Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 11. marts 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

42. Godkendelse af anlægsregnskab for projekter ved Gødstrup Sø

Sagsnr.: 01.00.00-P00-7-16 Sagsbehandler: Asger Astrup Kristensen  

Godkendelse af anlægsregnskab for projekter ved Gødstrup Sø

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Dan Overgaard, Jonna Sørensen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for realisering af fredningen ved Gødstrup Sø.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for stednr. 050098 Gødstrup Sø-fredningen på Serviceområde 04 Grønne områder.

 

Byrådet bevilgede den 1. april 2014, pkt. 144 528.000 kr. til fredningserstatninger og godtgørelser i forbindelse med fredningen af Gødstrup Sø.

 

Byrådet bevilgede den 7. marts 2017, pkt. 50 1.063.000 kr. til realisering af fredningens rekreative elementer.

 

I projektet er der i henhold til fredningen af Gødstrup Sø i samarbejde med lodsejerne i området etableret en ca. 3,5 km sammenhængende sti rundt om Gødstrup Sø. Stien er etableret som en trampesti med tilhørende spange og broer over våde og fugtige områder. Der er etableret en træbro med tilhørende fugleskjul, en ny p-plads og diverse tilhørende faciliteter som bænke, skraldespande, hegn mv. Ved søens sydvestlige hjørne er der etableret fire udsigtskiler.

 

Projektet blev indviet den 13. april 2018. Ved indvielsen var der stor interesse for projektet, og stien er siden indvielsen blevet benyttet i stor stil.

Økonomi

Stednr.

Anlæg

Bevilling kr.

Forbrug kr.

Forskel kr.

050098

Gødstrup Sø-fredningen

1.591.000

1.590.488

512

 

Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2019.

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller

at anlægsregnskabet godkendes.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.