Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 11. marts 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

46. Orientering om klagenævns afgørelse i sag om dispensation til fjernelse af beskyttet natur ved Brændgårdvej, Herning

Sagsnr.: 01.05.08-P25-25-18 Sagsbehandler: Camilla Nielsen  

Orientering om klagenævns afgørelse i sag om dispensation til fjernelse af beskyttet natur ved Brændgårdvej, Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Dan Overgaard

Sagsresume

Orientering om afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet i sag om dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §3 til fjernelse af beskyttet natur ved Brændgårdvej, Herning.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Forvaltningen meddelte den 6. juli 2018 dispensation til to §3-beskyttet naturarealer. Dispensationen blev meddelt på vilkår om, at der skulle udlægges erstatningsnatur som minimum i størrelsesforholdet 1:2.

 

Kommunens afgørelse om dispensation blev af Botanisk Forening påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet ændrede den 31. januar 2019 Kommunens dispensation til et afslag. Klagenævnet udtaler, at Kommunens interesse i at etablere et boligområde alene er et udtryk for en økonomisk interesse, som lovens forarbejder og fast praksis ikke i sig selv kan begrunde en dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §3. Dette uanset størrelse og kvalitet af erstatningsnaturen.

 

Klagenævnet lægger navnlig vægt på, at der ikke foreligger særlige omstændigheder i sagen, der kan begrunde en dispensation fra §3 i Naturbeskyttelsesloven. Der er endvidere lagt vægt på præcedens.

 

Sagen sendes til orientering i Byplanudvalget. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering. 
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

  • Afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet