Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 11. marts 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

38. Vejstøj fra Chr. Ydes Vej ved Lindegårdsvej i Herning

Sagsnr.: 05.00.00-G00-2-17 Sagsbehandler: Keld Bruun Hansen  

Vejstøj fra Chr. Ydes Vej ved Lindegårdsvej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Keld Bruun Hansen, Tommy Jonassen

Sagsresume

Beboerne i ejendommene Lindehaven på Lindegårdsvej i Herning anmoder Herning Kommune om at opsætte en støjmur langs Chr. Ydes Vej i Herning.

 

Forvaltningen anbefaler, at anmodningen ikke imødekommes, idet der gennemføres andre tiltag, som vil virke støjreducerende. 

Sagsfremstilling

Beboerne i Lindehaven på Lindegårdsvej, Herning har kontaktet Herning Kommune vedrørende problemer med trafikstøj. 37 beboere har skrevet under på ønske om en støjmur.

 

 

Beboerne fremhæver, at støjen er blevet generende efter Chr. Ydes Vejs forlængelse i 2004, og forholdene yderligere væsentligt forværret de seneste år pga. øget trafik, bl.a. som følge af øgede aktiviteter i MCH-området, forbindelse til motorvej og udbygning af boligområdet øst for Chr. Ydes Vej.

 

I perioden 2010 – 2018 er den gennemsnitlige trafikmængde pr. døgn jævnt stigende fra 6.213 til 7.864 køretøjer pr. døgn. I samme periode er gennemsnitshastigheden faldet fra 60,9 km/t til 55,7 km/t som følge af en ændret skiltet hastighed fra 60 km/t til 50 km/t. Etableringen af signalanlægget ved Grøndahlvej i 2017 kan også være medvirkende til, at hastigheden er faldet.

 

Trafikmængden på Chr. Ydes Vej svarer til trafikmængden på eksempelvis Viborgvej og Sjællandsgade i Herning.

 

Støjberegningen viser, at støjniveauet ved en hastighed på 50 km/t ved de nærmest liggende lejligheder i Lindehaven er på 62,9 dB, hvilket er over grænseværdien for støj ved boliger.

 

Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for støj i boligområder er 58,0 dB.

 

Der vil blive gennemført følgende tiltag, som har støjreducerende effekt:

 

  • Henvisningsskilte til MCH flyttes til Messevej, så de ikke længere leder trafikken ad Chr. Ydes Vej fra Dr. Boulevard.

 

  • Der vil komme ny støjreducerende asfaltbelægning på Chr. Ydes Vej i år. Typisk vil en støjreducerende asfaltbelægning dæmpe støjniveauet med ca. 2 dB.

 

Ved opførelse af en 2 meter høj støjmur, vil vejstøjen i følge beregninger kunne sænkes yderligere fra 62,9 dB til 55,2 dB for de nærmest liggende lejligheder. Støjmuren vil anslået koste ca. 400.000 kr.

Økonomi

Der er ikke afsat midler på det kommunale budget til etablering af støjmure på eksisterende veje.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anmodningen ikke imødekommes, idet der gennemføres andre tiltag, som vil virke støjreducerende. 
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Kommunen vil se positivt på at stille areal til rådighed for etablering og vedligehold af støjmur finansieret af grundejer.

 

Forvaltningen undersøger muligheden for skiltning med gennemkørsel forbudt for lastbiler på Chr. Ydes Vej. 

Bilag

  • Kommentar til støjberegning
  • Støjberegning
  • Anmod om støjmåling
  • Underskriftsindsamling for støjmur ved Chr Ydes Vej
  • Hastighedsmåling og Trafiktælling