Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 11. marts 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

41. Forslag til nyt klimatilpasningsprojekt i Spinkebjerg i Gjellerup

Sagsnr.: 06.02.03-P00-1-19 Sagsbehandler: Søren Brandt  

Forslag til nyt klimatilpasningsprojekt i Spinkebjerg i Gjellerup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jan Märcher, Dan Overgaard

Sagsresume

Herning Vand A/S og Herning Kommune ønsker i fællesskab at lave et klimatilpasningsprojekt KLIT 7 i Spinkebjerg. Der skal laves et fællesbassin til håndtering af både normalregn og ekstremregn (fra tage og veje). Udgiften til den del, der skal håndtere normalregn, betales af Herning Vand, og den del, der skal håndtere klimavand, laves som et medfinansieringsprojekt, hvor Herning Kommune skal betale 25 % af udgiften.   

 

Forvaltningen anbefaler, at arbejdet med at lave detailprojekt og udbudsmateriale for klimatilpasningsprojektet sættes i gang. 

Sagsfremstilling

I forbindelse med byggemodningen af et areal i Spinkebjerg, er det foreslået, at der laves et klimabassin, der skal kunne håndtere en 50 års hændelse i det berørte opland. Det er tanken at klimadelen af bassinet skal laves som et medfinansieringsprojekt (KLIT 7), hvor Herning Vand betaler for 75 % og Herning Kommune betaler for 25 % af udgiften.

 

Herning Vand har i forvejen et bassin i området, som skal renoveres. I den forbindelse har der været en dialog med Herning Vand omhandlende størrelse, udformning og placering af bassinet. Det er blevet muligt at etablere et fælles regnvandsbassin for normalregn, som Herning Vand har ansvaret for, samt et for ekstremregn, som Herning Kommune kan vælge at håndtere. Der kan med fordel etableres et tørbassin, for der igennem at etablere et større volumen på mindre areal. Ved etablering af et tørbassin kan arealet også anvendes til rekreative formål, når der ikke er vand i bassinet.

 

 

 

Projektet udføres i et af de 17 områder, der i klimatilpasningsplanen er udpeget som et højrisikoområde for oversvømmelser. Herning Vand er samtidig i gang med en langsigtet helhedsplan for Gjellerup, hvor  KLIT 7 indgår i den samlede løsning.

 

Den indledende screening har vist, at viadukten under Ny Gjellerupvej er knude-punktet i forhold til afledningen af klimavand. Derfor skal der etableres en ny grøft fra viadukten til bassinet, således nye udstykninger umiddelbart vest for bassinet ikke oversvømmes.

 

Det anbefales, at forvaltningen arbejder videre med at udarbejde detailprojekt og udbudsmateriale, som skal danne baggrund for en kontrakt med Herning Vand.  

Økonomi

Det vurderes at klimatilpasningsprojektet vil koste 1,5 mio. kr., hvoraf Herning Kommune skal betale 375.000 kr. (25 %).

 

75 % af klimatilpasningsprojektet finansieres via låneoptagelser, hvor afdrag og renter efterfølgende opkræves hos Herning Vand A/S.

 

Der udarbejdes en kontrakt med Herning Vand, som efterfølgende sendes til Forsyningssekretariatet til forhåndsgodkendelse. Når der er afholdt licitation fremsendes særskilt sag herom. 

 

Herning Kommunes andel af medfinansieringsprojektet finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 1.020.000 kr. i 2019 på Serviceområde 04, Grønne områder, stednr. 020099 02, Klimatilpasning, regnvandsbassiner.

 

Der fremsendes ansøgning om friggivelse af rådighedsbeløb, når de kontraktmæssige forhold og de økonomiske forhold er på plads.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at arbejdet med at lave detailprojekt og udbudsmateriale for klimatilpasningsprojektet sættes i gang.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • BilagKLIT7Spinkebjerg