Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 11. januar 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

6. Omprioritering serviceområde 1-9 Budget 2017 og frem

Sagsnr.: 00.30.10-P19-2-15 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Omprioritering serviceområde 1-9 Budget 2017 og frem

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen

Sagsresume

Forvaltningen fremlagde på møderne den 31. august 2015, pkt. 180, den 21. september 2015, pkt. 199, og den 30. november 2015, pkt. 221 i henhold til den af udvalget besluttede procesplan, en status på de permanente kortsigtede og langsigtede udfordringer i forhold til budget 2017 og frem, samt et tilbageblik på den økonomiske udvikling indenfor udvalgets område.

 

Udvalget drøftede udfordringer, løsningsmuligheder og omprioriteringer i forhold til budget 2017 og frem, og ønskede yderligere beregninger og analyser til den videre drøftelse af eventuelle rammejusteringer.

 

Forvaltningen anbefaler, at udvalget drøfter udfordringer på Teknik og Miljø området i forhold til budget 2017 og frem, og løsningsmuligheder samt eventuelle rammejusteringer for samme periode.

Sagsfremstilling

Udvalget ønsker en drøftelse af de kendte permanente kortsigtede og langsigtede udfordringer i forhold til budget 2017 og frem, herunder løsningsmuligheder samt eventuelle rammejusteringer indenfor udvalgets kompetenceområde. 

 

Kendte permanente udfordringer

 

Stigende ejendomsskatter

Forvaltningen oplever en konstant stigning i udgifterne til ejendomsskatter for både arealer og bygninger. Forvaltningen har i flere tilfælde vurderet, at stigningerne ikke stemmer overens med virkeligheden og der er på den baggrund indsendt 8 klagesager i 2015 over specifikke ejendomsvurderinger til SKAT. Herning Kommune har fået medhold i 5 ud af 8 sager vedrørende arealer, hvilket giver en budgetmæssig balance på serviceområde 01 Jordforsyningen.

Der er mulighed for at genoptage de resterende 3 klagersager i forbindelse med kommende ejendomsvurderinger fra SKAT.

 

Ubalance udlejningsejendomme

I 2015 forventes et merforbrug (eller mindreindtægter) for kommunens udlejningsejendomme samt andre faste ejendomme med ca. 1,7 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært ubalance mellem de realiserbare huslejeindtægter kontra de budgettere indtægter samt stigende ejendomsskatter. Huslejeindtægterne i budgettet er bl.a. i en årrække blevet prisfremskrevet uden det har været muligt at regulere på de realiserbare lejeindtægter. Alle bebolige kommunale lejemål er udlejet på nuværende tidspunkt og dermed er der ikke tale om tomgangslejemål. I budgetforliget for budget 2016 er der håndteret 0,35 mio. kr. og samtidig bliver indtægtsbudgetterne ikke prisfremskrevet fremadrettet. For budget 2017 og frem forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug (eller mindreindtægter) for kommunens udlejningsejendomme og andre faste ejendomme på ca. 1,2 mio. kr.

Der vil fortsat være fokus på salg af ikke rentable udlejningsejendomme, og samtidig vil forvaltningen lave en dybere analyse af udlejningsområdet i 2016. For 2015 og 2016 vil de forventede afvigelser blive dækket af tilbageholdte midler på diverse vedligeholdelseskonti. For 2017 og frem kan det også blive nødvendigt at dække de forventede afvigelser med diverse vedligeholdelseskonti.

Alternativt skal udfordringen på de 1,2 mio. kr. indgå i budgetforhandlingerne for budget 2017 og frem.

 

Stigende vejafvandingsbidrag

I takt med Herning Vand A/S øger deres aktivitetsniveau til renovering af kloakker mv., stiger kommunens vejafvandingsbidrag til Herning Vand A/S tilsvarende. Herning Vand A/S har lavet et skøn over det forventede vejafvandingsbidrag kommunen skal betale i perioden 2015 - 2018, hvilket i november 2015 er opgjort til 29,4 mio. kr. Der er afsat 22,0 mio. kr. i budgettet for den tilsvarende periode og dermed vil der med udgangen af 2018 være et merforbrug på 7,4 mio. kr.

Merforbruget på de 7,4 mio. kr. kan håndteres løbende i perioden 2019 - 2034. Det forudsætter dog at Herning Vand A/S fastholder deres aktivitetsniveau for 2018, således der fra budget 2019 og frem er et årligt mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr., som kan bruges til at afdrage på de 7,4 mio. kr.

Alternativt skal udfordringen på de 7,4 mio. kr. indgå i budgetforhandlingerne for budget 2017 og frem.

 

Asfalt samt koordinerede kloakprojekter

Der er på nuværende tidspunkt afsat ca. 25 mio. kr. årligt i budgettet til løbende renoverings- og vedligeholdelsesarbejde af kommunes veje. Såfremt kommunes asfaltveje skal opretholdes i en forsvarlig stand, bør der afsættes yderligere 5-6 mio. kr. årligt til området. Der er endvidere beregnet et samlet økonomiske efterslæb på kommunens asfaltveje på ca. 70,0 mio. kr.

Udvalget arbejder i øjeblikket på om der evt. kan tilføres yderligere budgetmidler til området og ellers tilpasses det årlige renoverings- og vedligeholdelsesarbejde til det afsatte budget. Det samme gør sig gældende for de koordinerede kloakprojekter.

 

Kollektiv Trafik, herunder Rejsekortet

Implementeringen af rejsekortet på landsplan er blevet dyre end forventet. For Herning Kommune betyder det en forventet merbetaling for perioden 2019 - 2028 på ca. 2,068 mio. kr.

Udfordringen kan enten håndteres via omprioriteringer/besparelser på det samlede budget til kollektiv trafik, f.eks. i forbindelse med det kommende udbud på bybusnettet. Alternativt skal udfordringen på de 2,068 mio. kr. indgå i budgetforhandlinger for budget 2017 og frem.

Derudover kommer der også en udfordring med håndteringen af bybusbetjeningen af det nye hospital fra januar 2019. Udvalget har tidligere besluttet et serviceniveau der giver en ekstra udfordring på ca. 2,2 mio. kr. fra budget 2019 og frem, hvilket også bør indgå i de kommende budgetforhandlinger.

 

Omprioriteringer indenfor udvalgets ramme

Forvaltningen har arbejdet videre med de spørgsmål, herunder de beregninger og analyser inden for udvalgets kompetenceområde, som skal danne baggrund for eventuelle rammejusteringer indenfor det eksisterende budget. Der arbejdes bl.a. på om asfaltområdet kan tilføres nye budgetmidler fra udvalgets øvrige områder.

 

Derudover skal udvalget også prioritere de 0,5 mio. kr., der blev afsat i forbindelse med budgetforliget for 2016 og frem.  

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at

udvalget drøfter udfordringer på Teknik og Miljø området i forhold til budget 2017 og frem,

 

at

udvalget beslutter hvilke løsningsmuligheder der skal anvendes og om der skal ske rammejusteringer for budget 2017 og frem.

 

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Til udvalgets videre drøftelse af eventuelle rammejusteringer vil forvaltningen arbejde

videre med de ønskede beregninger og analyser, som fremkom på mødet.

Resultaterne fremlægges på et kommende møde.