaxa i høring hos kommunerne.

Høringssvaret skal være afgivet til Midttrafik senest mandag den 11. maj 2015.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til høringsvar godkendes.

Sagsfremstilling

Flextur er et supplement til den kollektive trafik i Midttrafiks område, hvor tilbuddet kan dække behov, som den almindelige kollektive trafik ikke kan/gør og som et tilbud til borgere i tyndt befolkede områder.

Midttrafik har givet kommunerne mulighed for at være medfinansierende i Flextur tilbuddet, hvilket Herning Kommune har besluttet ikke at være en del af.

 

Høringen omhandler:

  1. at bestillingsfristen i Flextur og Teletaxa ændres til senest 1 time før (nuværende regel: 2 timer før).
  2. at on-line bestillingsfristen i Flextur senest kl 20.00 fjernes.
  3. at ledsagerrabatten ændres til 50 % i Flextur (nuværende regel:  25 %).
  4. at der kan aftales venneaftaler mellem 2 kommuner, som ikke har samme takst. Vennetaksten skal være den højeste takst, der køres til internt i de to kommuner (nuværende regel: kun kommuner med samme takst)

 

Midttrafik har efter en administrativ høring anbefalet overfor bestyrelsen, at alle 4 punkter ændres som ovenfor nævnt. Bestyrelsen har besluttet at udsende beslutningen til politisk høring hos bestillerne.

Høringen omfatter ændring for både Flextur og Teletaxa.

 

På trods af, at Herning Kommune ikke giver tilskud til borgernes kørsel med Flextur, er det relevant at tage politisk stilling til spørgsmålene, da det er muligt for Herning Kommunes borgere at bestille Flextur, blot til fuld pris. Desuden kører der p.t. også teletaxa om aftenen på de regionale ruter 12 (Herning - Aulum - Holstebro), og 13 (Herning - Haderup - Skive), som Herning Kommune finansierer, samt teletaxa på lokalrute 140 (Aulum - Hodsager - Feldborg - Haderup) i ferietid og i weekender.

 

Midttrafik har beregnet de samlede forventede øgede udgifter for bestillerne:

 

 

Flextur

Teletaxa

Bestillingsfrist reduceres til 1 time før

100.000

50.000

On-line bestillingsfrist i Flextur senest kl. 20 fjernes

100.000

-

Ledsagerrabat

450.000

-

Venneaftaler

-

-

I alt

650.000

50.000

 

Midttrafik har ikke beregnet meromkostninger for den enkelte kommune.

 

Betydning af ændringerne for Herning Kommune:

ad 1.

Herning Kommune har i 2014 haft en omkostning til teletaxa på ca. 10.000 kr. og der forventes ikke en væsentlig stigning ved at ændre bestillingsfristen til 1 time før.

Da Herning Kommune ikke giver tilskud til Flextur, vil ændringen af bestillingsfristen ikke få økonomiske konsekvenser.

ad 2.

Da Herning Kommune ikke giver tilskud til Flextur, vil fjernelse af on-line bestillingsfristen i Flextur senest kl. 20 ikke få økonomiske konsekvenser.

ad 3.

Ændring af ledsagerrabatten fra 25 til 50 % kan give en merbetaling for Herning Kommune, men formentlig i et meget begrænset omfang, da der er få brugere af Flextur (grundet den fulde betaling på 14 kr. pr. km). Modsat vil øget samkørsel give en miljøgevinst.

ad. 4

Venneaftaler mellem kommuner med forskellig takst kan betyde, at Herning Kommune kan indgå venneaftaler med f.eks. Holstebro Kommune (kørsel til DNV Gødstrup) og Viborg Kommune (kørsel til Karup lufthavn). Der er ingen økonomisk konsekvens forbundet hermed.

 

Med baggrund i ovenstående har forvaltningen udarbejdet forslag til høringssvar, som anbefaler ændringerne. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forslag til høringssvar godkendes.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Høringssvar til Midttrafik om ændring i Flextur