Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 11. marts 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

53. Skovbjergvej 31B, Sdr. Felding - lovliggørelse af sommerhus

Sagsnr.: 02.34.02-P19-86-18 Sagsbehandler: Annemette Vinther Toft  

Skovbjergvej 31B, Sdr. Felding - lovliggørelse af sommerhus

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Agerskov, Hans Eghøj

Sagsresume

På ejendommen Skovbjergvej 31B, Sdr. Felding, søges der om lovliggørende tilladelse til et sommerhus opført i 2010 som erstatning for en oprindelig hytte fra 1963. Lovliggørelsen sker på baggrund af tilsyn i forbindelse med ulovlige afløbsforhold.

 

Ejendommen er beliggende i landzone, og huset er beliggende på kanten af ådalen omkring Skjern Å. Afstanden til åen er ca. 130 meter, og huset ligger dermed inden for åbeskyttelseslinjen. Huset støder desuden direkte op til område udpeget som Natura 2000-område og til beskyttet mose. Området er såvel i tidligere kommuneplaner og gældende kommuneplan 2017-28 udpeget som særligt værdifuldt landskabsområde og en del af den Grønne struktur.

Forvaltningen anbefaler, at der gives afslag på det ansøgte, og at der som konsekvens af afslaget bliver varslet påbud om fysisk lovliggørelse ved enten nedrivning af nuværende bygning på 109 m² eller ved tilladelse til en reduktion af nuværende bygning svarende til grundformen på ca. 60 m² inkl. toiletforhold.

Sagsfremstilling

Det oprindelige sommerhus blev opført i 1963, og er dermed opført inden den første By- og landzonelov blev vedtaget i 1970. I henhold til kommunens arkiver er det oprindelige sommerhus opført med en størrelse på 25 m². I 1967 er huset tilbygget med yderligere 15 m² til et bebygget areal på i alt 40 m².

 

I 2010 er det oprindelige sommerhus revet ned og blevet udskiftet med et nyt på ca. 109 m², uden at der er søgt tilladelse hertil.

 

Udgangspunktet efter planloven er, at sommerhuse skal ligge i egentlige planlagte sommerhusområder, og at nye sommerhuse ikke tillades opført i landzone. Der kan dog i visse tilfælde tillades udskiftning eller udvidelse af eksisterende, lovligt opførte sommerhuse i landzone. En eventuel tilladelse beror på en konkret vurdering af bl.a. landskabelige, rekreative, planmæssige og naturmæssige interesser i området, samt husets størrelse, udformning og placering. Endelig lægges også vægt på hensynet til behandling af fremtidige lignende sager.

 

Ifølge Natur- og Miljøklagenævnets praksis på området bør der i områder, der i planlægningen er højt prioriterede, højst tillades mindre udvidelser (6-8 m² for små huse) for at muliggøre indretning af tidssvarende toiletforhold.

Forvaltningen vurderer på baggrund af ovenstående, at der ikke kan gives tilladelse til huset i sin eksisterende form. Ejer er derfor blevet partshørt om et afslag, og har i den forbindelse bemærket, at huset udelukkende anvendes til udlejning til lystfiskere fra ind- og udland, og således fungerer som et aktiv for å-turismen omkring Skjern Å. Huset er desuden indrettet handicapvenligt, og fra huset er der handicapvenlig adgang til åen. Det vil sige, at kørestolsbrugere har mulighed for fiskeri ved åen. Huset er, ejer bekendt, det eneste i området, der tilgodeser handicapvenlige forhold.

 

For at imødekomme muligheden for en løsning har forvaltningen foretaget en konkret vurdering. En reduktion til husets grundform på 6,5 x 9,3 m, svarende til ca. 60 m², vil kunne anbefales, såfremt der opnås en positiv naboorientering - også selv om det størrelsesmæssigt fraviger Natur- og Miljøklagenævnets praksis på området og hvor der således kunne godkendes de oprindelig 40 m² + toiletforhold, 6-8m², svarende til i alt ca. 46-48 m².

Ud fra bygningens nuværende konstruktion, vurderes det ikke teknisk muligt at reducere den til 46-48 m² . Det vil derfor efter forvaltningens vurdering og anbefaling, være at nuværende bygning reduceres til ca. 60 m² inkl. toiletforhold.

I skrivelsen af 15. november 2018 fra ejerens rådgiver, Byggeri & Teknik I/S med supplerende bemærkninger fremgår det, at ejer uanset løsningsforslaget ønsker at fastholde de oprindelige rum, og kun kan imødekomme nedrivning af en overdækning ved terrassen. Huset vil derved få en størrelse på 81,5 m² og dermed 41,5 m² mere end den oprindelige bygning på grunden på 40 m².

 

Forvaltningen vurderer herefter, at der er 2 muligheder for lovliggørelse. Den ene er fysisk lovliggørelse, ved at nuværende bygning på 109 m² nedrives, den anden løsning kunne være, at forvaltningens anbefaling imødekommes ved, at den nye bygning reduceres i omfang som grundformen svarende til en bygning på 60 m² inkl. toiletforhold på 6-8 m².

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der gives afslag på det ansøgte, og at der som konsekvens af afslaget bliver varslet påbud om fysisk lovliggørelse ved enten nedrivning af nuværende bygning på 109 m² eller ved tilladelse til reduktion af nuværende bygning svarende til grundformen på ca. 60 m² inkl. toiletforhold.  
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen udsat.

Bilag

  • Grundplan
  • Partshøring - bemærkninger 01-10-2018
  • Partshøring - bemærkninger 08-01-2019
  • Supplerende bemærkninger 15-11-2018
  • 20180911 - Åturisme skal skabe vækst - kommunealt projekt 2
  • NoMO 47