Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 11. maj 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

110. Ejsingkjærvej 1, Vildbjerg - etablering af egen vandindvinding til landbrugsdrift

Sagsnr.: 13.02.01-P19-7-15 Sagsbehandler: Trine Koch Jakobsen  

Ejsingkjærvej 1, Vildbjerg - etablering af egen vandindvinding til landbrugsdrift

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Ejeren af Ejsingkjærvej 1, Vildbjerg, har søgt om etablering af ny privat boring til forsyning af ejendommens landbrugsdrift.

 

Nuværende vandforsyning er Vildbjerg Vandværk. Vildbjerg Vandværk vurderer, at forsyningen fungerer tilfredsstillende til ejendommen. Ansøgers argument for at søge om ny boring er en mulig økonomisk besparelse. Derfor vil en tilladelse til egen vandindvinding være mod principperne i Herning Kommunes Vandforsyningsplan.

 

Forvaltningen anbefaler, at der gives afslag til ny forsyning med begrundelse i vandforsyningsplanen.

Sagsfremstilling

Ejeren søger om tilladelse til etablering af ny privat boring til forsyning af ejendommens kvægbrug, og har ved tilsyn på ejendommen oplyst, at årsag er en mulig økonomiske driftsbesparelse.

Ejendommen ligger ca. 400 meter fra Vildbjerg By.

 

Ejendommen forsynes i øjeblikket fuldt ud af Vildbjerg Vandværk, og der er ikke forsyningsproblemer. Vildbjerg Vandværk er derfor blev hørt i sagen.

Vildbjerg Vandværk ønsker fortsat at forsyne ejendommen. Vandværkets svar er vedlagt som bilag.

 

Vandforsyningsplanens hovedmål er, at forsyningen skal baseres på decentral indvinding og forsyning. Det er også et mål at sikre økonomisk sunde og bæredygtige vandforsyninger.

Forvaltningen mener, at en ændret praksis på dette område vil være i strid med disse mål, da kun vandværker i store byområder vil kunne overleve, at tabe mange store forbrugere.

Fortsat forsyning fra vandværket vil sikre, at vandværkernes hidtidige planlægning af forsyningsnettet vil kunne foregå uændret og uden påvirkning af vandkvaliteten. Desuden vil vandværkerne kunne fastholde nuværende takstblade uden at skulle forhøje taksterne.

 

Husholdningen på ejendommen ønskes fortsat forsynet af vandværket. En eventuel tilladelse vil derfor forudsætte vilkår om adskillelse af de to forsyninger. Ledning fra egen vandforsyning må ikke være i samme bygning som almen vandforsyning, på grund af risiko for forurening af vandværks ledningssystem.

 

Ledningen til ejendommen er dimensioneret efter det store forbrug og ville muligvis skulle omlægges til mindre dimension for at sikre en god vandkvalitet i husstanden. Udgift til denne omlægning skal ansøger betale i følge regulativet for almene vandforsyninger i Herning Kommune.

 

Forvaltningen anbefaler, at der gives afslag på ansøgningen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der gives afslag på ansøgning om ny indvinding til erhvervsmæssigt formål.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen udsat.

Konsekvenserne ved egen indvinding til erhvervsmæssigt formål undersøges nærmere.

Bilag

  • Bemærkninger fra Vildbjerg Vandværk