Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 11. marts 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

56. Overførsel af uforbrugte budgetmidler fra 2018 til 2019

Sagsnr.: 00.30.00-P19-1-19 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Overførsel af uforbrugte budgetmidler fra 2018 til 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen

Sagsresume

I forbindelse med afslutning af årsregnskab 2018 udarbejdes oversigt over budgetoverførsler fra 2018 til 2019 for drift og anlæg.

 

Forvaltningen anbefaler, at overførslerne for drift og anlæg på Teknik og Miljø området godkendes.

Sagsfremstilling

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2018 er der følgende forslag til overførsel af restbudgetbeløb fra 2018 til 2019 for Teknik og Miljø området.

 

DRIFT

Driftsområdet udviser samlet set en afvigelse på -3,733 mio. kr. Ekskl. det takstfinansierede område 07 Renovation udgør afvigelsen -9,176 mio. kr. Vintertjenesten, som er udenfor rammestyring, udgør et merforbrug på 1,066 mio. kr. Afvigelsen er herefter et samlet merforbrug på 8,110 mio. kr. Under serviceområde 03 Kommunale ejendomme tilgår 0,368 mio. kr. kassen, hvorefter den samlede overførsel til 2019 udgør 8,478 mio. kr. Overførslerne fordeler sig således:

 

Serviceområde 01 Byggemodning

Driftsområdet udviser et merforbrug på 1,230 mio. kr., som primært skyldes merudgifter vedr. ejendomsskatter.

Merforbruget søges overført til 2019, hvor man forventer at få en del af ejendomsskatterne retur.

 

Serviceområde 03 Kommunale ejendomme

Driftsområdet udviser et nettomindreforbrug på 1,077 mio. kr. Heraf ønskes 0,709 mio. kr. overført til 2019 i henhold til nedenstående tabel:

 

 

 

 

 

 

Beløb til overførsel

 

Område

Formål for overførsel

0,382 mio. kr.

Fælles formål

0,250 mio. kr. til kvadratmeteroptimering i Børn og Unge, udbygning af It-understøttelsen af bygningsdatabasen DBD samt større renoveringer af det offentlige toilet på Markedspladsen.

1,068 mio. kr.

Beboelse

Udskiftning af taget på ejendommen Smedegade 13.

0 mio. kr.

Andre faste ejendomme

Mindreforbruget på 0,368 tilgår kassen. Vedrører Nørholmvej 3, som er under nedrivning,

-0,087 mio. kr.

Stadion og Idrætsanlæg

Merforbrug vedr. tekniske installationer i Herning Svømmehal.

-1,102 mio. kr.

Undervisning og Kultur

Folkeskoler m.m. samt Andre kulturelle opgaver

0,049 mio. kr.

Undervisning og Kultur

Takstfinansieret område: Døgninstitutioner for børn og unge.

-0,534 mio. kr.

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

Tværgående institutioner, Daginstitutioner, Forebyggende foranstaltninger for børn og unge, Pleje og omsorg mv. af primært ældre samt Sundhed og ældre.

0,933 mio. kr.

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

Takstfinansieret område: Døgninstitution for børn og unge, Handicap og Psykiatri, Rehabiliteringscentret, Personlig støtte og pasning af personer med handicap, Rådgivning og rådgivningsinstitutioner, Botilbud til længerevarende ophold, Botilbudslignende tilbud, Botilbud til midlertidigt ophold, Beskyttet beskæftigelse samt Aktivitets- og samværstilbud.

 

Serviceområde 04 Grønne områder

Driftsområdet udviser et mindreforbrug på 1,464 mio. kr., som kan henføres til en genbevilling fra 2017 til 2018. I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31/8-18 blev serviceområdet pålagt at tilbageholde de overførte midler fra 2017, hvis de kommunale serviceudgifter for kommunen under ét overskred de økonomiske rammer. Mindreforbruget søges overført til 2019 til: Udarbejdelse af Landskabsanalyse (0,5 mio. kr), Gennemgang/kortlægning af §3 arealer, Tilsyn af vandløbsvedligehold, Udvikling af platform til IT baseret løsning ifm. regulativ, Vandløbsvedligehold samt Regulativ revisioner.

 

Serviceområde 05 Miljøforanstaltninger

Driftsområdet udviser et merforbrug på 1,229 mio. kr. under skadedyrsbekæmpelse. Merforbruget søges overført til 2019. Merforbruget afvikles over en 6 årig periode ved en takstforhøjelse til 75 kr. i henhold til sag behandlet i Byrådet den 9. oktober 2018, pkt. 225.

 

Serviceområde 07 Renovation

Driftsområdet udviser et mindreforbrug på 5,443 mio. kr., som hovedsageligt skyldes mindre investeringer i maskiner og i forsøgsordninger. Beløbet tilskrives mellemregningskontoen mellem Renovation og Herning Kommune.

 

Serviceområde 08 Drift

Driftsområdet udviser en merindtægt på 0,165 mio. kr., som skyldes en stigning i arbejde for øvrige kunder. Merindtægten søges overført til 2019 til indkøb af brintbil.

 

09 Trafik

Driftsområdet udviser et netto merforbrug på 9,422 mio. kr., som primært skyldes større udgifter til trafikplanlægning samt et akkumuleret underskud under vejafvandingsbidrag.

Merforbruget på 1,066 mio. kr. under vintertjenesten overføres ikke. Beløbet reguleres via kassen. Det resterende merforbrug på 8,357 mio. kr. overføres til 2019 i henhold til nedenstående tabel: 

 

Beløb til overførsel

Område

Formål for overførsel

-0,390 mio. kr.

Fælles formål

Af merforbruget på 0,852 kr. er 0,462 mio. kr. dækket af et mindreforbrug under funktion 022812 Belægninger mv.

-0,140 mio. kr.

Arbejder for fremmed regning

Udgifter og indtægter til asfaltretableringer i.f.m. ledningsopgravninger i vejarealer, Kontoen vil balancere over en årrække

0,025 mio. kr.

Driftsbygninger og -pladser

Afregning af ejendomsskat for 2. halvår 2018 vedr. Dalgas Plads 5

-11,010 mio. kr.

Vejvedligeholdelse mv.

Af merforbruget på 12,251 mio. kr. er 1,241 mio. kr. dækket af et mindreforbrug under funktion 022812 Belægninger mv. Det resterende merforbrug på 11,010 mio. kr. søges overført til 2019 til følgende formål:

-2,609 mio. kr. overføres til 2019 til vejbelysning. Vedrører et akkumuleret underskud fra 2016 til 2018.

-8,401 mio. kr. overføres til 2019 til vejafvandingsbidrag. Saldoen under vejafvandingsbidrag udviser et akkumuleret underskud fra 2016-2018 på 9,411 mio. kr., som hermed bliver reduceret med 1 mio. kr.

1,703 mio. kr.

Belægninger mv.

Delvis dækning af et merforbrug under funktion 022201 Fælles formål og funktion 022811 Vejvedligeholdelse mv.

 3,159 mio. kr.

Busdrift

0,986 mio. kr. overføres til 2019 til endelig afregning af buskørsel for 2017.

1,0 mio. kr. overføres til 2020 til endelig afregning af buskørsel for 2018.

1,173 mio. kr. overføres til 2019 til etablering af nyt bybusnet fra juli 2019.

 

 

 

ANLÆG

Anlægsområdet udviser samlet set en afvigelse på 60,714 mio. kr. Heraf søges 50,722 mio. kr. overført til 2019 og 9,782 mio. kr. til 2020. 0,210 mio. kr. vedrører afsluttede projekter og tilgår kassen.

 

Serviceområde 01 Byggemodning

Området udviser en afvigelse på 34,642 mio. kr., som søges overført til det videre arbejde i 2019.

 

Serviceområde 03 Kommunale ejendomme

Området udviser en afvigelse på 3,309 mio. kr. Heraf søges 3,258 mio. kr. overført til 2019. Det resterende beløb på 0,051 mio. kr. vedr. afsluttede projekter og overføres derfor ikke.

 

Serviceområde 04 Grønne områder

Området udviser en afvigelse på 0,062 mio. kr. Der søges overført 0,071 mio. kr. til 2019. Differencen på 0,009 mio. kr. vedrører afsluttede projekter.

 

Serviceområde 06 Klimatilpasning

Området udviser en mindreindtægt på 3,509 mio. kr. Beløbet overføres til 2019. Beløbet finansieres af Herning Vand A/S ved et lån løbende over 10 år.

 

07 Renovation

Området udviser et mindreforbrug på 18,363 mio. kr. 8,581 mio. kr. overføres til 2019. 9,782 mio. kr. overføres til 2020 til udskiftning af affaldsbeholdere.

 

09 Trafik

Området udviser en afvigelse på 7,847 mio. kr.  7,679 mio. kr. søges overført til 2019. Det resterende beløb på 0,168 mio. kr. vedr. afsluttede projekter og overføres derfor ikke. 

 

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at overførslerne for drift og anlæg på Teknik og Miljø området godkendes jævnfør bilag

 

at der overføres 1,0 mio. kr. til 2020 under serviceområde 09 Trafik, drift, funktion 023231 Busdrift

 

at der overføres 9,782 mio. kr. til 2020 under serviceområde 07 Renovation, anlæg, sted nr. 161099 Udskiftning af affaldsbeholdere. 
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Overførselssag Teknik og Miljø, Drift
  • Overførselssag Teknik og Miljø, Anlæg