Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 11. maj 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

105. Fastrupvej 15, Herning - landzonetilladelse til nyt stuehus

Sagsnr.: 02.34.02-P19-112-15 Sagsbehandler: Trine Ross Laursen  

Fastrupvej 15, Herning - landzonetilladelse til nyt stuehus

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Forvaltningen har modtaget ansøgning om tilladelse efter lov om planlægning til opførelse af nyt enfamiliehus i landzone med integreret garage på ejendommen Fastrupvej 15, Herning.

 

Forvaltningen finder, at projektet i sin størrelse umiddelbart ikke er i overensstemmelse med intentionerne i planlovens landzonebestemmelser, dog er byggeriet i sin fremtræden forsøgt tilpasset det omkringliggende landskab, hvorfor forvaltningen anbefaler at sagen drøftes i udvalget.

Sagsfremstilling

Enfamiliehuset får et samlet boligareal på 630 m², hvoraf de 131 m² er udnyttet tagetage og 100 m2 er poolrum. Det bebyggede areal udgør i alt 640 m2, der fordeler sig på 399 m2 beboelse, 100 m2 poolrum og 140 m² garage. Bygningen opføres i facadesten, og taget dækkes med teglsten. Den totale bygningshøjde bliver ca. 8 m.

 

Ejendommen har i dag et beboelsesareal på 192 m², en staldbygning på 114 m², et maskinhus på 117 m² samt et udhus på 30 m². Samlet areal på ejendommen udgør 453 m². Hele ejendommen ønskes nedrevet.

 

Det nye enfamiliehus med integreret garage placeres på samme beliggenhed.

 

Idet det samlede boligareal overstiger 250 m², skal sagen behandles efter landzonebestemmelserne i lov om planlægning § 35, stk. 1, og da boligarealet samtidig overstiger 350 m², skal sagen i henhold til vedtaget retningslinje forelægges udvalget til beslutning.

 

Ejendommen er beliggende i landzone med et matrikulært areal på ca. 2,0 ha. Der er ikke landbrugspligt på ejendommen.

 

Det vurderes, at bygningsmassen er stor i forhold til ejendommens grundareal. I henhold til Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser i lignende sager, bør meget store beboelsesbygninger ud fra et generelt landskabeligt hensyn undgås, da bygningerne ofte vil virke markante og dominerende i landskabet. Efter nævnets praksis gives der normalt tilladelse til huse på 250 – 300 m², med mindre der foreligger særlige modhensyn af landskabelig karakter. Udgangspunktet med hensyn til boliger på 300 – 400 m² er, at afgørelsen beror på et konkret skøn, mens udgangspunktet med hensyn til huse over 400 m² er, at der normalt meddeles afslag, med mindre der foreligger ganske særlige forhold.

Enfamiliehuset med integreret garage opføres i en afstand af ca. 12 m fra Fastrupvej, svarende til nuværende afstand, hvorfor bygningerne fortsat vurderes at være meget synlige. Opførelse af bygninger med det ansøgte antal m² vil derfor ikke være i overensstemmelse med udgangspunktet for Planlovens landzonebestemmelser samt Natur- og miljøklagenævnets praksis.

 

Ejer af ejendommen har den 12. marts 2015 oplyst pr. telefon, at han ikke ser poolrummet på ca. 100 m² som beboelse. Samtidig oplyser ejer, at han eventuelt kan opføre enfamiliehuset i et plan for at mindske boligarealet. Opføres enfamiliehuset uden tagetagen vil det samlede boligareal blive ca. 500 m² inklusiv de 100 m² poolrum, som iflg. lovgivningen indregnes som et opvarmet opholdsareal, og dermed er en del af boligarealet.

 

Ejer er blevet opfordret til at fremsende en landskabelig redegørelse for projektets tilpasning til omgivelserne og herunder evt. med planer for ny beplantning.

Der er den 23. marts 2015 modtaget en særskilt redegørelse og tegningsmateriale, der overordnet redegør for tankerne bag projektet.

Det er endvidere oplyst forvaltningen, at dele af eksisterende beplantning så vidt muligt bevares, og at der etableres en egentlig parklignende have efter engelsk haveprincip med stier og nyplantning af solitære træer.

 

Forvaltningen har udarbejdet en landskabsanalyse for projektet. Landskabsanalysen påpeger blandt andet, at landskabet på grund af sin åbne karakter, er sårbart overfor nye anlæg og bebyggelse, som ikke er indpasset i området med hensyn til skala, struktur og fremtræden. Det vurderes at bygningsmassen fortsat fremstår som en sammenhængende volumen omkring et gårdspladslignende anlæg. Endvidere fremgår det, at den eksisterende og ønskede beplantning vil være delvis afskærmende og betyde at bygningen fremtræder mindre markant i landskabet. Det ønskede haveanlæg vil dog understrege, at bygningsmassen ikke er tilpasset landskabet og bør i stedet ændres til en mere typisk dansk landbohave.

 

Sammenholdt med lovgrundlaget og landskabsanalysen vurderer forvaltningen, at der vil være grundlag for, at beplantningen vil kunne indgå i sammenhæng med landskabets karakter, såfremt den ændres på nogle punkter.

 

Forvaltningen finder, at projektet i sin størrelse umiddelbart ikke er i overensstemmelse med intentionerne i planlovens landzonebestemmelser, dog er byggeriet i sin fremtræden forsøgt tilpasset det omkringliggende landskab, hvorfor forvaltningen anbefaler at sagen drøftes i udvalget.

 

Den ønskede sø vil blive behandlet ud fra en særskilt behandlingsprocedure i forvaltningen.

 

Sagen har været sendt i nabohøring. Der er i høringsperioden ikke indkommet indsigelser mod projektet.

 

Økonomi

 Ingen

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen drøftes i udvalget med henblik på afklaring af om der i henhold til planlovens § 35, stk. 1, kan meddeles tilladelse eller afslag i forholdet mellem projektets størrelse og landskabelig tilpasning.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Udvalget meddeler landzonetilladelse til det ansøgte.

Bilag

  • situationsplan
  • Plantegning
  • Plan af tagetage
  • facade 5
  • facade 4
  • facade 3
  • facade 2
  • Facade 1
  • Luftfoto
  • Anlægsplan