Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 11. januar 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

9. Godkendelse af projekt til løsning af problem med overfladevand fra kommunalt areal, Vildbjerg

Sagsnr.: 04.01.00-P00-1-15 Sagsbehandler: Anne Kirstine Kjær  

Godkendelse af projekt til løsning af problem med overfladevand fra kommunalt areal, Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 x

 (x)

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted    

Sagsresume

Forvaltningen har modtaget klager fra 4 grundejere som følge af tilstrømning af overfladevand ind på privat areal fra et kommunalt grønt område ved Hvedevænget og Kærvænget i Vildbjerg.

 

Vandet stuver op på grundene på grund af bl.a. terrænforhold. Problemet er opstået som følge af tidligere og nu afsluttet udstykning i området, hvor der ikke er taget tilstrækkelig højde for afstrømning af overfladevand.

 

Forvaltningen anbefaler, at der etableres en ny drænledning til afhjælpning af problem med indstrømmende overfladevand fra kommunalt grønt areal på private grunde. Det anbefales endvidere, at opgaven løses i foråret 2016 sammen med øvrige planlagte vandløbsopgaver i Vildbjerg.

 

Projektet forventes at koste mellem 50.000 kr. og 100.000 kr. og anbefales afholdt inden for den afsatte anlægsbevilling på serviceområde 04, Grønne Områder - Parker og det ordinære budget på serviceområde 01 Byggemodning.

 

Sagsfremstilling

Forvaltningen har afholdt møde med de berørte grundejere. Med hjælp fra ekstern konsulent er der fundet en løsning, som vil kunne afhjælpe problemet med indtrængende overfladevand.

 

Der etableres et nyt dræn på det kommunale grønne område langs de private grunde. Det nye dræn nedlægges i en rende fyldt med sten på strækningen nærmest grundene, så tilstrækkelig nedsivning sikres.

 

Drænledningen vil kunne aflede dræn- og overfladevand fra det kommunale grønne område nær grundene. Drænvandet ledes via en rørledning til den kommende grøft igennem det kommunale område til Tranholm Bæk. Denne grøft afleder overfladevand også fra de tilstødende marker og er beskrevet i særskilt sag om vandløbsrestaurering i Tranholm Bæk og etablering af grøft ved Rugvænget, senest behandlet på Teknik- og Miljøudvalgets møde 30. november 2015, pkt. 230.

Økonomi

Beregninger viser, at et drænprojekt kan udføres for en samlet pris på mellem 50.000 og 100.000 kr. Projektet er beskrevet som en delopgave i det samlede projekt for regulering af Tranholm Bæk, og den endelige pris vil blive kendt, når der laves fælles udbud af opgaverne i samarbejde med Herning Vand. Projektet kan forventes realiseret sammen med det øvrige projekt i foråret 2016.

 

Forvaltningen foreslår, at finansiering af projektet deles ligeligt mellem Vej, Trafik og Byggemodning og Natur og Grønne Områder.

 

50% af udgiften på SO 04, Grønne Områder, Parker afholdes af den afsatte anlægsbevilling i 2016 på i alt 208.000,- kr. Der fremlægges særskilt sag på næste udvalgsmøde. 50% af udgifterne til etablring af drænledningen, afholdes inden for det ordinære budget under SO 01, Byggemodning.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der i forbindelse med øvrige vandløbsarbejder i foråret 2016 etableres en ny drænledning til afhjælpning af problemet med indstrømmende overfladevand på private grunde på Hvedevænget i Vildbjerg,

 

at udgifterne efter gennemført udbud afholdes med 50% inden for afsat anlægsbevilling i 2016 på SO 04, Parker og med 50 % på SO 01, byggemodningen.

 

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • A072014_03_VandlobRugvænget_Orto_20151214