Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 11. januar 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

13. Sandagervej 30, Herning - tilladelser til permanente teltkonstruktioner

Sagsnr.: 02.34.02-P19-920-15 Sagsbehandler: Hans Eghøj  

Sandagervej 30, Herning - tilladelser til permanente teltkonstruktioner

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Thomas Frydensbjerg, Hans Eghøj

Sagsresume

Forvaltningen har modtaget en henvendelse om at få permanent tilladelse til at opføre en teltkonstruktion på ca. 400 m2 i et erhvervsområde. Ansøger og ejer henviser til praksis i andre kommuner, hvor det tillades. Forvaltningen ønsker, at den konkrete sag behandles og anvendes som grundlag for en fremadrettet praksis i sammenlignelige sager og dermed kommer til at danne præcedens.

 

Forvaltningen anbefaler, at der i det konkrete tilfælde gives en permanent tilladelse til at opføre en lagerbygning med teltdug efter konkret ansøgning, og at der tilsvarende indføres mulighed for at godkende/lovliggøre øvrige midlertidige teltkonstruktioner i kommunen på vilkår, at det ikke er i strid med gældende planlægning og byggelovgivning.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har modtaget en henvendelse fra ejeren af erhvervsejendommen Sandagervej 30, Herning. Ejendommen anvendes til entreprenørvirksomhed. På arealet er der i forvejen opstillet en mindre midlertidig teltkonstruktion. Der ønskes mulighed for at opføre en ny teltkonstruktion på ca. 400 m2 til overdækning og lagerformål for virksomhedens maskiner og materialer.

 

Forvaltningen praktiserer i øjeblikket, ud fra tidligere godkendt administrationsgrundlag, at midlertidige teltkonstruktioner alene tillades til midlertidige formål i maksimalt 3 år. Herefter skal de nedtages eller ændres til mere permanent bebyggelse.

 

Ejeren oplyser, at den ønskede teltkonstruktion er udført i en solid konstruktion med fundament mm., som efter deres vurdering burde kunne sidestilles med en traditionel lagerbygning i lette plader.

Der vil være tale om en økonomisk besparelse i forhold til at opføre nyt i traditionelle byggematerialer.

 

Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 1.29.1 for et erhvervsområde ved Damgårdvej. Det fremgår bl.a. af § 8.1, at der til udvendige bygningssider samt tagplader ikke må anvendes materialer, som efter byrådets skøn virker skæmmende.

 

Byggelovens bestemmelser skal overholdes i alle tilfælde, men på et konkret ansøgningsgrundlag. Der vil, tilsvarende andre permanente konstruktioner, være fokus på de bygningsregulerende bestemmelser og herunder brand. Det betyder, at det indgår i vurderingen, hvad bygningen tænkes anvendt til. F.eks. lagerformål og vurdering af brændbarhed, miljøfarligt oplag osv. Der skal, tilsvarende andre konstruktioner, som udgangspunkt være min. 10 m til skel og desuden min. 15 m til andre bygninger på ejendommen.

 

Forvaltningen kan oplyse, at den oprindelige baggrund for at tillade midlertidige teltkonstruktioner i erhvervsområder i maksimalt 3 år, var for at imødekomme erhvervsvirksomhedernes særlige behov for oplag ved f.eks. ekstraordinær ordretilgang og tilsvarende. Altså ofte en akut og midlertidig situation som kræver en hurtig løsning og uden at virksomheden skulle bekoste en permanent udvidelse.

 

Forvaltningen har tidligere set flere eksempler på, at teltkonstruktionerne har været tvivlsomt opført og været ringe vedligeholdt. Det har i nogle tilfælde givet anledning til klager over løsthængende og flagrende teltduge. Desuden har teltkonstruktionerne i nogle tilfælde haft et udseende, som ikke har været ønskeligt i forhold til omgivelserne.

 

Teltduge og konstruktioner har udviklet sig meget de seneste år, og der findes nu flere nye eksempler på, hvor konstruktioner og teltmaterialer faktisk kan have en visuel karakter, som kan sidestilles med mere traditionelle lagerbygninger udført i lette pladematerialer.

 

Forvaltningen vurderer, at det alene er spørgsmålet om det visuelle udtryk af teltdug-materialet. Øvrige konstruktive bygningsforhold skal naturligvis overholde gældende lovbestemmelser og evt. lokalplanbestemmelser.

 

I de konkrete ansøgninger vil forvaltningen samtidig vurdere teltkonstruktionernes synlighed i forhold til omgivelserne.  

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der tillades opførelse af ny lagerbygning på Sandagervej 30, udført med teltdug i forhold til lokalplan nr. 1.29.1, stk. 8. og forudsat, at de bygningsregulerende bestemmelser, herunder brand overholdes,

 

at forvaltningen med udgangspunkt i Sandagervej 30, fremadrettet behandler ansøgninger og lovliggørelser af tilsvarende konstruktioner i kommunen på samme vilkår og efter konkret vurdering.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.