Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 11. marts 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

44. Godkendelse af nyt regulativ for færdsel på Knudmosesøerne

Sagsnr.: 09.00.00-P19-100-04 Sagsbehandler: Cecilie Helene Rosenberg  

Godkendelse af nyt regulativ for færdsel på Knudmosesøerne

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jesper Thomsen, Monica K. Hansen, Dan Overgaard, Helle Rasmussen

Sagsresume

Herning Jetski Klub sejler i dag på Holtbjerg Sø, som er en bynær badesø, og som ønskes fredeliggjort til fordel for fx. badende. Herning Jetski Klub ønsker at flytte deres sejlads til Knudmosesøerne.

 

Prøveperiode med sejlads på Knudmosesøerne blev behandlet i Teknik- og Miljøudvalgets møde den 13. august 2018, pkt. 140.

 

Prøveperioden viste, at der i dagtimerne mandag-fredag samt lørdag ikke forventes problemer med overholdelse af den vejledende støjgrænse i forhold til de nærmeste naboer ved samtidig drift af Herning Vandski og Wakeboard Klub og Herning Jetski Klub i Knudmosesøerne. Denne udvalgssag har til formål at muliggøre flytning af Herning Jetski Klubs aktiviteter fra Holtbjerg Sø til Knudmosesøerne.

 

Forvaltningen anbefaler, at Herning Jetski Klubs aktiviteter flyttes fra Holtbjerg Sø til Knudmosesøerne, og at forslaget til nyt reulativfor færdsel på Knudmosesøerne og driftsscenarie godkendes.

Sagsfremstilling

Knudmosesøerne kan anvendes til støjende fritidsaktiviteter. Herning Vandski og Wakebord Klub sejler allerede i dag på Knudmosesøerne (sø 1, se figur 2), og det er muligt, at de to klubber fremadrettet kan have samdriftsfordele i fx. fælles klubfaciliteter.

 

Regulativ for færdsel på Knudmosesøerne foreskriver i dag bl.a., at der kun må sejle en af Herning Kommune, godkendt klub. Dette ændres i Forslag til revideret regulativ for sejlads på Knudmosesøerne (bilag 1) til at sejlads er tilladt for "vandsportsforeninger godkendt af Herning Kommune".

Desuden ændres regler for badning og fiskeri i sø 1 og 2. 

 

 

Figur 1: Kort med Holtbjerg Sø og Knudmosesøerne

 

Figur 2:  Oplæg til sejlads i Knudmosesøerne.

Sø 1 Herning Vandski og Wakeboard Klub.

Sø 2 Herning Jetski Klub.

  

Der er boliger i umiddelbar nærhed af søen, og der er udarbejdet en støjrapport og efterfølgende støjmålinger i en prøveperiode (1.sep-30.okt 2018).

 

Reaktioner på prøveperioden

I løbet af prøveperioden indkom to naboklager fra to af de nærmeste naboer.

 

1.

Naboklage omhandlede den 10. oktober 2018, hvor Herning Jetski Klub sejlede med to vandscootere og tre jetski. Sejladsen gav ikke anledning til alarmer fra støjloggeren.

 

2.

Naboklage omhandlede den 27. oktober 2018, hvor der i følge begge klubber ikke har været sejlads på søerne. Den oplevede støj har ikke givet anledning til alarmer fra støjloggeren.

 

Støj i prøveperioden

Sejladsen har i prøveperioden ikke på noget tidspunkt givet anledning til alarmer. Den 21. september 2018 blev alarmen aktiveret af meget kraftigt blæsevejr, og der var ingen sejlads på søerne. Støjmålingen viste, at der ikke kan forventes problemer med overholdelse af den vejledende støjgrænse i forhold til de nærmeste naboer for så vidt angår sejlads i dagtimerne fra 8-18 mandag til fredag og lørdag fra 8-14. Dette gælder også ved samtidig brug af båd, kabelbaner og jetski/vandscootere. Der kan være et potentielt problem ved sejlads med jetski/vandscooter onsdag kl. 18-20 og lørdag kl. 14-18, da beregninger ud fra støjmålingen viser, at støjen kan nærme sig den vejledende støjgrænse, som i disse tidsrum er skærpet.  

 

Naturhensyn

Forvaltningen vurderer, at sejlads med jetski/vandscootere i Knudmosesøernes sø 2 ikke ændrer søens tilstand. Det vurderes, at sejlads i vinterhalvåret i sø 2 vil være af minimal betydning for fuglelivet, da vandfugle vil søge til andre nærliggende fredeligholdte søer. 

 

Driftscenarie 

På baggrund af prøvesejladsen opstillede forvaltningen mulige driftsscenarier og præsenterede disse for klubberne på et møde 1. februar 2019. Der blev fra forvaltningens side fremlagt et forslag om at holde to halve dage fri for sejlads fx søndag formiddag og tirsdag eftermiddag/aften. Forvaltningen blev gjort opmærksom på, at det vil have stor økonomisk betydning for Herning Vandski og Wakeboard Klub, da de så i flere tilfælde bliver nødt til at sige nej til eksterne sejlere, langvejs fra, som lejer sig ind ad hoc.

 

Begge klubber har ytret ønske om at have stor fleksibilitet i, hvornår de må sejle, så de afhængig af arbejdstider, vejrlig og andet kan tilrettelægge deres reelle brug af søerne. Herning Vandski og Wakeboard Klub har i 2018 benyttet deres båd i ca. 60 timer og kabelbanerne i 458 timer ud af 2982 mulige timer. Sæson 2018 var en god sæson for sejlads med vandski og wakeboard på grund af det solrige og vindstille vejr.

 

De to klubber adskiller sig fra hinanden ved, at Herning Jetski Klubs aktiviteter ikke er vejrafhængige, de kan således sejle hele året og i al slags vejr. Herning Vandski og Wakeboard Klub sejler ikke, hvis det blæser, og er ikke interesseret i at sejle i vintersæsonen.

 

Her under ses klubbernes aktuelle drifttider

Herning Jetski Klub sejler på Holtbjerg Sø i perioden 1. april-15. oktober

Drifttider: Mandag kl. 15-20, onsdag kl. 15-20 og lørdag kl. 10-17.

 

Herning Vandski og Wakeboard Klub sejler i Knudmosesøerne sø 1 i perioden 1. april-15. oktober

1. april-15. maj: Hverdage kl. 12-20, weekend kl. 10-20.

16. maj-15. juni og 16. august-15. oktober: Alle dage kl. 9-21

16. juni-15. august: Hverdage kl. 8-21, weekend kl. 9-21.

 

Scenarie udarbejdet i samarbejde med de to klubber: Driftsperioden vil for Herning Vandski og Wakeboard Klub være fra 1. april til og med 31. oktober og for Herning Jetski Klub hele året.

 

Her under ses forslaget til de fremtidige drifttider.

 

 

Stævner

Begge klubber har mulighed for årligt at afholde op til to stævner, som ligger ud over brugsaftalens vilkår. Der skal søges særskilt tilladelse til stævner. Ansøgning skal foreligge mindst 8 uger før afholdelsen af stævnet. Der vil i forbindelse med stævner blive stillet krav om naboorientering.

 

Brugsaftaler

Forvaltningen indgår brugsaftaler med begge klubber for sæsonen 2019. Sæsonen for Herning Jetski Klub løber frem til 31. marts 2020. Undervejs evalueres forløbet, og der tages politisk stilling til en eventuel forlængelse af brugsaftalerne. I brugsaftalen med Herning Jetski Klub stiller forvaltningen krav, om at der føres løbende kontrol af støj via et logningssystem.

  

Sagen sendes til orientering i Kultur- og Fritidsudvalget. 

Økonomi

Udgiften til støjlogning påhviler Herning Jetski Klub.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sejlads med jetski flyttes fra Holtbjerg Sø til Knudmosesø nr. 2

 

at revideret regulativ for sejlads på Knudmosesøerne godkendes

 

at driftsscenarie for sejlads på Knudmosesøerne godkendes. 
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Forslag til revideret regulativ for sejlads på Knudmosesøerne