Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 11. marts 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

49. Godkendelse af administrationspraksis for revurdering af husdyrbrug, der ligger tæt på kategori 1 og 2 natur

Sagsnr.: 09.17.60-K08-6-19 Sagsbehandler: Pernille Kjeldsen  

Godkendelse af administrationspraksis for revurdering af husdyrbrug, der ligger tæt på kategori 1 og 2 natur

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Monica Klitgaard Hansen og Louise Lindegaard Weinreich

Sagsresume

I forbindelse med revurderinger af miljøgodkendelser til husdyrbrug skal kommunen stille krav til totaldepositionen for ammoniak i nærliggende naturområder. Dette kan medføre betydelige konsekvenser for de enkelte husdyrbrugs fremtidige produktionsmuligheder. 

 

Forvaltningen har derfor udarbejdet en administrationspraksis, der skal sikre ensartet sagsbehandling.

 

Forvaltningen indstiller, at denne administrationspraksis vedtages.

Sagsfremstilling

I henhold til husdyrbrugloven skal en miljøgodkendelse af et IE-husdyrbrug, se bilag, tages op til revurdering, når der er forløbet 8 år fra miljøgodkendelsen er meddelt. Herefter skal kommunen tage miljøgodkendelsen op til revurdering igen hvert 10. år. Derudover skal miljøgodkendelser til andre husdyrbrug end IE-husdyrbrug også revurderes, hvis husdyrbruget overskrider grænsen for totaldeposition til kategori 1 og 2-natur, se bilag.

  

Ved en revurdering bliver husdyrbrugets miljøgodkendelse derfor gennemgået, for at se om husdyrbruget lever op til:

  • brugen af den nuværende bedst tilgængelige teknik (BAT)
  • husdyrbruglovens krav om totaldeposition af ammoniak fra staldanlægget til nærmeste kategori 1 og 2-natur.

 

I Herning Kommune er der knap 50 IE-husdyrbrug, hvoraf vi på nuværende tidspunkt har kendskab til cirka fem, som ikke kan overholde krav til totaldeposition til nærmeste kategori 1 og 2-natur. Derudover har forvaltningen på nuværende tidspunkt kendskab til et "ikke IE-husdyrbrug", som ikke kan overholde krav til totaldepositionen til nærmeste kategori 1 og 2-natur. 

 

Hvordan kravene i husdyrbrugloven har ændret sig

Historisk set har de husdyrbrug, der har miljøgodkendelser meddelt før 10. april 2011, ikke haft krav til totaldeposition fra staldanlægget til nærmeste kategori 1 og 2-natur. Dengang skulle der i stedet overholdes nogle afstandskrav fra staldanlægget til bufferzoner omkring naturområderne. Disse krav blev ændret ved Bekendtgørelse nr. 291 om ændring af bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug fra den 6. april 2011. Derfor vil nogle af Herning Kommunes husdyrbrug, i forbindelse med en revurdering ikke kunne overholde de nuværende totaldepositionskrav til kategori 1 og 2-natur.

 

Krav til totaldeposition til kategori 1 og 2-natur gælder både, når der søges om ny miljøgodkendelse og ved revurdering af eksisterende miljøgodkendelse. Det er ikke muligt jævnfør husdyrbrugloven at dispensere fra kravet. Husdyrbruget skal som udgangspunkt overholde kravet på revurderingstidspunktet eller godkendelsestidspunktet. Intentionerne med lovkravet er, at der tæt på kategori 1 og 2–natur ikke skal ligge husdyrbrug, som ikke kan overholde totaldepositionskravene.

 

Husdyrbrugets muligheder for at mindske totaldepositionen vil være brug af BAT. Hvis dette ikke er nok, må husdyrbruget tage en stald ud af drift og/eller gå ned i produktion. Ved revurderinger kan der ikke vurderes på økonomisk proportionalitet.

 

Såfremt kommunalbestyrelsen ikke finder grundlag for at påbyde totaldepositionskravet opfyldt på tidspunktet for revurderingen, skal kommunalbestyrelsen fastsætte en frist for kravets overholdelse under hensyn til den forventede restlevetid for husdyrbrugets staldanlæg. Det betyder, at hvis husdyrbruget ikke kan overholde totaldepositionskravet alene ved indførelse af BAT, og naturen vurderes at kunne tåle en længere belastning, kan fristen for overholdelse fastsættes svarende til staldanlæggets levetid, dog maximalt 30 år efter etableringen af staldanlægget.

 

Ved ansøgning om en ny miljøgodkendelse, hvor totaldepositionskravene ikke overholdes, er det muligt at stille vilkår om nedbringelse af totaldepositionen med 50 % ved meddelelse af miljøgodkendelse og fuld overholdelse af kravet ved første revurdering af miljøgodkendelsen 8 år senere.

 

Herning Kommunes håndtering af revurderingsager, hvor husdyrbruget ikke kan overholde kravene til kategori 1 og 2 natur

 

Forvaltningen foreslår følgende retningslinjer for sagsbehandlingen ved disse revurderinger:

  • Der skal laves en ny vurdering af den påvirkede kategori 1 og 2-natur, både med hensyn til status som kategori 1 og 2-natur samt afgrænsning og tilstand. I vurderingen indgår blandt andet, om naturen har en god eller dårlig bevaringsstatus og naturområdets sårbarhed.
  • På baggrund af naturvurderingen vil kommunen stille vilkår om, at husdyrbruget skal overholde totaldepositionskravet. Tidsfristen for overholdelse fastsættes som udgangspunkt til mellem 0 og 10 år på baggrund af naturens tilstand og mulighederne for anvendelse af BAT. Derudover kan der suppleres med vilkår om gradvis nedbringelse frem til udløb af fristen. Efter 10 år skal der foretages en ny revurdering af miljøgodkendelsen.
  • Husdyrbruget vil have mulighed for en forlængelse af fristen afhængig af staldanlæggets levetid. Dette kræver, at husdyrbruget får en uvildig og faglig kompetent vurdering af staldanlæggets restlevetid. I forarbejderne/betænkningen til husdyrbrugloven er oplyst, at et staldanlæg typisk har en levetid på 15-20 år, men kan have en levetid på op til 25-30 år. Dvs. at der maximalt kan gives en frist for overholdelse af totaldepositionskravet på 22 år, når første revurdering af godkendelsen gennemføres 8 år efter etableringen af staldanlægget.

 

Dette forslag til retningslinjer underbygges af en afgørelse i Natur- og Miljøklagenævnet fra 2015, hvor fristen i den konkrete sag blev fastsat til 22 år på baggrund af en uvildig vurdering af staldanlæggets restlevetid.  

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forslag til administrationspraksis vedtages.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen udsat.

Bilag

  • Bilag til Vedtagelse af administrationspraksis for revurdering af husdyrbrug