Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 11. marts 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

47. Orientering om afgørelser fra klagenævn vedrørende Skjernvej 208, Holstebro

Sagsnr.: 01.05.00-P00-76-15 Sagsbehandler: Rune Elnegaard Sørensen  

Orientering om afgørelser fra klagenævn vedrørende Skjernvej 208, Holstebro

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Dan Overgaard

 

Sagsresume

Miljø- og Fødevareklagenævnet har stadfæstet kommunens afgørelse om afslag på lovliggørende dispensation fra beskyttelseslinjen om fortidsminder til bebyggelse på ejendommen Skjernvej 208, 7500 Holstebro. Kommunens påbud efter naturbeskyttelsesloven, om fjernelse af bygningerne gælder fortsat.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Forvaltningen blev i 2015 opmærksom på, at der på en ejendom nær Vind var blevet opført et nyt fritidshus på ca. 100 m2 samt en række småbygninger, uden tilladelse. Forvaltningen blev opmærksom på de ulovlige forhold, da ejerne søgte om landzonetilladelse til opstilling af en husstandsvindmølle i forbindelse med bygningerne.

 

Ejendommen er noteret som et ubebygget landbrugslod, som overvejende er bevokset med hede og skov, hvorpå der ifølge BBR kun er registreret en mindre bygning på 32 m2 til fritidsformål fra 1942. Ejendommen ligger i landzone i en mindre bevoksning omgivet af et større hedeareal samt plantage. Alle bygninger, samt noget oplag, er desuden placeret inden for naturbeskyttelseslovens beskyttelseslinje omkring en række gravhøje. Området er i kommuneplanen udpeget som del af den Grønne struktur.

 

Efter henvendelse fra forvaltningen søgte ejerne via deres advokat om lovliggørende tilladelse til at bibeholde de opførte bygninger. Forvaltningen vurderede, at den opførte bebyggelse og oplag var i uoverensstemmelse med de hensyn, der skal varetages med beskyttelseslinjen om fortidsminderne og med landzonebestemmelserne. Forvaltningen meddelte derfor den 11. januar 2017 afslag og påbud om fjernelse af det ulovligt opførte inden 1. august 2017. Samtidig blev der dog gjort opmærksom på, at ejerne kunne forvente tilladelse til en mindre bygning, svarende til størrelsen på den oprindelige, hvis der blev søgt herom.

 

Ejerne påklagede afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet. Naturklagenævnet blev efterfølgende opdelt i to klagenævn. Miljø- og Fødevareklagenævnet stadfæstede den 2. november 2018 kommunens afgørelse for så vidt angår afslag på dispensation fra naturbeskyttelseslovens beskyttelseslinje omkring gravhøje. Planklagenævnet afviste efterfølgende at behandle spørgsmålet omkring landzonetilladelse på grund af uaktualitet, idet bygningerne ikke retligt kan lovliggøres ift. naturbeskyttelsesloven.   

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

  • Afgørelse PKN
  • Afgørelse MFKN
  • Afgørelse HK