Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 11. marts 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

37. Behandling af høringssvar til forslag til nyt bybusnet fra 30. juni 2019

38. Vejstøj fra Chr. Ydes Vej ved Lindegårdsvej i Herning

39. Frigivelse af anlægsudgiftsbevilling til udskiftning af køkkener og badeværelser i udlejningsboliger

40. Nyt medlem til Grønt Råd

41. Forslag til nyt klimatilpasningsprojekt i Spinkebjerg i Gjellerup

42. Godkendelse af anlægsregnskab for projekter ved Gødstrup Sø

43. Godkendelse af anlægsregnskab for pulje til særlig naturpleje og genopretningsprojekter 2018

44. Godkendelse af nyt regulativ for færdsel på Knudmosesøerne

45. Orientering om 3 nye plejeplaner for fredede områder i Herning Kommune

46. Orientering om klagenævns afgørelse i sag om dispensation til fjernelse af beskyttet natur ved Brændgårdvej, Herning

47. Orientering om afgørelser fra klagenævn vedrørende Skjernvej 208, Holstebro

48. Godkendelse af revideret betalingsvedtægt for Herning Vand A/S

49. Godkendelse af administrationspraksis for revurdering af husdyrbrug, der ligger tæt på kategori 1 og 2 natur

50. Endelig vedtagelse af spildevandsplans-tillæg nr. 20 vedr. ændret ledningstracé for spildevand mellem Sørvad og Haderup

51. Anmodning om ekspropriation til fordel for Herning Vand A/S. Overpumpningsanlæg fra Haderup over Aulum og Sunds

52. Bredgade 35, Herning - etablering af 2 altaner

53. Skovbjergvej 31B, Sdr. Felding - lovliggørelse af sommerhus

54. Orientering om undersøgelse af brandsikkerhed på plejehjem mm.

55. Drøftelse af finansiering af vejafvandingsbidrag

56. Overførsel af uforbrugte budgetmidler fra 2018 til 2019

57. Orientering om opfølgning på politiske budgetmål for 2018

58. Budgetmål 2020 - Teknik og Miljø

59. Perspektivnotat for Teknik- og Miljøudvalgets område til budget 2020-2023

60. Arealerhvervelse

61. Orientering om politianmeldelse for manglende efterkommelse af påbud og indskærpelse

62. Orientering om politianmeldelse

63. Meddelelser