Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 11. marts 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

55. Drøftelse af finansiering af vejafvandingsbidrag

Sagsnr.: 00.30.14-Ø00-4-18 Sagsbehandler: Vivi Kjær  

Drøftelse af finansiering af vejafvandingsbidrag

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

                                                                           

                     

 

Øvrige sagsbehandlere: Jacob Philipsen

Sagsresume

Forvaltningen fremlægger status på udfordringer i forhold til budget 2019 og frem vedrørende stigende udgifter til vejafvandingsbidrag under serviceområde 09 Trafik.

 

Sagen har tidligere været forelagt for Teknik- og Miljøudvalget henholdsvis den 19. juni 2017, pkt. 113 og den 6. november 2017, pkt. 213 med henblik på at finde en permanent løsning på udfordringerne med vejafvandingsbidraget.

 

Udvalget besluttede, at vejafvandingsbidraget vedrørende kommunal byggemodning søges afholdt under serviceområde 01 Byggemodning. Det akkumulerede underskud på vejafvandingsbidraget blev besluttet afviklet over 11 år fra 2018 og frem med 1 mio. kr. om året ved besparelser indenfor den samlede ramme på serviceområde 09 Trafik.

 

Forvaltningen anbefaler, at udvalget påny drøfter løsningsmuligheder for de stigende udgifter til vejafvandingsbidrag under serviceområde 09. 

Sagsfremstilling

I takt med at Herning Vand A/S fastholder deres nuværende aktivitetsniveau til renovering af kloakker, og der samtidig er et højt aktivitetsniveau for kommunens byggemodninger, stiger kommunens vejafvandingsbidrag til Herning Vand A/S tilsvarende. Herning Vand A/S udarbejder løbende et skøn over det forventede vejafvandingsbidrag, som Herning Kommune skal betale.  

 

Budgettet for vejafvandingsbidraget blev i 2012 forhøjet med 2,450 mio. kr., således at budgettet i 2012 udgjorde 4,376 mio. kr. I 2013 blev der budgetteret med 4,414 mio. kr. og i 2014 blev der budgetteret med 4,452 mio. kr. Der blev overført midler (0,88 mio. kr.) fra 2013 til 2014, det samlede budget for 2014 udgjorde herefter 5,332 mio. kr. Dette budget er bibeholdt i de efterfølgende år.

Økonomi

 Nedenstående viser udviklingen i vejafvandingsbidraget i perioden 2015 - 2018.

 

  

Byggemodningen i 2018 er beregnet til 8% af 37,416 mio. = 2,993 mio. kr.

Den offentlige andel af byggemodning udgør 67 % i 2018 af 2,993 mio. kr. = 2,006 mio. kr.

 

Udgifterne til vejafvandingsbidraget ændrer sig i takt med at aktivitetsniveauet for byggemodningen falder og stiger.

 

Forventet udvikling af vejafvandingsbidrag 2019 - 2022

 

Forvaltningen har nedenfor udarbejdet et skema, der viser udviklingen i vejafvandingsbidraget de kommende år med de nuværende beslutninger. Der foreligger endnu ikke et skøn fra Herning Vand A/S for vejafvandingsbidraget for 2020 og frem. Derfor har forvaltningen taget udgangspunkt i et årligt investeringsniveau på 75 mio. kr. til Herning Vand A/S årlige renoveringsudgifter og 40 mio. kr. til kloakarbejder i forbindelse med byggemodningsaktiviteter.

 

I nedenstående opgørelse er indregnet 1 mio. kr. om året ved besparelse indenfor den samlede ramme på serviceområde 09 Trafik. Derudover forudsættes det at den offentlige andel af byggemodningen finansieres under serviceområde 01 Byggemodning, fra 2019 og frem.

 

 

Løsningsforslag

Som en del af arbejdet med at løse den skitserede budgetudfordring, foreslåes udgifter til vejafvandingsbidraget, der kan henføres til et konkret privat udstykningsområde, indregnet i grundprisberegningen.

 

Af øvrige tiltag vil forvaltningen i samarbejde med Herning Vand A/S undersøge, om den procentsats, der nu opkræves fra Herning Vand A/S, eventuelt kan nedsættes. På samme måde vil beregningsgrundlaget, altså det forventede årlige investeringsniveau på 75 mio. kr. også blive gennemgået. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at udvalget drøfter løsningsmuligheder for de stigende udgifter til vejafvandingsbidraget.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Forvaltningen arbejder videre med de foreslåede løsningsforslag.

 

Sagen forelægges udvalget igen på et kommende udvalgsmøde.