Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 11. maj 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

106. Bassumgårdvej 6, Herning - landzonetilladelse til enfamiliehus

Sagsnr.: 02.34.02-P19-42-15 Sagsbehandler: Trine Ross Laursen  

Bassumgårdvej 6, Herning - landzonetilladelse til enfamiliehus

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Forvaltningen har modtaget ansøgning om tilladelse efter lov om planlægning til opførelse af tilbygning til eksisterende stuehus i landzone på ejendommen Bassumgårdvej 6, Herning.

 

Forvaltningen finder, at projektets størrelse og arkitektoniske fremtoning påvirker landskabet væsentligt og i et omfang så det vil være i strid med planlovens intentioner og seneste afgørelser i Natur- og Miljøklagenævnet, og forvaltningen anbefaler derfor et afslag. Det anbefales at projektet reduceres og ombearbejdes i disponering og materialevalg.

 

Sagsfremstilling

Der ønskes opført en tilbygning til det eksisterende stuehus på ejendommen. Tilbygningen har et bebygget areal på 175 m² samt en udnyttet tagetage på 85 m² og udgør således 260 m².

Det eksisterende stuehus på 103 m² og tilbygningen forbindes ved at opføre et uopvarmet orangeri og mellemgang på 60 m². Boligen får herefter et nyt samlet boligareal på 423 m² efter tilbygningen.

Det eksisterende stuehus vil i følge ansøgers oplysninger i en årerække frem blive anvendt til hjemmeboende børn, hvorefter det vil blive nedrevet. I givet fald vil det samlede boligareal herefter blive 320 m².

En del af tilbygningen vil få en total højde på 8,5 m., hvilket svarer til byggelovens maksimale højde. Tilbygningen opføres i mursten i forskellige farvesammensætninger og taget beklædes med røde teglsten.

Garagen får et bebygget areal på 206 m². Garagens facader opføres i brun nuanceret natur skifer samt gul nuanceret teglsten. Taget beklædes med røde teglsten. Garagen får en total bygningshøjde på 4,9 m.

 

Ejendommen har på nuværende tidspunkt et boligareal på 103 m², en ladebygning på 91 m², en staldbygning på 213 m² og et maskinhus på 68 .m². Samlet bygningsareal på ejendommen udgør 475 m². Laden og maskinhus på samlet 159 m² nedrives.

 

Idet det samlede boligareal overstiger 250 m², skal sagen behandles efter landzonebestemmelserne i lov om planlægning § 35 , stk. 1, og da boligarealet samtidig overstiger 350 m², skal sagen i henhold til retningslinjerne, forelægges udvalget til beslutning.

 

Ejendommen er beliggende i landzone med et matrikulært areal på ca. 1,5 ha. Der er ikke landbrugspligt på ejendommen.

 

Det vurderes, at bygningsmassen er meget stor i forhold til ejendommens grundareal. I henhold til Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser i lignende sager, bør meget store beboelsesbygninger ud fra et generelt landskabeligt hensyn undgås, da bygningerne ofte vil virke markante og dominerende i landskabet. Efter nævnets praksis gives der normalt tilladelse til huse på 250 – 300 m², med mindre der foreligger særlige modhensyn af landskabelig karakter. Udgangspunktet med hensyn til boliger på 300 – 400 m² er, at afgørelsen beror på et konkret skøn, mens udgangspunktet for huse på over 400 m² er, at der normalt meddeles afslag, med mindre der foreligger ganske særlige forhold.

 

Stuehuset tilbygges mod nord i en afstand af ca. 28 meter fra offentlig vej. Tilbygningen opføres på et relativt åbent areal, så bygningerne vurderes derfor at blive meget synlige herfra. Opførelse af tilbygning med det ansøgte antal m² vil derfor være i strid med Natur- og Miljøklagenævnets praksis og afgørelser i lignende sager.

 

Ansøger har den 24. marts 2015 fremsendt overordnet redegørelse og tegningsmateriale for etablering af beplantning rundt om ejendommen.

 

Forvaltningen har udarbejdet en landskabsanalyse, der blandt andet påpeger, at landskabet omkring det ansøgte er meget åbent med lange kig mod nord og nordøst. Landskabet er visuelt præget af bl.a. jernbane, nyt vejanlæg, højspændingsmaster, nyt sygehusbyggeri, byranden til Snejbjerg samt større bygninger og skorstene i Herning. På grund af sin åbne karakter vurderes det, at landskabet er sårbart over for nye anlæg og bebyggelse, som ikke er indpasset området. Det vurderes, at det aktuelle byggeri ikke er indpasset i området mht. skala, struktur og fremtræden. Bebyggelsen spreder sig over et stort grundareal, og kan derved fremstå massivt i landskabet. Arkitektonisk adskiller det fremsendte projekt sig desuden fra eksisterende byggeri ved et meget sammensat materialevalg og et formsprog, som ikke er typisk for Området. Yderlig vil den ansøgte beplantning kun have afskærmende effekt fra nord og vil således fortsat være åben fra syd og vest mod den offentlige vej.

 

Sammenfattende vurderer forvaltningen, at den viste beplantning ikke i tilstrækkelig omfang vil give en afskærmning, der i tilstrækkelig grad dæmper bygningsmassens samlede udtryk i forhold til det omgivende landskab. Samtidig fraviger bygningernes arkitektur markant med lokal bygge tradition og vil virke forstyrrende for omgivelserne.

 

Forvaltningen vurderer, at der bør meddeles afslag på det ansøgte med begrundelse i lovgrundlaget, landskabsanalysen og ovennævnte helhedsvurdering. Forvaltningen vurderer dog at en udvidelse af bebyggelsen kan tillades, såfremt projektet tilpasses omgivelserne.

 

Der er i høringsperioden ikke indkommet indsigelser mod projektet.

Økonomi

Ingen 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der i henhold til planlovens § 35, stk. 1, meddeles afslag til det ansøgte på grund af bygningens størrelse, arkitektur og markante fremtoning i landskabet,
at projektet reduceres og ombearbejdes arkitektonisk i disponering og materialevalg,
at forvaltningen bemyndiges til at indgå dialog med ansøger herom.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Luftfoto
  • Tegninger som pdf
  • Beplantningsplan og argumenter for byggeriet i forbindelse med udvalgsmødet den 8. April 2015
  • Beplantningsplan