Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 11. marts 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

52. Bredgade 35, Herning - etablering af 2 altaner

Sagsnr.: 02.34.02-P19-861-18 Sagsbehandler: Sussi Munch Jensen  

Bredgade 35, Herning - etablering af 2 altaner

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

På ejendommen Bredgade 35, Herning er der søgt om tilladelse til etablering af 2 altaner på en eksisterende etageejendom for 2 eksisterende boliger.

 

Forvaltningen anbefaler, at der gives tilladelse til opførelse af altanerne som ansøgt.

Sagsfremstilling

Ejendommen Bredgade 35 er omfattet af lokalplan nr. 11.C3.3, delområde I.

 

Det fremgår af lokalplanen, at bebyggelse skal opføres indenfor byggefelterne og i de maksimale højder, som er angivet på kortbilag 2. Byggefelterne kan enkelte steder overskrides ved påbygning af f.eks. altaner.

 

 

De aktuelle altaner er placeret indenfor lokalplanens byggefelt. Der må kun opføres byggeri i 2 etager på dette sted. Den eksisterende bagbygning er opført i 4 etager. Altanerne ønskes etableret på 2. og 3. sal på den eksisterende bygning, og lokalplanen indeholder derfor ikke bestemmelser for altanernes placering i forhold til naboskel.

 

 

Naboorientering

Da placeringen af altanerne ikke er reguleret af lokalplanens bestemmelser har forvaltningen foretaget en helhedsvurdering efter bygningsreglementets bestemmelser, og projektet har været sendt til naboorientering og i partshøring.

 

Der er i forbindelse med høringen indkommet bemærkninger fra 2 virksomheder, som ligger i nærheden af altanerne samt en positiv tilkendegivelse fra naboejendommen (nr. 37).

 

Bredgade 43

Bemærkningerne fra Bredgade 43 (Salling Group/Føtex) går primært på, at etableringen af altanerne ikke må have indvirkning på driften af butikken, herunder brugen af varegården.

 

Indsiger ønsker, at de til enhver tid værende ejere og brugere af ejendommen skal være forpligtet til at tåle bl.a. de støjgener, som kan være forbundet med driften, herunder levering af varer.

 

Altanerne har en afstand til butikkens varegård på ca. 77 meter. Støjkravet fra virksomheden skal opfyldes ved de eksisterende boligers facade. Det vurderes derfor, at altanerne ikke vil pålægge virksomheden yderligere krav.

 

Der ligger eksisterende boliger i en afstand af ca. 50 meter fra varegården. Det er forvaltningens vurdering, at de nye altaner derfor ikke vil have afgørende betydning for støjkravene til varegården, idet det vil være de nærmeste eksisterende boliger, som vil udløse kravet.

 

Bredgade 27

Bemærkningerne fra Bredgade 27 (BackyardBurger) går primært på, at der ikke tidligere har været problemer med klager fra beboere i området, og at det frygtes, at de nye altaner vil medføre klager over lugtgener.

 

De nye altaner har en afstand til ventilationsafkastet på Bredgade 27 på cirka 17 meter. Ejendommen har eksisterende altaner i samme afstand. Disse har hidtil ikke givet anledning til klager over gener. Det vurderes, at hvis der opstår gener på de nye altaner, vil generne formentlig også gælde for de eksisterende altaner.

 

Det er forvaltningens vurdering, at de nye altaner derfor ikke vil have afgørende betydning for, om den eksisterende burgerbar vil kunne pålægges afhjælpende foranstaltninger efter Miljøbeskyttelsesloven.

 

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at der kan gives tilladelse til de nye altaner ud fra helhedsvurderingen og vurdering af de indkomne bemærkninger.

 

Forvaltningen lægger særlig vægt på, at

  • der i området allerede er indrettet flere altaner og tagterrasser
  • altanerne ikke vurderes at give væsentlige skygge- eller indbliksgener
  • de indkomne bemærkninger ikke vedrører altanernes udformning, men alene risikoen for pålæg for virksomhederne i forbindelse med støj- og lugtgener.
  • risikoen for pålæg efter Miljøbeskyttelsesloven vurderes til ikke at være væsentlig større end med de eksisterende forhold. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der gives tilladelse til opførelse af altanerne som ansøgt.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Partshøring med bilag
  • Bemærkninger til partshøring