Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 11. maj 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

100. Endelig vedtagelse af tillæg 23 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 for to boligområder i Lind

Sagsnr.: 06.00.00-P16-1-13 Sagsbehandler: Tove Hovgaard Jakobsen  

Endelig vedtagelse af tillæg 23 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 for to boligområder i Lind

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Tillæg 23 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 udarbejdes på baggrund af 2 nye lokalplaner i Lind: Lokalplan nr. 61.B11.1. for boligområde ved Stensbjergvej og lokalplan nr. 61.B12.2 for boligområde ved Kollundvej. Begge lokalplaner giver mulighed for områdernes anvendelse til boligformål. 

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg 23 til Herning Kommunes Spildevandsplan endelig vedtages.

Sagsfremstilling

Med lokalplan nr. 61.B11.1 for Stensbjergvej og lokalplan nr. 61.B12.2 for Kollundvej, som p.t. er under politisk behandling, bliver det muligt at etablere 2 nye boligområder i Lind. Med dette tillæg optages de 2 lokalplanområder i spildevandplanen ved udvidelse af opland Z04 med Z04-2 og Z04-3 (se bilag 1).

 

Den nye udvidelse af spildevandsplanens opland Z04 er sammenlagt 10,4 ha. Det drejer sig om 3,5 ha for opland Z04-2 (Stensbjergvej) og 6,9 ha for opland Z04-3 (Kollundvej). Med max. befæstelse på den enkelte ejendom på 30 % i lokalplanområde 61.B12.2 og 40 % i lokalplanområde 61.B11.1 forventes max. 50 % befæstelse af oplandsudvidelsen for opland Z04 (inkl. vejarealer). Opland Z04 udgør efter udvidelsen 42,6 ha.

 

Afledning af spildevandet vil ske til Herning Renseanlæg. Regnvand fra tage og befæstede arealer vil blive ledt til forsinkelse og nedsivning i eksisterende nedsivningsanlæg med overløb til Søndre Kanal. Dette nedsivningsbassin er placeret i et område med særlig grundvandsinteresse (nitratfølsomt indvindingsområde (NFI) og lige udenfor grundvandsdannende opland til Lind Vandværk) og indsatsplanområde for grundvand Herning-Lind. Som det fremgår af "den statslige udmelding omkring Vandplanretningslinjer fra 2012" betyder det, at en øget tilledning af forurening til nedsivningsbassinet ikke er tilladt.

 

Da det har været svært at finde egnede områder til placering af bassin til forsinkelse af regnvand fra de 2 lokalplanområder, er det fundet mest hensigtsmæssigt at lede regnvand til nedsivningsbassinet nord i Lind, efter rensning og forsinkelse af regnvandet i en Millford-løsning. Milfordløsningen er et underjordisk anlæg, der forventes at rense vandet  85 % for COD (organisk stof) og P (fosfor), 45 % for N (kvælstof) og 90 % for TPH (total kulbrinter, olie).

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at tillæg 23 til Herning Kommunes spildevandsplan 2009-2020 endelig vedtages.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Bilag 1 Oplandskort Lind Tillæg 23
  • Bilag 2 Udløbsskema Lind Tillæg 23
  • Bilag 3 Oplandsskema Lind Tillæg 23