Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 11. marts 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

51. Anmodning om ekspropriation til fordel for Herning Vand A/S. Overpumpningsanlæg fra Haderup over Aulum og Sunds

Sagsnr.: 06.01.00-G14-1-19 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Anmodning om ekspropriation til fordel for Herning Vand A/S. Overpumpningsanlæg fra Haderup over Aulum og Sunds

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø          

Sagsresume

Herning Vand A/S har anmodet Herning Kommune om at ekspropriere rettigheder til anlæggelse af nye spildevandsledninger mellem Sørvad og Aulum, og Haderup og Aulum over Feldborg.

 

Ledninger skal etableres i forbindelse med nedlæggelse af renseanlæggene i Haderup, Feldborg og Sørvad.

 

Det anbefales, at forvaltningen bemyndiges til at igangsætte ekspropriation og afholde åstedsforretning. 

Sagsfremstilling

Renseanlæggene i Sørvad, Feldborg og Haderup er ikke længere teknisk tidssvarende og driftsmæssig rentable. Der arbejdes derfor på, at de 3 nævnte rensningsanlæg skal nedlægges og spildevandet skal pumpes til Aulum Renseanlæg.

 

Med vedtagelsen af tillæg nr. 20 til Herning Kommunes spildevandsplan optages de nye ledningstraceer (Sørvad - Aulum og Haderup - Aulum via Feldborg) i Herning Kommunes spildevandsplan. Herved kan der bl.a. eksproprieres ret til etablering af ledninger med tilhørende brønde og areal til etablering af pumpestationer.

 

Placering af ledningstraceer kan ses i vedhæftede kortbilag. Vedhæftet som bilag er tillige lister over de berørte matrikler.

 

Projektet omfatter ca. 75 ejendomme.

 

5 af ejendommene tilhører Herning Vand A/S og søsterselskabet Herning Rens A/S. Disse ejendomme indgår ikke i ekspropriationen.

 

Ledningen går gennem Feldborg plantage, hvor 2 ejendomme med fredskov tilhører Naturstyrelsen. Der er på forhånd indgået aftale med Naturstyrelsen om anlæg af ledningen på disse 2 ejendomme, og der er tinglyst servitut om ledningsanlægget.

 

Anlægget går over 4 ejendomme, der ejes af Herning Kommune:

 

Kommunens ejendomme kan ikke omfattes af ekspropriationen.

 

Herning Vand ønsker at indgå aftale med kommunen om ret til at etablere anlægget over kommunens 4 ejendomme og få tinglyst servitut til sikring af anlæggene på vilkår "bedre end gæst", mod at betale erstatning efter taksterne i landsaftalen. Der fremsendes særskilt sag om dette til Økonomi- og Erhvervsudvalget ved en senere lejlighed.

 

Anlægget går også over 2 ejendomme, som ifølge Tingbogen tilhører Vejdirektoratet, og et areal, der er noteret som eksproprieret. Disse arealer er muligvis allerede solgt videre i forbindelse med jordfordeling.

Der er en dialog med Vejdirektoratet omkring ejerforholdene og retten til at anlægge ledningsanlægget over disse ejendomme. Det er endnu ikke afklaret, om disse arealer kommer til at indgå i ekspropriationen.

 

Ekspropriationen forventes derfor at berøre ca. 75 ejendomme.

 

For alle ejendomme søges der erhvervet ret til at etablere ledningsanlæg. For en del ejendomme skal der også etableres brønde, der søges placeret i udyrkede arealer eller i kanten af dyrkede arealer. Til sikring af anlægget og ledningsejerens ret til fremtidig drift og vedligeholdelse skal der tinglyses en servitut.

 

Fra 2 ejendomme søges der også erhvervet et mindre areal til etablering af pumpestation. Arealerne ligger i landzone.

 

På grund af sagens omfang og antallet af involverede ejendomme vil det i praksis være yderst vanskeligt at indgå de nødvendige aftaler som almindelige aftaler eller aftaler på ekspropriationslignende vilkår.

 

Ved at gennemføre rettighedserhvervelserne ved ekspropriation opnås bl.a. også følgende fordele:

 

-  

Sikkerhed for at projektet kan gennemføres uden forsinkelser, uanset om der kan indgås aftale med alle grundejere.

-

Tinglysning sker på baggrund af kommunens ekspropriationsbeslutning, så de nødvendige rettigheder sikres, uanset ejerforhold (blandt ejerne er der f.eks. 2 dødsboer), jordfordelinger og eventuelle ejerskifter.

-

Ved Haderup og ved Aulum er der eksproprieret jordfordeling i forbindelse med vejanlæg. Disse arealændringer er endnu ikke matrikulært berigtiget. Derfor vil det være umuligt at få tinglyst frivillige aftaler med de nuværende ejere, uden at skulle lave aftale om tinglysningen med de tidligere ejere, der stadig står som ejer i Tingbogen.

-

Rettighederne sikres forud for pant i ejendommene.

-

Ejerne får sikkerhed for, at erstatningerne skattemæssigt umiddelbart behandles som en ekspropriationserstatning. For erstatninger på ”ekspropriationslignende vilkår” kræver SKAT ofte yderligere dokumentation.

 

I landområderne ønsker Herning Vand A/S, at der tilbydes erstatninger på baggrund af satserne i ”Landsaftalen for vand- og spildevandsanlæg i landbrugsjord”, der er indgået mellem Landbrug & Fødevarer, Dansk Vand- og Spildevandsforening og Danske Vandværker.

Landsaftalen indeholder satser for etablering af ledningsanlæg og brønde, strukturskade og afgrødetab m.v.

 

Nogle få af de berørte ejendomme ligger i byområde. For disse og nogle bynære arealer kan det være relevant at fastsætte en individuel erstatning.

 

For de 2 arealerhvervelser ønsker Herning Vand A/S at tilbyde erstatning efter Herning Kommunes normale praksis.

 

Forvaltningen anbefaler, at de nødvendige rettigheder sikres ved ekspropriation, idet der ved eller efter åstedsforretningen søges indgået forlig med samtlige ejere om erstatningen.

 

Åstedsforretningen forventes gennemført ved, at samtlige ejere indvarsles til et fælles møde en aften et centralt beliggende sted (f.eks. Hodsager eller Aulum).

 

Før åstedsforretningen vil der blive afsat træpæle til markering af ledningernes forventede placering. Den forventede placering af alle brønde og afgrænsningen af de ønskede arealerhvervelser vil også blive markeret forud for åstedsforretningen.

 

Ud over de formelle ting i forbindelse med en ekspropriation, vil der på det fælles møde blive orienteret om projektet, herunder bl.a. tidsplan, anlægsmetode og håndtering af krydsende dræn.

 

Der vil også blive orienteret om principperne og satserne i landsaftalen og de erstatningstilbud, der søges indgået forlig om, samt om anlægsarbejdets betydning for udbetaling af arealstøtte på de berørte landbrugsarealer.

 

På baggrund af kortmateriale og afsætningen før åstedsforretningen, kan der være mulighed for at drøfte eventuelle bemærkninger og ændringer.

 

En af de første dage efter fællesmødet forventes besigtigelse i marken. Besigtigelsen forventes gennemført på én dag ud fra en række stop ved udvalgte steder langs strækningen. Er der behov for yderligere besigtigelse indlægges det i besigtigelsesplanen. 

 

Datoen for åstedsforretningen/fællesmødet er endnu ikke fastsat, da den afventer den politisk beslutning om at indlede ekspropriation. 

Økonomi

Udgifterne til forretningens gennemførelse betales af Herning Vand.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forvaltningen bemyndiges til at igangsætte ekspropriationsprocedure og afholde åstedsforretning vedrørende arealerne beskrevet på kortbilaget og i sagen

 

at Herning Vand A/S tilpligtes at afholde eventuelle udgifter forbundet med ekspropriationen inkl. erstatning, udgifter til landinspektør, taksation mv.

 

at Teknik- og Miljøudvalget udpeger en politiker, som kan deltage i åstedsforretningen afholdt som fællesmøde og de individuelle forhandlinger og besigtigelse.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Karlo Brondbjerg deltager i åstedsforretningen.

Bilag

  • Ejendomsliste - Sørvad - Avlum
  • Ejendomsliste - Hodsager - Avlum
  • Ejendomsliste - Feldborg - Hodsager
  • Ejendomsliste - Haderup - Feldborg
  • Punkt_197_Bilag_2_Tillaeg_20_bilag_1_Oversigtskort.pdf