Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 11. marts 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

48. Godkendelse af revideret betalingsvedtægt for Herning Vand A/S

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1-19 Sagsbehandler: Monica Klitgaard Hansen  

Godkendelse af revideret betalingsvedtægt for Herning Vand A/S

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tove Jakobsen

Sagsresume

Herning Vand A/S ønsker at revidere selskabets betalingsvedtægt for spildevand og har derfor i februar 2019 bedt Herning Kommune godkende den reviderede betalingsvedtægt.

Forvaltningen anbefaler, at Herning Vands forslag til revideret betalingsvedtægt godkendes.

Sagsfremstilling

Herning Vand A/S ønsker at revidere betalingsvedtægten for spildevand på følgende områder:

  • Afsnit 3.1. Afsnittet ønskes ændret for at præcisere, at det er ejeren af en ejendom, der skal betale kloaktilslutningsbidrag.
  • Afsnit 3.2. Afsnittet ønsket tilføjet for at tydeliggøre, at ved ejer/lejer forhold er det ejeren, der hæfter for betaling af vandafledningsbidraget, hvis lejer ikke betaler.
  • Afsnit 3.2.6. På baggrund af flere henvendelser om tilledning af andet vand end spildevand, ønsker Herning Vand, at anvende betalingslovens mulighed for nedsættelse eller fritagelse for vandafledningsbidrag for tilledning af visse typer af vand.

Ændring i tekstindhold i de 3 afsnit fremgår af forslag til betalingsvedtægt i vedhæftede bilag 1.

 

Af betalingsloven fremgår det, at Herning Kommune skal legalitetsgodkende Herning Vand A/S´ betalingsvedtægt, når denne revideres. Hjemmel for godkendelsen er Lovbekendtgørelse nr. 633 af 07/06/2010 om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. (betalingsloven), § 3, stk. 2.:

 

De nærmere regler om betalingsordningen fastsættes i en vedtægt, der udarbejdes af spildevandsforsyningsselskabet og godkendes af kommunalbestyrelsen i den eller de kommuner, hvorfra spildevandsforsyningsselskabet modtager spildevand. Betalingsvedtægten skal være tilgængelig på spildevandsforsyningsselskabets hjemmeside.

Herning Vand A/S har i februar 2019 indsendt forslag til betalingsvedtægt til Herning Kommune. Forslaget er vedhæftet som bilag 1. Betalingsvedtægten er en revision af den gældende vedtægt, godkendt af Byrådet den 29. maj 2017, pkt. 101.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forslag til revideret betalingsvedtægt, udkast af februar 2019, legalitetsgodkendes.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Bilag 1 Herning Vands forslag til betalingsvedtægt for spildevand 21-02-2019 med ændringer markeret